Dostęp do rozrywki online w dowolnym momencie - Ice Casino


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Ogłoszenia i zamówienia

2023-01-10
zapytanie ofetowe- MAPA OBSZARU LGD
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Nazwa i adres Zamawiającego

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”
ul. Armii Polskiej 11-13
56-200 Góra
NIP 5010059411,                Tel: 65 30 700 30, 536 408 818

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Aktualna mapa regionu Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy” wraz z opisem atrakcji turystycznych na temat obszaru objętego LSR 
- Nakład 2000 szt., format B1, Skala 1:50 000 – 1:55 000 (dostosowane do formatu mapy), 
papier offsetowy g-print 100g, druk dwustronny kolorowy, mapa składana w harmonijkę.  


Zakres informacji wymagany na podkładzie kartograficznym; 
- siatka południków i równoleżników z numeracją na spadach mapy,
- nazwy miejscowości, nazwy geograficzne, 
- rzeki, stawy, jeziora, strumienie, potoki, rowy, 
- obszary ekologiczne ,
- źródła, baseny kąpielowe, kąpieliska
- lasy 
- zaznaczenie terenów cmentarzy, 
- granice powiatów, 
- granice gmin, 
- drogi krajowe z numerami,
- drogi wojewódzkie z numerami,
- drogi lokalne,
- drogi gruntowe, leśne, polne, ścieżki
- linie kolejowe czynne, nieczynne, tory rozebrane, stacje PKP
- granice obszarów chronionych
- szlaki turystyczne piesze, rowerowe, kajakowe, ścieżki edukacyjne, 
- ścieżki i punkty dydaktyczne,
- hotele, pensjonaty, agroturystyka,
- restauracje, bary, kawiarnie, 
- urzędy miast i gmin, 
- policja, szpitale i inne placówki służby zdrowia,
- kościoły, kościoły zabytkowe, kaplice,
- kapliczki, krzyże kamienne,
- wieże, ruiny,
- inne zabytki architektury, 
- punkty widokowe, miejsca odpoczynku, 
- łowiska, ośrodki jeździeckie, strzelnice sportowe,
- pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, parki zabytkowe,
- charakterystyczne drzewa, aleje drzew,

Zakres informacji wymagany na spodniej części mapy:
- opis atrakcji turystycznych, historycznych i przyrodniczych regionu  wraz ze zdjęciami, opis szlaków rowerowych, kajakowych i innych istniejących na obszarze LGD – zgodnie z dostarczonym przez LGD materiałem.

Mapa wykonana zgodnie z księgą wizualizacji PROW oraz wytycznymi LGD „Ujście Baryczy”.
Podkład kartograficzny z pełną treścią mapy zapewnia wykonawca.

III. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia oraz termin wykonania zadania:
Warunki płatności: przelew – z terminem płatności 21 dni 
Koszt obejmuje skład, opracowanie graficzne części tekstowo fotograficznej, przygotowanie 
do druku, wydruk mapy oraz przesyłkę, udostępnienie materiału topograficznego, prezentacja wskazanych na mapie atrakcji turystycznych, szlaków turystycznych oraz zamieszczenie map tras biegowych, rowerowych, pieszych, dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.
Termin wykonania zamówienia: 20.02.2023 r. 
IV. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień (prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) okażą się referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte i sumienne wykonanie zadania, od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których wykonywali zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat oraz przedstawią min. 3 mapy o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty.
5) Dostarczą wydruk mapy, do której posiadają prawa autorskie, z terenu LGD Ujście Baryczy w formacie min A4 zawierający wymagane treści.
6) Dołączą plik JPG z mapą obszaru LGD w jakości zgodnej ze specyfikacją zamówienia





Dokumentypotwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 2),
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona
2) referencje od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których oferent wykonywał zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat
3) min. 3 mapy o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona.

V. Sposób obliczenia ceny. 
1. W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie. 

VI. Kryteria oceny ofert. 
a. Cena – max 70 pkt

Liczba pkt= (najniższa cena z oferty/cena badanej oferty ) * 70 pkt

b. Doświadczenie Wykonawcy – max 30 pkt
4- 5 zrealizowanych zadań o podobnym charakterze – 5 pkt
4- 5 zrealizowanych zadań o podobnym charakterze i min 1 referencje dodatkowe – 10 pkt
pow. 6 zrealizowanych zadań o podobnym charakterze – 15 pkt
pow. 6 zrealizowanych zadań o podobnym charakterze  i min 1  referencje dodatkowych – 20 pkt
dotychczasowa pozytywna współpraca z LGD Ujście Baryczy -  10 pkt

W celu udokumentowania doświadczenia należy dostarczyć referencje lub dokumenty równoważne.

VII. Zawartość oferty.
Oferta winna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4, (załącznik nr 2)
3) próbny wydruk mapy obszaru działania Stowarzyszenia w skali 1:50 000 z pełną treścią kartograficzną oraz oświadczeniem o prawach autorskich
4) referencje od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których oferent wykonywał zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat
5) min. 3 mapy o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny     składanej oferty

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana). 
OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.
VIII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (mieszczącej się w Górze, 
ul. Armii Polskiej 11 – 13, pokój 11) w terminie do dnia 18 stycznia 2023 roku do godz. 14.00.
Kopertę należy zaadresować jak niżej:
Oferta na wykonanie mapy LGD Ujście Baryczy. Nie otwierać przed godz. 14.00, dnia 18.01.2023r.           Za dostarczenia oferty odpowiada oferent.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2023 o godz. 9.00 w siedzibie zamawiająceg


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się