Dostęp do rozrywki online w dowolnym momencie - Ice Casino


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Ogłoszenia i zamówienia

2020-01-30
zapytanie ofertowe - Komputer stacjonarny z oprogramowaniem
ZAPYTANIE OFERTOWE:
KOMPUTER STACJONARNY Z OPROGRAMOWANIEM

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
1. Zamawiający. 
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”
ul. Armii Polskiej 11-13/200, 56-200 Góra
tel. 0 65 30 700 30,  536 408 818
Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia jest:
Jolanta Wrotkowska, Prezes Zarządu  
tel. 65 30 700 30,  536 408 818, e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl.

2. Przedmiot  zamówienia: 
Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem o parametrach nie niższych niż:
Przeznaczenie: do biura i zastosowań profesjonalnych
Procesor: Intel Core i5 -8400 (9M Cache, 2.8 / 4.00 GHz), 6 – rdzeniowy, 6 – wątkowy
Płyta główna: Intel H370
Pamięć RAM: 8GB, 2666Mhz, DDR4 DIMM, maksymalna ilość pamięci 32GB, liczba slotów RAM – 2, z możliwością rozbudowy RAM
Dyski i napędy: SSD – półprzewodnikowy, pojemność SSD 256GB, 1 dysk, ilość slotów M.2 – 1, napęd optyczny - nagrywarka DVD
Karta graficzna: Intel UHD Graphics 630, współdzielona
Dźwięk: karta dźwiękowa Conexant CX20632, 2 kanały
Zintegrowane moduły: czytnik kart pamięci, gniazdo kart pamięci SDSDHCSDXC
Interfejsy: USB 2.0 USB 3.0, 4 porty USB 2.0, 4 porty USB 3.0, na przednim panelu 2 x USB 3.0, wejścia/wyjścia dźwięku: słuchawkowe/mikrofonowe (Combo), wejścia/wyjścia obrazu: D-Sub/ VGAHDMI, gniazda rozszerzeń: PCIe 3.0/2.0 x 1 PCIe 3.0/2.0 x 16 SATA III (6GB/s)
Łączność: LAN (RJ-45), LAN 10/100/1000 Mbps
Zasilanie: zasilacz wewnętrzny, przedział mocy do 200 W, zasilanie sieciowe 230-240V, moc zasilacza 180 W
Obudowa: metal, tworzywo sztuczne
Oprogramowanie: system operacyjny Windows 10 Pro, Microsoft Office Home and Business 2019, program antywirusowy z licencją na min. 3 lata
Stan produktu: nowy, gotowy do pracy
Przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie/ dostawę komputera do siedziby Zamawiającego.
3. Termin realizacji zamówienia:
do 28.02.2020r.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień (prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru Zamawiającego (załącznik nr 2),
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona.
5. Zawartość oferty: 
1. W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie. 

6. Kryterium oceny oferty:
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 100 %

7. Ofertę cenową należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres siedziby tj. ul. Armii Polskiej 11-13, 56-200 Góra lub pocztą e-mailową na adres ujscie.baryczy@gora.com.pl do dnia 14.02.2020r. (w przypadku przesłania oferty pocztą tradycyjną liczy się data wpływu oferty do biura LGD).
8. Po wyborze oferty cenowej Zamawiający ogłosi wynik na stronie www.ujsciebaryczy.pl oraz skontaktuje się telefonicznie z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.
9. Niniejsze zapytanie cenowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem akceptacji Zarządu LGD Ujście Baryczy.
10. Dodatkowych informacji udziela Pani Jolanta Wrotkowska  tel. 65 30 700 30 ,536 408 818 , 
e-mail ujscie.baryczy@gora.com.pl
11. Zawartość oferty.
  Oferta powinna zawierać: 
a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4, (załącznik nr 2)
Nie spełnienie któregokolwiek z warunków określonego powyżej powoduję, że oferta nie będzie rozpatrywana.
Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana). 
14. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.
15. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
 
 Góra, dnia 30.01.2020 r.

 Załączniki :
1) wzór formularza oferty,
2) wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się