Dostęp do rozrywki online w dowolnym momencie - Ice Casino


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Ogłoszenia i zamówienia

2021-12-07
ZAPYTANIE OFERTOWE - KALENDARZ ŚCIENNY 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
KALENDARZ ŚCIENNY NA ROK 2022

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
1. Zamawiający. 
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”
ul. Armii Polskiej 11-13/200, 56-200 Góra
tel. 65 30 700 30,  536 408 818
Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia jest:
Jolanta Wrotkowska, Prezes Zarządu  
tel. 65 30 700 30,  536 408 818, e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl.
2. Przedmiot  zamówienia: KALENDARZ ŚCIENNY  na rok 2022 - 200 szt.

Format:          A2 lub zbliżony ( odstępstwo do 5%)
Objętość:       12 kartek + okładka
Środek:          kreda półmat 200 g/m2, druk 4+0,
Okładka:        kreda półmat 200 g/m2, druk 4+0,
Oprawa:         spirala z zawieszką,
Full kolor, lakier wybiórczy
wersja językowa: język polski
nakład 200 sztuk
przygotowanie projektu graficznego, skład, przygotowanie do druku, druk i dostawa do siedziby zleceniodawcy po stronie zleceniobiorcy
teksty i zdjęcia po stronie zleceniodawcy
korekty, wydruki próbne po stronie zleceniobiorcy
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z szatą graficzną i treścią merytoryczną przyjętą przez Zamawiającego  - zaznaczenie świąt państwowych i kościelnych, imienin, w układzie miesięcznym, tygodnie PN-ND
Materiał graficzny do publikacji stanowić będą zdjęcia, pozyskane w konkursach organizowanych przez LGD oraz z materiałów własnych – LGD posiada prawo do dysponowania pracami.
Publikacja winna być oznaczona zgodnie z  Księgą wizualizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
3. Termin realizacji zamówienia. 
rozliczenie finansowe do 31.12.2021r.
4. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień (prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) okażą się referencjami od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których wykonywali zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat oraz przedstawią min. 2 publikacje o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
2) referencje od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których oferent wykonywał zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat
3) min. 2 publikacje o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona.
5. Zawartość oferty. 
1. W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie. 

6. Kryterium oceny oferty:
a) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Nr Nazwa kryterium Waga Punktacja
1 Cena 70 % 0-70 pkt 
2 Jakość ( na podstawie przesłanych publikacji o podobnym charakterze) 25 % 0-25 pkt
3 Doświadczenie 5 % 0-5 pkt

Wartość punktów w poszczególnych kryteriach będą obliczane w następujący sposób: 
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW = 100.
b) Sposób obliczania punktacji:
Kryterium „Cena”
                                        cena najniższej oferty (zł)
Kryterium cenowe =  --------------------------------------     x 100 x 70 %
cena badanej oferty (zł)
Kryterium „Jakość”
Zsumowana liczba punktów według poniższych kryteriów oceny jakości

Ocenie podlegać będzie:
1. Jakość ilustracji i tekstu – nasycenie barw,  jakość obróbki zdjęć, ostrość druku 
2. Jakość aplikacji lakieru – połysk, gładkość, równomierność 
3. Skład i łamanie – w tym wizualizacja projektu graficznego, dokładność łamania, czytelność, przejrzystość układu tekstu, kompozycja kolorystyczna 
 - 0-25 pkt. ( punktacja komisji przetargowej)
Kryterium „Doświadczenie”
 - 1-5 listów referencyjnych – 1 pkt. za każdy list referencyjny


7. Ofertę cenową należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres siedziby tj. ul. Armii Polskiej 11-13, 56-200 Góra do dnia 14.12.2021, godz. 12.00. 
8. Po wyborze oferty cenowej Zamawiający ogłosi wynik na stronie www.ujsciebaryczy.pl oraz skontaktuje się telefonicznie z oferentem który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową
9. Dodatkowych informacji udziela Pani Jolanta Wrotkowska  tel. 65 30 700 30, 536 408 818 , e-mail ujscie.baryczy@gora.com.pl
10. Zawartość oferty.
  Oferta powinna zawierać: 
a) Nazwę wykonawcy, adres, dane kontaktowe
b) Cenę w kwocie netto + vat 
c) Datę sporządzenia oferty
d) W celu potwierdzenia, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
e) W celu potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga załączenia skanu/kopii  (potwierdzonych) listów referencyjnych w ilości min. 3 sztuk, w zakresie wykonania publikacji dla LGD w okresie ostatnich 2 lat, zgodnie z kryterium oceny ofert
f) W celu dokonania oceny jakościowej Zamawiający wymaga przesłania wraz z ofertą,  egzemplarzy wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w ilości 2 sztuk, o podobnym charakterze i zbliżonych parametrach. Pod pojęciem publikacji o podobnym charakterze rozumie się: graficzne opracowanie i wydanie publikacji kalendarza ściennego, drukowanej w pełnym kolorze, wkład: papier kreda półmatowa o gramaturze ok. 200 g/m²
g) Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Nie spełnienie któregokolwiek z warunków określonego powyżej powoduję, że oferta nie będzie rozpatrywana.
Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana). 
12. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (mieszczącej się w Górze, 
ul. Armii Polskiej 11-13) w terminie do dnia 14 grudnia 2021 roku do godz. 12.00.
Kopertę należy zaadresować jak niżej:
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”
Oferta w postępowaniu na wydanie Kalendarza ściennego na rok 2022
ul. Armii Polskiej 11-13,   56-200 Góra
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.
14. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.
15. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  Góra, dnia 07.12.2021 r.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się