Tutaj jesteś: Niedziela, 24 marzec Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

                           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

     

 


Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI WYKONANIA STRONY INTERNETOWEJ

I. Zamawiający: 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „UJŚCIE BARYCZY”
56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 11-13
tel. 65 30 700 30, 536 408 818
e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl
KRS nr 0000313176
REGON 020865316
NIP 5010059411
Nr identyfikacyjny 062956291

 

II. Określenie przedmiotu zamówienia

 1. Wykonanie projektu graficznego strony głównej i 2 przykładowych podstron serwisu wraz z elementami towarzyszącymi

  Projekt graficzny zostanie przygotowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem następujących wymagań:

  •             strona musi być czytelna, funkcjonalna, intuicyjna.

  •             strona musi posiadać jeden element animowany poprawiający jej atrakcyjność

  •             umieszczenie wymaganych logotypów i sformułowań zgodnie z Księgą wizualizacji Programu Rozwoju     Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   2.     Wykonanie prac programistycznych obejmujących integrację grafiki z systemem strony zgodnie z  zaakceptowanym projektem graficznym

 • Strona musi być wyposażona w autorski, licencjonowany system CMS do zarządzania treścią (nie   akceptujemy darmowych systemów np. Joomla czy Wordpress). System musi być bardzo prosty w obsłudze, aby mogły z niego korzystać nawet niedoświadczone osoby.

 • Strona dostosowująca się do ekranów urządzeń o różnych rozdzielczościach ekranu (responsywna).

 • Technologia wykonania strony powinna pozwalać na jej rozbudowę o kolejne moduły w przyszłości. 

 • Strona powinna posiadać przyjazny interfejs dostosowany także dla osób niedowidzących (przyciski zmiany kontrastu i wielkości czcionek, nawigowanie przy pomocy klawiatury)

 • Strona powinna poprawnie wyświetlać się na wszystkich urządzeniach, bez wymagania instalacji   dodatkowego oprogramowania (np. pluginu Adobe Flash Player).

 • Strona powinna spełniać minimalne wymagania dot. jej funkcjonalności i posiadać co najmniej:

  - menu główne z możliwością samodzielnego stworzenia nieograniczonej ilości kategorii głównych i podkategorii
  - zakładkę "aktualności" (wyświetlanie treści skróconych i treści pełnych, możliwość dodawania nieograniczonej ilości plików do pobrania)
  - wyszukiwarkę treści strony z dynamicznym systemem podpowiedzi
  - funkcjonalnie zaprojektowaną podstronę "nabory" umożliwiającą szybkie wyszukanie naborów z danego roku

   

  3.       Migracja danych z obecnej strony internetowej Zamawiającego
  W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia wszystkich treści znajdujących się na obecnej stronie Zamawiającego

  4.       Wdrożenie serwisu
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził następujące prace związane z wdrożeniem strony:

 1. Uruchomienie serwisu na serwerze Zamawiającego.

 2. Przeszkolenie (telefoniczne) dwóch osób ze strony Zamawiającego z zakresu obsługi systemu CMS

 3. Telefoniczne konsultacje odnośnie obsługi strony i CMS przez okres 6 m-cy od odbioru strony.

 4. Udostępnienie instrukcji obsługi systemu CMS w wersji pisanej (papierowej - wydruk bądź elektronicznej – plik tekstowy).

   

  III. Termin wykonania zamówienia
  Finalny termin wykonania usługi to 30.05.2019 r.

   

  IV. Minimalne wymagania dla wykonawcy, których spełnienie jest niezbędne dla wyboru oferty
  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 4. ze względu na specyfikę działalności organizacji LGD, wykażą się doświadczeniem w zakresie realizacji stron internetowych oraz innych projektów informatycznych dla tychże organizacji (co najmniej 5 ukończonych projektów w ciągu ostatnich 2 lat). Stosowne linki należy podać w ofercie.

 5. udostępnią link, login i hasło do wersji demo swojego systemu CMS (bez instrukcji obsługi systemu). Link i dane do logowania należy zamieścić w ofercie.

   

  V. Sposób przygotowania oferty

 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Oferta w postaci pliku PDF powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl lub złożona osobiście w biurze Zamawiającego:
   ul. Armii Polskiej 11-13, 56-200 Góra

   

  VI. Termin składania ofert
  Termin złożenia oferty upływa z dniem 15 marca 2019 r. do godz. 14.00.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


  VII. Kryterium wyboru oferty
  Zamawiający wybierze wykonawcę wg następujących kryteriów:

 1. Ocena łatwości obsługi i jego przydatności dla naszych pracowników - system CMS 20%

 2. Doświadczenie w realizacji stron internetowych oraz innych projektów informatycznych dla organizacji LGD – 20%

 3. Cena – gwarancja niezmienności oferty do końca realizacji zadania – 60%

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny. 

  Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


 

 

 

 

 

  

 

ZAP9_LGD_PS_oferta_koordynator_PW

 

 

 

W dniu 01.06.2018 r. Biuro LGD jest nieczynne - za 06.01.2018 r.

 

Karta zgłoszenia

 

Walne Zebranie Członków LGD

W dniu wczorajszym odbyło się Walne Zebranie Członków LGD, które udzieliło Zarządowi LGD absolutorium za rok 2017 oraz w związku z zakończeniem kadencji wybrało członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Tuż po zakończeniu obrad Walnego Zebrania Członków odbyły się posiedzenia nowo wybranych organów w celu ukonstytuowania się funkcji poszczególnych członków. W skład Zarządu wchodzą: Jolanta Wrotkowska - prezes, Lilla Różańska - wiceprezes, Grzegorz Kordiak - sekretarz, Teresa Frączkiewicz - skarbnik, Tadeusz Otto - członek. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Katarzyna Kurdek - przewodnicząca, Irena Bulczyńska - sekretarz, Radosław Mrówka - członek. 

 

 


                    

„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


NABÓR WNIOSKÓW NA PROJEKT GRANTOWY!


LGD Ujście Baryczy informuje, że dnia 22.03.2018r. został ogłoszony nabór

wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność” objętego PROW 2014-2020 na projekt grantowy

„Turystyka i promocja Ujścia Baryczy”
w zakresie:• Doposażenia podmiotów kultywujących dziedzictwo lokalne,
limit środków 54 000 zł;• Aktywnej promocji Ujścia Baryczy (wydawnictwa, wydarzenia, materiały promocyjne),
limit środków 108 000 zł;Turystyki i rekreacji w Ujściu Baryczy (obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej),
limit środków 108 000 zł


 


Termin składania wniosków:


od 10.04.2018r. do 25.04.2018r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu

przyjmowania wniosków tj. 25 kwietnia 2018 r. do godziny 12.00 - w Biurze

LGD Ujście Baryczy, Góra, ul. Armii Polskiej 11-13


 


Szczegółowe informacje dotyczące naboru tzn. ogłoszenie oraz dokumenty
do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.ujsciebaryczy.pl
w zakładce PROW 2014-2020 > NABORY > 1-2018-G

ZAPROSZENIE


 


Lokalna Grupa Działania Ujście Baryczy zaprasza na warsztaty analityczno-refleksyjne,
których celem będzie bieżąca analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
i jego efektów w roku 2017.


 


Warsztaty odbędą się 23 stycznia 2018r.  o godz. 16.00 w Górze,
w tzw. Pałacyku (siedziba organizacji pozarządowych) ul. Podwale 24


 


Uczestnicy spotkania:


- członkowie LGD
- przedstawiciele władz LGD
- przedstawiciele gmin członkowskich
- przedstawiciele samorządu wojewódzkiego
- przedstawiciele organizacji współpracujących z LGD
- pracownicy biura LGD
- przedstawiciele innych LGD


Celem spotkania jest dyskusja podsumowująca dotychczasową realizację LSR
i działania LGD Ujście Baryczy.


Warsztaty poprowadzi p. Grzegorz Cetner – CDR w Poznaniu


Serdecznie zapraszamy!


 


Jolanta Wrotkowska
Prezes LGD Ujście Baryczy

Warsztat z miłości do kwiatów


W listopadzie Nieformalna grupa z Trzebnicy pozyskała środki w konkursie zDolny Śląsk Lokalnie na zrealizowanie projektu trzech warsztatów pod wspólną nazwą Z miłości do kwiatów. Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizatorami projektu są Fundacja Pomocy Św. Antoniego „Bene Factum" oraz Fundacja „Przedsiębiorczość”.

Miłość do kwiatów i tworzenia dekoracji potrafi być zaraźliwa. Aranżacje kwiatowe, nie ważne pod jaką postacią to małe dzieła sztuki. Kwiatami można wyrazić emocje. Takie małe dzieła sztuki zatrzymane w pudełku i wykonane różnymi rękami stały się czymś wyjątkowym, niepowtarzalnym, a to za sprawą partnerstwa z Lokalną Grupą Działania Ujście Baryczy.

Warsztat, który odbył się w dniu 20 listopada był niesamowitym spotkaniem i nauką własnoręcznie wykonanych kwiatów, które zostały zamknięte w pudełku. Wszystko odbyło się za sprawą Pani Prezes Joli Wrotkowskiej oraz właścicielki Pracowni Polne Maki w Jastrzębiej pod Górą, p. Bożeny Zajączkowskiej – miejsca tak wyjątkowego i tak ciepłego jak zaserwowana herbatka z płatkami róż i lawendowym smakiem w listopadowe popołudnie. Warsztat poprowadziła Agnieszka Pawlaczek. Kreatywne pomysły wraz z płatkami kwiatów, drucikami, listkami uczestniczki zabrały do domu, aby tworzyć kolejne kompozycje. Spotkanie zakończyło się małym wernisażem młodych artystek.

Wszystkie warsztaty w ramach projektu zostały zaplanowane z myślą, aby uczestnicy wykonali swoje prace pod pilnym okiem osoby prowadzącej, jednak ich ostateczny wygląd ma być za każdym razem inwencją twórczą warsztatowiczów! Pracę nad pudełkami pokazały, jak różne i ppiekne rzeczy potrafimy stworzyć z miłości do kwiatów. Kolejne spotkanie w ramach projektu w Brzegu Dolnym w Dolnobrzeskim Domu Kultury. Zapraszamy!!!                    

„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na:

przeprowadzenie trzech szkoleń dla:

potencjalnych beneficjentów działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014 – 2020
dla operacji polegających na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej; łącznie 30 osób, w poniższym zakresie tematycznym:

<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->Podstawy prawne uzyskania wsparcia w ramach działania 19.2 PROW 2014-2020.

<!--[if !supportLists]-->2.     <!--[endif]-->Zakres wsparcia, kryteria dostępu, forma pomocy, beneficjenci, warunki kwalifikowalności.

<!--[if !supportLists]-->3.     <!--[endif]-->Zasady wypełnienia wniosków i Biznesplanów.

<!--[if !supportLists]-->4.     <!--[endif]-->Ocena wniosków z uwzględnieniem lokalnych kryteriów wyboru.

<!--[if !supportLists]-->5.     <!--[endif]-->Rozliczenie operacji.

Łączny czas 1 szkolenia to 4 godz. lekcyjne z uwzględnieniem przerw i czasu na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

<!--[if !supportLists]-->1)    <!--[endif]-->przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia,

<!--[if !supportLists]-->2)    <!--[endif]-->koszt dojazdu wykładowców na miejsce szkolenia.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje:

<!--[if !supportLists]-->1)    <!--[endif]-->powielenia materiałów szkoleniowych,

<!--[if !supportLists]-->2)    <!--[endif]-->wynajmu sali i nagłośnienia,

<!--[if !supportLists]-->3)    <!--[endif]-->wynajmu sprzętu audiowizualnego,

<!--[if !supportLists]-->4)    <!--[endif]-->cateringu.

Planowane terminy i miejsca szkoleń:

18.12.2017, godz. 9:00-12:00                Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu,
os. Zacisze 10D, 56 – 210 Wąsosz

18.12.2017, godz. 12:30 – 15:30           Urząd Miasta i Gminy w Górze,
ul. Mickiewicza 1, 56 – 200 Góra

18.12.2017, godz. 16:00 – 19:00           Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie,
ul. Dworcowa 9, 56 – 215 Niechlów

Dokładny termin i godziny szkolenia zostaną ustalone z wykonawcą.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie tematyki szkolenia, względnie dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia.

Od wykładowcy wymaga się wykształcenia wyższego (ukończenie odpowiednich studiów magisterskich bądź podyplomowych z dziedziny rachunkowości, księgowości lub pokrewnych) oraz posiadania wiedzy adekwatnej do tematu szkolenia oraz co najmniej 3 letniej praktyki w prowadzeniu szkoleń lub form zbliżonych (np. warsztatów, ćwiczeń, konwersatoriów) w danej dziedzinie.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które należy dołączyć do oferty:

<!--[if !supportLists]-->1)    <!--[endif]-->kwestionariusz osobowy lub CV wykładowcy

<!--[if !supportLists]-->2)    <!--[endif]-->dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie wykładowcy w zakresie tematyki szkolenia oraz praktykę w prowadzeniu szkoleń i wykładów (zaświadczenia, certyfikaty, listy referencyjne, świadectwa pracy itp.)

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona.

Ofertę obejmującą kalkulację kosztów  - cenę netto oraz brutto za oba szkolenia oraz pozostałe wymagane dokumenty należy przesłać do poniedziałku 01.12.2017r. do godziny 12.00 na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl lub dostarczyć osobiście do biura LGD przy ul. Armii Polskiej 11 - 13
w Górze w ww. terminie.

Kryterium wyboru wykonawcy: cena 100%.

W przypadku ofert najkorzystniejszych o jednakowej cenie o wyborze oferenta zadecyduje Komisja oceniająca powołana przez Prezesa LGD uwzględniając wcześniejszą współpracę z LGD bądź oceniając poziom doświadczenia i kwalifikacji oferentów.

W przypadku pytań proszę się kontaktować z:

Jolanta Wrotkowska, nr tel.: 536 408 818


Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

LGD zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

                    

„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZMIANA LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

W związku z koniecznością doprecyzowania niektórych zapisów LGD Ujście Baryczy przystąpiło do zmiany lokalnych kryteriów wyboru. Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru, przedsiębiorców, organizacje społeczne i jednostki reprezentujące sektor publiczny do wnoszenia uwag odnośnie proponowanych zmian. Uwagi można zgłaszać do dnia 8 grudnia 2017r. osobiście w biurze LGD lub mailowo przesyłając formularz uwag na adres ujscie.baryczy@gora.com.pl

formularz zgłoszenia uwag do LKW

Kryteria wyboru wraz z procedurą ustalenia 11_2017


   


                                                        

 

Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej, jak i również aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Góra poprzez stworzenie 2 mieszkań chronionych dla łącznej liczby 12 osób. Mieszkanie chronione, zgodnie z definicją jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewni warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Dwa miejsca w mieszkaniu chronionym będą dedykowane osobom usamodzielnianym, opuszczającym pieczę zastępczą. Projekt wynika z Programu Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2016-2020 Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów zapisanych w RPO WD 2014-2020 finansowanych ze środków EFS dotyczących zwiększenia zatrudnienia, włączenia społecznego i walki z ubóstwem. Całkowity koszt projektu to 1 572 324,22 zł. Wydatki kwalifikowane razem 1 191 065,03zł. Jest to projekt partnerski, w którym liderem jest Gmina Góra, a partnerami Powiat Górowski i Lokalna Grupa Działania. Lider jest odpowiedzialny za całość realizacji rzeczowej i finansowej przedsięwzięcia, za osiągnięcie efektu rzeczowego oraz za trwałość Projektu, w tym pokrywanie kosztów bieżącej działalności. Partnerstwo polegać będzie na współpracy z Gminą Góra w zakresie realizacji projektu przy współudziale Partnerów polegającym na: - wsparciu merytorycznym w tworzeniu projektu i wdrożeniu projektu, - pomocy w usamodzielnianiu osób przebywających w mieszkaniu, readaptację i powrót do środowiska, - wsparcie w funkcjonowaniu w życiu codziennym osobom które tego wymagają. Gmina udostępni Partn. Starostwu Powiatowemu w Górze 2 miejsca w mieszkaniu chronionym dla osób opuszczających pieczę zastępczą.


 


dokumenty do pobrania

 

Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych
Uprzejmie prosimy mieszkańców obszaru LGD Ujście Baryczy o wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej i odesłanie jej mailem na adres ujscie.baryczy@gora.com.pl  lub dostarczenie bezpośrednio do biura LGD.

Dostarczone anonimowe informacje i sugestie posłużą nam jako źródło wiedzy i baza do przeprowadzanych corocznie warsztatów refleksyjnych dotyczących efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Państwa zdanie i sugestie będą dla nas bardzo cenną wskazówką do dalszej działalności LGD.

Ankieta ewaluacji wewnętrznej dla mieszkańców LGD]                    

„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez LGD Ujście Baryczy.
Instytucja Zarządzające PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Jednym z zadań Lokalnej Grupy Działania jest organizacja naborów wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych na obszarze funkcjonowania LGD w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020. Pierwsze nabory wniosków dobiegły końca. W terminie 18.04-05.05.2017r. beneficjenci składali wnioski, które dotyczyły:
- podejmowania działalności gospodarczej,
- rozwoju działalności gospodarczej,
-
wzmocnienia kapitału społecznego
budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.
Złożonych zostało 10 wniosków na łączną kwotę 1,5 miliona złotych. Największym zainteresowaniem cieszyło się dofinansowanie dotyczące podejmowania działalności gospodarczej – 6 wniosków. Następnie: rozwój działalności gospodarczej  - 1 wniosek; wzmocnienie kapitału społecznego – 1 wniosek; infrastruktura turystyczna – 2 wnioski. Wszystkie wnioski zostały ocenione przez Radę LGD, składającą się z 11 osób, wybranych  z grona członków Stowarzyszenia.
Do kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach przyjętej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. Rada posiada w swoim składzie reprezentantów sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, przy czym każda z tych osób jest również mieszkańcem obszaru LGD „Ujście Baryczy”.  Rada reprezentuje wszystkie gminy członkowskie, poszczególne sektory oraz grupy interesów przy zachowaniu wymaganych prawem parytetów.
Wszystkie wnioski zostały ocenione pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru, a następnie przekazane do Urzędu Marszałkowskiego celem dalszej weryfikacji. Dzięki szeroko prowadzonemu doradztwu większość wniosków była bardzo dobrze napisana i ich ocena nie przysparzała Radzie LGD żadnych problemów.
Planując kolejne nabory, zachęcamy beneficjentów do korzystania z bezpłatnego doradztwa i pomocy biura LGD. Konsultacje z pewnością wpłyną na jakość wniosków, ułatwią ich napisanie oraz skompletowanie niezbędnych załączników.
W obecnym budżecie LGD ponad 50 % środków, czyli 2,5 mln zł przeznaczonych jest na działania związane z dofinansowaniem podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczej. W związku z tym, że kwoty funduszy przeznaczone dla beneficjentów nie zostały jeszcze w pełni wykorzystane,  planowane są następne nabory wniosków już w drugiej połowie roku. Ponadto, jesienią 2017 roku odbędzie się cykl działań informacyjnych związanych z projektami grantowymi skierowany przede wszystkim do organizacji pozarządowych i gmin członkowskich. Harmonogram planowanych naborów oraz działań komunikacyjnych znajduje się na stronie ujsciebaryczy.pl.
Zapraszamy do korzystania z różnorodnych działań LGD Ujście Baryczy oraz do współpracy.
Od stycznia 2017 biuro LGD mieści się w Domu Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 11-13 (stara łaźnia), I piętro, pok. 13, tel. 65/30 700 30.

                      Ilość wniosków z gminy:    rodzaj działania

gm. Góra

gm. Niechlów

gm. Wąsosz

Suma (zł)

Podejmowanie działalności gospodarczej

3

2

1

600000

Rozwój działalności gospodarczej

 

 

1

197330

Wzmocnienie kapitału społecznego

 

 

1

301883

Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna

1

1

 

363105

 ]                    


„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 


ZAWIADOMIENIE DLA CZŁONKÓW RADY LGD

Działając na podstawie § 31 pkt. 1 oraz  § 32 pkt. 1 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz, zawiadamiam członków Rady LGD „Ujście Baryczy”, że dnia 22 maja 2017r. o godz. 1600 w siedzibie biura LGD – Góra, ul. Armii Polskiej 11 – 13 (budynek Domu Kultury) odbędzie się posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy”.

                                              

Posiedzenie Rady przebiegać będzie według następującego porządku:

<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->Otwarcie posiedzenia.

<!--[if !supportLists]-->2.                   <!--[endif]-->Ocena wniosków złożonych w ramach naborów na działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.

<!--[if !supportLists]-->3.       <!--[endif]-->Zamknięcie posiedzenia.

 

Obecność obowiązkowa. Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Regulaminem Pracy Rady (§6) o niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady jej członek zobowiązany jest zawiadomić Przewodniczącego Rady oraz Biuro najpóźniej 6 godzin przed wyznaczonym terminem posiedzenia, jednocześnie wskazując przyczynę swojej nieobecności.

                        PRZEWODNICZĄCY RADY

 

Ludwik Skoczylas


ZAWIADOMIENIE DLA CZŁONKÓW RADY LGD

Działając na podstawie § 31 pkt. 1 oraz  § 32 pkt. 1 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz, zawiadamiam członków Rady LGD „Ujście Baryczy”, że dnia 29 maja 2017r. o godz. 1600 w siedzibie biura LGD – Góra, ul. Armii Polskiej 11 – 13 (budynek Domu Kultury) odbędzie się posiedzenie Rady stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy”.

                                              

Posiedzenie Rady przebiegać będzie według następującego porządku:

1/ Otwarcie posiedzenia.

2/ Ocena wniosków złożonych w ramach naborów na działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.

3/ Wybór wniosków do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.

Zamknięcie posiedzenia.

 

Obecność obowiązkowa. Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Regulaminem Pracy Rady (§6) o niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady jej członek zobowiązany jest zawiadomić Przewodniczącego Rady oraz Biuro najpóźniej 6 godzin przed wyznaczonym terminem posiedzenia, jednocześnie wskazując przyczynę swojej nieobecności.

                            PRZEWODNICZĄCY RADY

 

Ludwik Skoczylas

                    


„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 


NABORY WNIOSKÓW

 

Informujemy, że dnia 28.03.2017r. został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na przedsięwzięcia:
• Podejmowanie działalności gospodarczej
• Rozwój działalności gospodarczej
Wzmocnienie kapitału społecznego

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->


Termin składania wniosków:
od 18 kwietnia do 05 maja 2017r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 05 maja 2017 r. do godziny 12.00 - w Biurze LGD Ujście Baryczy, Góra, ul. Armii Polskiej 11-13

 

Szczegółowe informacje dotyczące naborów tzn. Ogłoszenia oraz dokumenty
do pobrania znajdują się w zakładce NABORY                    


„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

ZAPROSZENIE

NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na dzień 10 kwietnia 2017 roku o godz. 1400 w Sali Klubowej Domu Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 11, I piętro

 

Walne Zebranie Członków przebiegać będzie według następującego porządku:

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Otwarcie.

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Sprawozdanie z działalności LGD w 2016 roku.

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Absolutorium dla Zarządu za rok 2016.

<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Podsumowanie działalności  LGD w 2016 roku

<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->Planowane działania LGD w roku 2017 w ramach PROW 2014-2020

<!--[if !supportLists]-->6.      <!--[endif]-->Wolne głosy.

<!--[if !supportLists]-->7.      <!--[endif]-->Zamknięcie obrad.

 

W przypadku, gdyby w powyższym terminie nie było quorum, wówczas Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, tj. 10 kwietnia 2017 roku o godz. 1415.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

Planowany czas trwania Walnego Zebrania Członków: 1,0 – 1,5 h

  

PREZES ZARZĄDU
(-) Jolanta Wrotkowska                    


„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Zapytanie ofertowe


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na:

wykonanie i montaż – rolet wewnętrznych półzaciemniających,
zawieszanych na skrzydle okiennym ( z uwzględnieniem wywietrznika w oknie),
kolor: odcienie niebieskiego

2 sztuki – wym. okna 150 x 160 cm 
1 sztuka – wym. okna 95 x 160 cm

Wymiary okien podane są orientacyjnie. Oferent zobowiązany jest do dokonania fachowego przedmiaru robót.

Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

Koszt przedmiotu zamówienia powinien uwzględniać: projekt, realizację
oraz dostarczenie do siedziby LGD „Ujście Baryczy”, tj. ul. Armii Polskiej 11-13 (boczne skrzydło Domu Kultury), 56-200 Góra.

 

 

Kalkulację kosztów, podając cenę netto oraz brutto proszę przesłać do poniedziałku 23.01.2017r. do godziny 12.00 na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl lub dostarczyć osobiście do biura LGD.

 

Warunki płatności: przelew – z terminem płatności 14 dni

Termin realizacji zamówienia: do 20.02.2017r.

 

W przypadku pytań proszę się kontaktować z:

Jolanta Wrotkowska, Elżbieta Kalecka, nr tel.: 536 408 818 lub 65/30 700 30


<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

LGD zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.


                    


„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

UWAGA!

Informujemy , że od dnia 28.12.2016 r.

BIURO LGD UJŚCIE BARYCZY

mieści się w DOMU KULTURY W GÓRZE, ul. Armii Polskiej 13, pok 11c, I piętro.

tel. stacjonarny 65 30 700 30
tel. komórkowy 536 408 818

Zapraszamy w godzinach 7.30-15.30

Doradztwo prowadzimy w godzinach 8.00-12.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

ZMIANA LOKALIZACJI BIURA LGD!

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” informuje, że zmienia się lokalizacja biura LGD. Od dnia 29 grudnia 2016r. zapraszamy do nowej siedziby mieszczącej się w budynku Domu Kultury w Górze przy ul. Armii Polskiej 13, pok. 11c (I piętro).
Zmiana lokalizacji biura i związana z tym przeprowadzka nie wpłynie na ciągłość funkcjonowania biura. Godziny pracy biura i przyjęć interesantów pozostają bez zmian.

Życzenia

                    


„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 


GENERATORY WNIOSKÓW DO PODDZIAŁANIA 19.2

LGD informuje, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W związku z tym na stronie  http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html, zamieszczono aktualnie obowiązujące Generatory Wniosków dla:
I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

raz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Jarmark Adwentowy

V Adwentowy Jarmark Wyrobów Tradycyjnych

 - informacja dla wystawców.

LGD Ujście Baryczy oraz Dom Kultury w Górze zapraszają chętnych do wzięcia udziału w V Jarmarku Adwentowym, który odbędzie się 11 grudnia 2016 roku na Targowisku Miejskim w Górze. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.ujsciebaryczy.pl 

Regulamin Jarmark »

Karta zgłoszenia Jarmark »

Plakat bieg doliną orli i baryczy

https://elektronicznezapisy.pl/event/1066.html

                     


„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych

1.       z technik stylizacji mebli farbami kredowymi typu  np. Everlong – każdy z uczestników podczas zajęć, dokona pod opieką prowadzącego stylizacji drewnianej skrzynki o wymiarach ok 30 * 40 cm. Zamawiający dostarczy skrzynki natomiast wykonawca wszelkie niezbędne akcesoria, farby i inne środki chemiczne.

2.       z techniki scropbooking – produkty typu: przepiśnik, pamiętnik – każdy z uczestników zajęć wykona pod opieką prowadzącego przepiśnik lub pamiętnik. Całość materiałów zapewni wykonawca zamówienia.

dla 10 osób.

Zamawiający zapewni lokal przystosowany do przeprowadzenia warsztatów. Zamawiający zapewnia nabór uczestników. 

·         Warsztaty obejmują : 1 spotkanie czterogodzinne z każdego asortymentu warsztatów,  przeprowadzone w miesiącach – listopad, grudzień 2016r., w dniu i godzinach ustalonych z wykonawcą.

·         Przedmiot zamówienia obejmuje również podanie na spotkaniu uczestnikom napoju (np. kawa, herbata, woda, sok) oraz tzw. suszu  konferencyjnego – ciastka, paluszki itp.

OFERTY MOŻNA SKŁADAĆ NA KAŻDY Z PUNKTÓW OSOBNO LUB ŁĄCZNIE

 

Warunki uczestnictwa w zamówieniu:

1.       Zamawiający musi wykazać się doświadczeniem w przeprowadzeniu tego typu zajęć poprzez załączenie wykazu przeprowadzonych warsztatów, dorobku artystycznego.

2.       Zamawiający musi  dostarczyć referencje od osób, na rzecz których wykonywano zlecenia o podobnym charakterze.

 

Na oferty oczekujemy w terminie do dnia 10 listopada 2016r. do godz. 12:00

Osoba do kontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, tel. 536 408 818, 65/544 36 40

Termin realizacji usługi: pkt 1.- 29 listopad 2016,  pkt 2 – 1 - 9 grudzień 2016

Warunki płatności – przelew, termin 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku

Oferty prosimy na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl , LGD „Ujście Baryczy”, ul. Mickiewicza 1,56-200 Góra

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 


                     


„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 


 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY 

– WYDANIE PUBLIKACJI PT. „POEZJA MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY”

 

Zamieszczono na stronie internetowej stowarzyszenia www.ujsciebaryczy.pl, na tablicy ogłoszeń LGD oraz wysłano drogą mailową do trzech potencjalnych wykonawców zapytanie ofertowe w sprawie realizacji następującego zadania:


WYDANIE PUBLIKACJI, FORMAT A5, 80 STRON + OKŁADKA, NAKŁAD 400 SZT. W MIĘKKIEJ OPRAWIE + 100 SZT. W TWARDEJ OPRAWIE, DRUK CZARNO-BIAŁY

W przewidzianym w zapytaniu ofertowym czasie otrzymano następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

Cena brutto za całość zamówienia

[w zł]

1

DRUKARNIA BIAŁY KRUK
MILEWSCY SPÓŁKA JAWNA

ul. Tygrysia 50, Sobolewo
15 – 590 Białystok

3 832,50

2

PARTNER POLIGRAFIA Andrzej Kardasz
ul. Zwycięstwa 10
15 – 703 Białystok

2 380,05

oferta odrzucona

3

Usługi Poligraficzne
Bogdan Kokot vel Kokociński
ul. Nowa Osada 21A
57 – 400 Nowa Ruda

3 150,00

4

VEGA Studio Adv.
Tomasz Müller
ul. Grudziądzka 22/3a
82 – 500 Kwidzyn

9 040,50

oferta odrzucona

 

Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

 

Odrzucono oferty nr 2 i 4 ze względu na niespełnienie wszystkich warunków postępowania – brak dołączenia do oferty wymaganych min. 3 publikacji o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty.

 

Spośród rozpatrywanych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną
przez Usługi Poligraficzne Bogdan Kokot vel Kokociński z siedzibą w Nowej Rudzie.

PREZES LGD
(-) Jolanta Wrotkowska


                     


„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

wydanie publikacji pt.:

„ Poezja mojej małej ojczyzny”

 

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

1. Zamawiający.

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”

ul. Mickiewicza 1/200, 56-200 Góra

tel. 0 65 544 36 40, fax. 065 543 26 58

Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia jest Jolanta Wrotkowska, Prezes Zarządu 
tel. 65/544 36 40 lub 536 408 818, e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl.

 

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wydanie publikacji

Format: A5,

Objętość: 80 strony + okładka

okładka:

·         tektura introligatorska 1,5 mm, oklejka kreda półmat 135g/m2 – druk kolor 4+0, folia mat – 100 sztuk

·         karton 220 g/m2foliamat– druk kolor 4+0, folia mat – 400 sztuk

środek: offsetowy 80 /m2, druk czarno-biały

oprawa: twarda, szyto klejona, grzbiet prosty

wersja językowa: język polski

nakład: 400 szt. w miękkiej oprawie + 100 sztuk w twardej oprawie

przygotowanie projektu graficznego, skład, przygotowanie do druku, druk i dostawa do siedziby zleceniodawcy po stronie zleceniobiorcy

teksty i zdjęcia po stronie zleceniodawcy

korekty, wydruki próbne po stronie zleceniobiorcy

 

3. Termin realizacji zamówienia.

do 21.11.2016r.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień (prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia),

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4)      okażą się referencjami od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których wykonywali zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat oraz przedstawią min. 3 publikacje o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1)      oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru Zamawiającego (załącznik nr 2),

2)      referencje od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których oferent wykonywał zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat

3)      min. 3 publikacje o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona.

 

5. Sposób obliczenia ceny.

1.       W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.       Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie.

 

6. Kryteria oceny ofert.

-          cena – 100 %,

 

7. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1)      wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

2)      oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4, (załącznik nr 2)

3)        min. 3 publikacje o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty

 

 

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

8. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (mieszczącej się w Górze,
ul. Mickiewicza 1/200) w terminie do dnia 2 listopada 2016 roku do godz. 12.00.

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”

Oferta w postępowaniu na wydanie albumu po obszarze LGD Ujście Baryczy

ul. Mickiewicza 1/200   56-200 Góra

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 listopada 2016 roku o godz. 12.15  w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 200.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy
przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek informację z sesji otwarcia.

9. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 20 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

10. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)      nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)      wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

3)      postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

11. Umowa.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3.

 

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

 Góra, dnia 24 październik 2016 roku

 

 Załączniki :

1)      wzór formularza oferty,

2)      wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

3)      wzór umowy.


załącznik nr 1 - oferta.doc
załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu
załącznik nr 3 - projekt umowy.doc                     


„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


ZMIANA LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

W związku z koniecznością dostosowania lokalnych kryteriów wyboru do zmienionego prawa oraz doprecyzowania niektórych zapisów LGD Ujście Baryczy przystąpiło
do zmiany lokalnych kryteriów wyboru. Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru, przedsiębiorców, organizacje społeczne i jednostki reprezentujące sektor publiczny
do wnoszenia uwag odnośnie proponowanych zmian. Uwagi można zgłaszać do dnia 8 listopada 2016r. osobiście w biurze LGD lub mailowo przesyłając formularz uwag na adres ujscie.baryczy@gora.com.pl

zmiana kryteriów - formularz zgłoszenia

kryteria wyboru wraz z procedurą ustalenia i zmian                     


„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW 25.10.2016r.

Zapraszamy pracowników gmin, jednostek kultury odpowiedzialnych za realizację zadań inwestycyjnych oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych liderów na szkolenie w dniu 25 października (wtorek) w godz. 9:00 – 15:00 s. 110 UMiG w Górze
na temat możliwości dofinansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 – w zakresie projektów o wartości powyżej 50 000 zł (tzw. dużych) oraz projektów grantowych.

Szkolenie poprowadzi p. Grzegorz Cetner. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne bądź mailowe swojego udziału w szkoleniu do piątku 21.10.2016 celem zapewnienia odpowiedniej ilości materiałów szkoleniowych.


Szkolenie dla Rady i pracowników biura

Dnia 28.09.2016 członkowie Rady i pracownicy biura LGD wzięli udział w szkoleniu nt. podstaw prawnych funkcjonowania LGD i wdrażania LSR w ramach PROW 2014-2020, zarządzania procesem wdrażania LSR, metodyki i procedury oceny i wyboru operacji, lokalnych kryteriów wyboru oraz ogólnej charakterystyki operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.

W październiku rozpoczynają się szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów przed naborem wniosków planowanym w styczniu 2017r.


 

                         


„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
SZKOLENIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

Zapraszamy na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, chcących uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie bądź rozwój działalności gospodarczej ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

07.10.2016 godz. 13.00 – 17.00 sala 110 UMiG w Górze (I piętro) – tematyka szkolenia: podejmowanie działalności, formy prowadzenia i ich rozliczania, główne obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy (ZUS, US itp.), podstawowe zagadnienia kodeksu pracy i BHP

14.10.2016 godz. 13 – 17:00 sala 110 UMiG w Górze (I piętro) – tematyka szkolenia: podstawy prawne uzyskania wsparcia w ramach PROW 2014-2020, zakres wsparcia, kryteria dostępu, forma pomocy, beneficjenci, warunki kwalifikowalności kosztów, zasady wypełniania wniosków, ocena wniosków z uwzględnieniem lokalnych kryteriów wyboru, rozliczenie operacji.

Dla osób chcących ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dedykowane są oba szkolenia, dla osób chcących uzyskać wsparcie na rozwój już istniejącej działalności dedykowane jest szkolenie w dniu 14.10.2016.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc dostępnych na szkolenie proszę o zgłoszenie swojego udziału telefonicznie – 65 544 36 40, bądź mailowo: ujscie.baryczy@gora.com.pl z zaznaczeniem dni szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie poprowadzi p. Bartłomiej Raczek.

Planowany termin naboru wniosków: styczeń 2017


      


                    


„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY
– MEBLE

 

Zamieszczono na stronie internetowej stowarzyszenia www.ujsciebaryczy.pl, na tablicy ogłoszeń LGD oraz wysłano drogą mailową do trzech potencjalnych wykonawców zapytanie ofertowe w sprawie realizacji następującego zadania:


WYKONANIE, DOSTARCZENIE I MONTAŻ MEBLI W BIURZE LGD: SZAFY, REGAŁÓW, STOŁU I DODATKOWYCH BLATÓW DO BIUREK

W przewidzianym w zapytaniu ofertowym czasie otrzymano następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

Cena brutto za całość zamówienia

[w zł]

1

DREW-STYL Przemysław Wachowiak

ul. Wolności 4
63 – 940 Bojanowo

4 500,00

2

TRONUS POLSKA
ul. Ordona 2a
01 – 237 Warszawa

10 546,02

3

Zakład stolarski Adutis
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4/3
56 – 200 Góra

5 904,00

4

Mercus Logistyka Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 11
59 – 101 Polkowice

3 173,40

5

PARKOWA s.c. D.L. Chojnaccy
ul. Wyszyńskiego 1
42 – 600 Tarnowskie Góry

6 027,00

6

PSB – Ewan sp. z o.o.
ul. Poznańska 23
56 – 200 Góra

5 060,00

 

Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Spośród rozpatrywanych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną
przez Mercus Logistyka Sp. z o.o.

PREZES LGD
(-) Jolanta Wrotkowska

                    

„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na:

przeprowadzenie szkoleń dla:

 1. potencjalnych beneficjentów działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji polegających
  na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej oraz pracowników biura LGD, łącznie 20 osób w poniższym zakresie tematycznym:

1.       Podejmowanie działalności gospodarczej  - przepisy prawne.

2.       Formy prowadzenia działalności i zasady ich rozliczania.

3.       Główne obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy wynikające z obowiązujących przepisów prawa (US, ZUS, itp.)

4.       Podstawowe zagadnienia kodeksu pracy i BHP.

Łączny czas szkolenia 4 godz. zegarowe z uwzględnieniem przerw i czasu na zadawanie pytań
i udzielanie odpowiedzi.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)       przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia,

2)       koszt dojazdu wykładowców na miejsce szkolenia.

 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje:

1)       powielenia materiałów szkoleniowych,

2)       wynajmu sali i nagłośnienia,

3)       wynajmu sprzętu audiowizualnego,

4)       cateringu.

 

Planowany termin szkolenia: 07.10.2016 w godz. 13:00-17:00. Dokładny termin i godziny szkolenia zostaną ustalone z wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia: sala w UMiG w Górze

 1. potencjalnych beneficjentów działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji polegających
  na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej oraz pracowników biura, łącznie 20 osób w poniższym zakresie tematycznym:

1.      Podstawy prawne uzyskania wsparcia w ramach działania 19.2 PROW 2014-2020.

2.      Zakres wsparcia, kryteria dostępu, forma pomocy, beneficjenci, warunki kwalifikowalności.

3.      Zasady wypełnienia wniosków.

4.      Ocena wniosków z uwzględnieniem lokalnych kryteriów wyboru.

5.      Rozliczenie operacji.

Łączny czas szkolenia 4 godz. zegarowe z uwzględnieniem przerw i czasu na zadawanie pytań
i udzielanie odpowiedzi.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

3)       przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia,

4)       koszt dojazdu wykładowców na miejsce szkolenia.

 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje:

5)       powielenia materiałów szkoleniowych,

6)       wynajmu sali i nagłośnienia,

7)       wynajmu sprzętu audiowizualnego,

8)       cateringu.

 

Planowany termin szkolenia: 14.10.2016 w godz. 13:00-17:00. Dokładny termin i godziny szkolenia zostaną ustalone z wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia: sala w UMiG w Górze

 

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie tematyki szkolenia, względnie dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia.

Od wykładowcy wymaga się wykształcenia wyższego (ukończenie odpowiednich studiów magisterskich bądź podyplomowych z dziedziny rachunkowości, księgowości lub pokrewnych) oraz posiadania wiedzy adekwatnej do tematu szkolenia oraz co najmniej 3 letniej praktyki w prowadzeniu szkoleń lub form zbliżonych (np. warsztatów, ćwiczeń, konwersatoriów) w danej dziedzinie.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które należy dołączyć do oferty:

1)       kwestionariusz osobowy lub CV wykładowcy

2)       dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie wykładowcy w zakresie tematyki szkolenia oraz praktykę w prowadzeniu szkoleń i wykładów (zaświadczenia, certyfikaty, listy referencyjne, świadectwa pracy itp.)

 

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona.

 

 

Ofertę obejmującą kalkulację kosztów  - cenę netto oraz brutto za oba szkolenia oraz pozostałe wymagane dokumenty należy przesłać do poniedziałku 20.09.2016r. do godziny 12.00 na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl lub dostarczyć osobiście do biura LGD przy ul. Mickiewicza 1 w Górze
w ww. terminie.

 

Kryterium wyboru wykonawcy: cena 100%.

W przypadku ofert najkorzystniejszych o jednakowej cenie o wyborze oferenta zadecyduje Komisja oceniająca powołana przez Prezesa LGD uwzględniając wcześniejszą współpracę z LGD bądź oceniając poziom doświadczenia i kwalifikacji oferentów.

 

W przypadku pytań proszę się kontaktować z:

Jolanta Wrotkowska, nr tel.: 536 408 818


Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

LGD zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.


                     

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY
– KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Zamieszczono na stronie internetowej stowarzyszenia www.ujsciebaryczy.pl, na tablicy ogłoszeń LGD oraz wysłano drogą mailową do trzech potencjalnych wykonawców zapytanie ofertowe w sprawie realizacji następującego zadania:


KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA 2 PRACOWNIKÓW BIURA
W WYMIARZE 100 GODZIN

 

W przewidzianym w zapytaniu ofertowym czasie otrzymano następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

Cena brutto

[w zł za h]

1

CE LINGUA SP. Z O.O.

Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków

58,00

2

Kursy Języków Obcych
Wojciech Wiśniewski

ul. Żeromskiego 16
56-200 Góra

70,00

 

Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Spośród rozpatrywanych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną
przez CE Lingua Sp. z o.o.

PREZES LGD
(-) Jolanta Wrotkowska

                    

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY
– SZKOLENIA

 

Zamieszczono na stronie internetowej stowarzyszenia www.ujsciebaryczy.pl oraz na tablicy ogłoszeń LGD zapytanie ofertowe w sprawie realizacji następującego zadania:


PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA: RADY, PRACOWNIKÓW BIURA
ORAZ POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 19.2 „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” Z WYŁĄCZENIEM OPERACJI POLEGAJĄCYCH NA PODEJMOWANIU
I ROZWIJANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W przewidzianym w zapytaniu ofertowym czasie otrzymano następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

Cena brutto

[w zł]

1

KROPKA

Os. Bolesława Śmiałego, 60-682 Poznań

Wykładowca: Grzegorz Cetner

3 200,00

2

TRAINING HOUSE Iwona Wenecka Stramowska

ul. Gdańska 123, 85-021 Bydgoszcz

Wykładowca: Katarzyna Jórga

3 200,00

 

Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Nie odrzucono żadnej oferty.

W związku z tym, że w zapytaniu ofertowym nie wskazano mechanizmu wyboru wykonawcy w przypadku jednakowej ceny, wezwano oferentów do złożenia ofert dodatkowych o cenie nie wyższej niż pierwotnie złożona.

W przewidzianym czasie wpłynęły następujące oferty dodatkowe:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

Cena brutto

[w zł]

1

KROPKA

Os. Bolesława Śmiałego, 60-682 Poznań

Wykładowca: Grzegorz Cetner

2 900,00

2

TRAINING HOUSE Iwona Wenecka Stramowska

ul. Gdańska 123, 85-021 Bydgoszcz

Wykładowca: Katarzyna Jórga

2 950,00

Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Spośród rozpatrywanych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez firmę KROPKA.

PREZES LGD
(-) Jolanta Wrotkowska

                    

„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na:

Wykonanie, dostarczenie i montaż mebli w biurze LGD:
szafy, regałów, stołu i dodatkowych blatów do biurek wg. poniższej specyfikacji

Szafa: 2,70 x 55,0 x 150,0 cm

·         Drzwi przesuwne na okuciach GTV kolor aluminium

·         5 półek poprzecznych

·         1 przegroda pozioma

·         Wypełnienie – płyta laminowana 18 mm

·         Plecy  - płyta hdf 3 mm, kolor biały

·         Środek szafy -  płyta laminowana 18 mm

·         Cokół 5 -7 cm

Regały: 240,00 x 45,00 x 105,00 cm zmontowane razem, stanowiące przegrodę pomieszczenia - 2 szt.

·         Płyta laminowana 18 mm

·         Plecy – płyta laminowana

·         Cokół 5 -7 cm

·         5 półek poprzecznych

Stół: 120,00 x 70,00 x wys 78,00 cm

·         Blat 36 mm

·         Nogi klejone, przekrój 8 x 8 cm

Blaty dodatkowe do biurka

·         Płyta laminowana 18 mm

·         Nogi okrągłe  fi 60 mm, aluminiowe

·         Wym.: ok 165 x 30 cm ( kształt nieregularny – wymaga wykonania szablonu w biurze LGD)

Kolor mebli korespondujący z istniejącym umeblowaniem biura zostanie wybrany przez zamawiającego na podstawie wzornika okazanego przez wykonawcę.

Podane wartości przedmiarowe mają charakter przybliżony. W celu dokonania dokładnych pomiarów oferent zobowiązany jest do wizyty w biurze LGD ( 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, pok. 200)

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

Kalkulację kosztów dla poszczególnych elementów zamówienia, podając cenę netto oraz brutto należy przesłać do czwartku 15.09.2016r. do godziny 12.00 na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl lub dostarczyć osobiście do biura LGD.

 

Warunki płatności: przelew – z terminem płatności 14 dni

Termin realizacji zamówienia: do 15.11.2016r.


Miejsce realizacji zamówienia: Biuro LGD Ujście Baryczy, ul. Mickiewicza 1, 56 - 200 Góra

 

Kryterium wyboru oferenta: cena 100%

 

W przypadku pytań proszę się kontaktować z:

Jolanta Wrotkowska, nr tel.: 536408818Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

LGD zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

.

 

                    

„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na:

przeprowadzenie szkoleń dla:

        I.            Rady (organu decyzyjnego) Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy”  oraz pracowników biura LGD łącznie 13 osób w poniższym zakresie tematycznym:

1.       Podstawy prawne funkcjonowania LGD i wdrażania LSR w ramach PROW 2014 - 2020

2.       Zarządzanie procesem wdrażania LSR i funkcjonowania LGD z uwzględnieniem zadań poszczególnych organów LGD

3.       Metodyka pracy Rady LGD

4.       Lokalne kryteria wyboru operacji

5.       Działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 – charakterystyka operacji

 

Łączny czas szkolenia 6 godz. zegarowych z uwzględnieniem przerw i czasu na zadawanie pytań
i udzielanie odpowiedzi.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)    przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia,

2)    koszt dojazdu wykładowców na miejsce szkolenia.

 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje:

1)    powielenia materiałów szkoleniowych,

2)    wynajmu sali i nagłośnienia,

3)    wynajmu sprzętu audiowizualnego,

4)    cateringu.

 

Planowany termin szkolenia: 27.09.2016 w godz. 9:00-15:00. Dokładny termin i godziny szkolenia zostaną ustalone z wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia: sala w UMiG w Górze

 1. potencjalnych beneficjentów działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem operacji polegających na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, łącznie 20 osób
  w poniższym zakresie tematycznym:

1.       Podstawy prawne uzyskania wsparcia.

2.       Zakres wsparcia, kryteria dostępu, forma pomocy, beneficjenci, warunki kwalifikowalności.

3.       Zasady wypełnienia wniosków.

4.       Ocena wniosków z uwzględnieniem lokalnych kryteriów wyboru.

5.       Rozliczenie operacji.

Łączny czas szkolenia 6 godz. zegarowych z uwzględnieniem przerw i czasu na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)      przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia,

2)      koszt dojazdu wykładowców na miejsce szkolenia.

 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje:

1)      powielenia materiałów szkoleniowych,

2)      wynajmu sali i nagłośnienia,

3)      wynajmu sprzętu audiowizualnego,

4)      cateringu.

 

Planowany termin szkolenia: 25.10.2016 w godz. 9:00-15:00. Dokładny termin i godziny szkolenia zostaną ustalone z wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia: sala w UMiG w Górze

 

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie tematyki szkolenia, względnie dysponują osobą (osobami) zdolnymi do wykonania zamówienia.

Od wykładowcy (wykładowców) wymaga się wykształcenia wyższego oraz posiadania wiedzy adekwatnej
do tematu szkolenia oraz co najmniej 3 letniej praktyki w prowadzeniu szkoleń lub form zbliżonych
(np. warsztatów, ćwiczeń, konwersatoriów) w danej dziedzinie.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które należy dołączyć do oferty:

1)      kwestionariusz osobowy lub CV wykładowcy (wykładowców)

2)      dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie wykładowców w zakresie tematyki szkolenia oraz praktykę w prowadzeniu szkoleń i wykładów (zaświadczenia, certyfikaty, listy referencyjne, świadectwa pracy itp.)

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona.

 

 

Ofertę obejmującą kalkulację kosztów  - cenę netto oraz brutto za oba szkolenia oraz pozostałe wymagane dokumenty należy przesłać do poniedziałku 05.09.2016r. do godziny 12.00 na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl lub dostarczyć osobiście do biura LGD przy ul. Mickiewicza 1 w Górze
w ww. terminie.

 

Kryterium wyboru wykonawcy: cena 100%

 

W przypadku pytań proszę się kontaktować z:

Jolanta Wrotkowska, nr tel.: 536 408 818


Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

LGD zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

                        

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 2 pracowników biura LGD Ujście Baryczy w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo zblokowanych w jeden blok w siedzibie LGD Ujście Baryczy

Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 2 osobowej grupy pracowników biura LGD Ujście Baryczy finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji działania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.      Termin realizacji zamówienia: od października 2016 – do 30 września 2017r.

3.      Kurs obejmuje ok. 100 godzin lekcyjnych realizowanych w godzinach popołudniowych. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych zblokowanych w jeden blok. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4.      Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, w salce zapewnionej przez Zamawiającego.

5.      Dni i godziny zajęć ustalone będą w porozumieniu z lektorem.

6.      Poziom kursu powinien zostać dostosowany do uczestników poprzez przeprowadzenie rozmowy, potwierdzającej znajomość języka na określonym poziomie zgodnym z europejskim systemem opisu kształcenia językowego,
w celu wyłonienia właściwego poziomu zaawansowania.

7.      Wykonawca zapewni uczestnikom kursu materiały szkoleniowe niezbędne do nauki oraz sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenia ćwiczeń słuchowych.

8.      W ramach kursu Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić co najmniej jeden okresowy test sprawdzający oraz test końcowy.

9.      Po zakończeniu kursu każdy uczestnik kursu utrzyma certyfikat ukończenia kursu.

10.   Zamawiającemu przysługuje możliwość zmian lektora bez podawania przyczyny.

11.   Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy cywilno - prawnej (umowy zlecenia).

12.   Termin płatności wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (rachunku). Płatność w miesięcznych ratach za każdy miesiąc przeprowadzonego kursu po zakończeniu danego miesiąca. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznych zestawień odbytych zajęć wraz z listą obecności i przekazywania ich zamawiającemu w terminie 15 dni od końca każdego miesiąca trwania kursu.

 

Wymagania odnośnie lektora wykonującego zamówienie:

 

Lektor realizujący zamówienie winien posiadać tytuł magistra filologii angielskiej lub posiadać tytuł magistra lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego lub posiadać certyfikat CPE z przygotowaniem pedagogicznym bądź kwalifikacje językowe poświadczone dokumentem stwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie C2 – zgodnie ze skalą biegłości językowej według Rady Europy oraz doświadczenie w prowadzeniu kursów językowych dla dorosłych.

 

 

Ofertę obejmującą kalkulację kosztów  - cenę netto oraz brutto za godzinę lekcyjną kursu oraz CV i dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie lektora należy przesłać do poniedziałku 05.09.2016r. do godziny 12.00 na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl lub dostarczyć osobiście do biura LGD przy ul. Mickiewicza 1 w Górze w ww. terminie.

 

Kryterium wyboru wykonawcy: cena 100%

 

W przypadku pytań proszę się kontaktować z:

Jolanta Wrotkowska, nr tel.: 536408818, 65 544 36 40Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

LGD zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Poradnik

Folder Ujście Baryczy »

Zapytanie ofertowe


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na:

wykonanie tablicy informacyjnej – 1 sztuka – płyta spieniony PCV 3 mm, 
zadruk jednostronny 4/0 – format 80 x 120 cm

Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

Znakowanie tablicy zgodnie z Księgą Wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (str.23)

Koszt przedmiotu zamówienia powinien uwzględniać: projekt, realizację
oraz dostarczenie tablicy do siedziby LGD „Ujście Baryczy”, tj. ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra.

 

 

 

Kalkulację kosztów, podając cenę netto oraz brutto proszę przesłać do poniedziałku 01.08.2016r. do godziny 12.00 na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl lub dostarczyć osobiście do biura LGD.

 

Warunki płatności: przelew – z terminem płatności 14 dni

Termin realizacji zamówienia: do 12.08.2016r.

 

W przypadku pytań proszę się kontaktować z:

Jolanta Wrotkowska, nr tel.: 536408818Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

LGD zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Rajd

RAJD ROWEROWY UJŚCIEM BARYCZY

Już po raz szósty 03.07.2016r. grupa członków i sympatyków LGD Ujście Baryczy wzięła udział w corocznym rajdzie rowerowym po obszarze działania stowarzyszenia. Tym razem trasa wiodła nas malowniczymi okolicami z Góry do Wierzowic Małych, gdzie bawiliśmy się w Wiosce Indiańskiej Ostoja nad Baryczą. Dziękujemy wszystkim, za liczny udział w rajdzie, p. Elżbiecie Maćkowskiej za wyznaczenie trasy i poprowadzenie grupy rajdowej, Wodzowi i jego żonie Pachnącej Stokrotce za moc wrażeń i niezapomnianą zabawę.

Galeria zdjęć z rajdu pod linkiem

https://picasaweb.google.com/109881104900973236271/6303146448611313393?authkey=Gv1sRgCOTUss_J5PmeTg&feat=directlink

Rodzinny Rajd Rowerowy

Wzorem lat ubiegłych najbliższą w niedzielę 26.06.2016r. organizujemy rodzinny rajd rowerowy. Trasa Góra - Wierzowice Małe. Na miejscu 3 godziny zabaw animacyjnych w Wiosce Indiańskiej! Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z biurem LGD (tel. 65 544 36 40, e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl)

Rajd Rowerowy

DORADZTWO

Biuro LGD "Ujście Baryczy" informuje, iż bezpośrednie doradztwo dla Beneficjentów odbywa się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (65 544 36 40). Prowadzenie harmonogramu spotkań ma na celu zapewnienie sprawnej i niekolidującej z innymi spotkaniami usługi doradczej.

Termin spotkania wraz z godziną można ustalić również drogą e-mail pisząc bezpośrednio na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl
Zostanie on potwierdzony pisemnie przez pracownika Biura.

Oczywiście pracownicy biura LGD udzielają również informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD w ramach PROW 2014-2020 telefonicznie oraz drogą e-mailową.

Przed naborami wniosków będziemy organizowali dla Państwa również bezpłatne szkolenia i spotkania informacyjne w odniesieniu do poszczególnych działań. Informacje o terminach szkoleń zamieszczane będą na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz na facebooku.

Jednocześnie informujemy, że biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 (godziny przyjęć interesantów 8:00 - 12:00).

Zaproszenie na walne
walne_2016
Plakat teatrzyk

Zapraszamy do konsultacji projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy.
Uwagi można przekazywać do punktu konsultacyjnego LSR mieszczącego się w biurze LGD – UMiG w Górze, pokój 200.

Ewaluacja i monitoring UB.pdf »

PLAN DZIAŁANIA.pdf »

Projekt LSR.pdf »

Projekt LSR.pdf »

plan komunikacji i uchwała.pdf »

11 zintegrowanie.pdf »

09-12-2015
ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na dzień 18 grudnia 2015 roku o godz. 1300 w sali 110 UMiG w Górze

Walne Zebranie Członków przebiegać będzie według następującego porządku:
1.Otwarcie.
2.Wybór członków Rady LGD.
3.Przedstawienie projektu LSR dla Ujścia Baryczy na lata 2016-2022
4.Głosowanie nad przyjęciem projektu LSR
5.Wolne głosy.
6.Zamknięcie obrad.
 IV Jarmark Wyrobów Tradycyjnych
IV Adwentowym Jarmarku Wyrobów Tradycyjnych

Regulamin jarmark 2015 »

Karta zgłoszenia 2015 »

30-11-2015
Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu celów i przedsięwzięć nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2016-2022
Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu celów i przedsięwzięć nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2016-2022
30-11-2015
Ankieta dla przedsiębiorców obszaru LGD Ujście Baryczy
Ankieta dla przedsiębiorców obszaru LGD Ujście Baryczy
09-11-2015
PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023
Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia LGD UJŚCIE BARYCZY w Górze, ul. Mickiewicza 1 pokój 200 prowadzony jest punkt informacyjno - konsultacyjny ds. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD (gmina: Góra, Niechlów, Wąsosz) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego i dzielenia się swoimi sugestiami, opiniami i pomysłami na każdym etapie przygotowania LSR. W biurze dostępne są już opracowane dotychczas wyniki spotkań, wyniki ankiet i fiszek projektowych.
Punkt konsultacyjny otwarty jest codziennie w godzinach 9.00 - 12.00.
04-11-2015
SPOTKANIE KONSULTACYJNE LSR
W dniu 29 października odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie określenia celów i wskaźników zawartych w nowotworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy. W trakcie konsultacji członkowie LGD, lokalni liderzy, przedstawiciele wszystkich sektorów mieli możliwość zapoznać się z wypracowanymi podczas spotkań grupy roboczej celami ogólnymi, szczegółowymi, przedsięwzięciami i ich wskaźnikowaniem. Zebrano uwagi uczestników spotkania, które będą uwzględniane w dalszym procesie tworzenia nowej strategii rozwoju.
03-11-2015
KONSULTACJE PROJEKTU LSR
Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ujście Baryczy serdecznie zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia, lokalnych liderów, mieszkańców obszaru, wszystkich, którym leży na sercu rozwój regionu do zgłaszania uwag i propozycji do wypracowanych przez grupę roboczą ds. opracowania LSR celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć. W załączeniu analiza SWOT oraz formularz zawierający cele i przedsięwzięcia. Można w nim umieścić własne propozycje i uwagi. Wypełnione formularze prosimy przesyłać mailem na adres ujscie.baryczy@gora.com.pl lub składać osobiście w biurze LGD – Góra, ul. Mickiewicza 1/200.
03-11-2015
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD UJŚCIE BARYCZY
Na dzień 29.10.2015r. Zarząd LGD Ujście Baryczy zwołał nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. W programie zebrania znalazły się m.in. wybory członków Zarządu w związku ze złożonymi rezygnacjami. Walne Zebranie Członków przyjęło rezygnację
p. Haliny Mielnik z funkcji wiceprezesa Zarządu, p. Bronisława Pospiecha z funkcji sekretarza Zarządu oraz p. Marii Michty, p. Agaty Jankowskiej, ks. Tomasza Czabatora z funkcji członka Zarządu. Złożone rezygnacje wynikały z wyznaczenia przez włodarzy gmin innych przedstawicieli gmin, ze zmiany miejsca zamieszkania oraz z przyczyn osobistych. Prezes LGD Jolanta Wrotkowska podziękowała wszystkim dotychczasowym członkom Zarządu za wspólną pracę w stowarzyszeniu.
W wyniku tajnych wyborów do Zarządu wybrano p. Lillę Różańską,
p. Tadeusza Otto oraz p. Grzegorza Kordiaka.
20-10-2015
ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na dzień 29 października 2015 roku o godz. 1300 w sali 110 UMiG w Górze

Walne Zebranie Członków przebiegać będzie według następującego porządku:
1.Otwarcie.
2.Sprawozdanie z prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju.
3.Odwołanie Rady LGD w związku z zakończeniem okresu programowania PROW 2007-2013.
4.Zmiany w Zarządzie LGD w związku ze złożonymi rezygnacjami.
5.Weryfikacja członkowstwa w stowarzyszeniu.
6.Plany działalności LGD w nowym okresie programowania PROW 2014-2020.
7.Wolne głosy.
8.Zamknięcie obrad.
5-10-2015
PRACE NAD NOWĄ STRATEGIĄ ROZWOJU
Trwają prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy. Na przełomie sierpnia i w pierwszej dekadzie września odbyły się po 2 spotkania w każdej z gmin członkowskich LGD, na których zaproszeni mieszkańcy obszaru, lokalni liderzy, radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych i parafii podczas moderowanych warsztatów diagnozowali obszar, jego problemy, atuty, mocne i słabe strony (przeprowadzali analizę SWOT obszaru) oraz planowali działania, cele do realizacji, wskazywali propozycje planu projektów priorytetowych.
11-09-2015
PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Lokalna Strategia Rozwoju będzie opracowana przez społeczność lokalną podczas spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w miesiącu sierpniu i wrześniu 2015. Poniżej do pobrania plan włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania nowej strategii wraz z opisem jej przygotowania.
LGD_spot
Konsultacyjne poświęcone tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju
11-08-2015
Ankieta PROW
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru do wypełnienia ankiety, która przysłuży się do określenia celów i obszarów rozwoju lokalnego w nowotworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2016-2022.
Spotkanie konsultacyjne
03-07-2015
V Jubileuszowy Rajd rowerowy
W 21 czerwca LGD zorganizowało spartakiadę rodzinną, której elementami składowymi były: V Jubileuszowy Rajd rowerowy Ujściem Baryczy, marsz nordic walking i biegi przełajowe. Jak co roku w zmaganiach sportowych wzięły udział całe rodziny członków i sympatyków stowarzyszenia.
03-07-2015
Konferencja LGD
Dnia 22 czerwca 2015r. w Resaturacji „Rosette” w Górze obyła się konferencja podsumowująca PROW 2007-2013 i jego realizację na obszarze działania LGD „Ujście Baryczy”.
W konferencji, na zaproszenie Prezes Zarządu Jolanty Wrotkowskiej, wzięły udział władze gmin członkowskich, członkowie organów statutowych stowarzyszenia (Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej), członkowie i sympatycy LGD.
RAJD ROWEROWY UJŚCIEM BARYCZY

Regulamin Rajdu Rowerowego 2015 »

Program rajdu i trasa 2015 »

Karta zgłoszenia udziału w rajdzie 2015 »

Angelika
10-04-2015
Mieszkam na wsi - TVP Wrocław
W dniu 27.03.2015 roku na obszarze LGD Ujście Baryczy gościliśmy ekipę TVP Wrocław, która realizowała program z cyklu: Mieszkam na wsi, dotyczący naszego regionu. Celem programu była promocja obszaru działania LGD ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć, które udało się zrealizować dzięki funduszom PROW 2007-2013, program LEADER, za pośrednictwem naborów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania.
Życzenia
PLAKAT_VI
Plakat Jarmark
27-11-2014
WARSZTATY RĘKODZIELNICZE
Dnia 26.11.2014r. 15 osobowa grupa miejscowych artystów i rękodzielników wzięła udział w warsztatach ceramicznych, w wyniku których powstała przepiękna biżuteria gliniana. Na kolejnym spotkaniu wypalona w piecu biżuteria będzie przez uczestników warsztatów szkliwiona i dekorowana. Swoje dzieła uczestnicy zaprezentują podczas III Adwentowego Jarmarku Wyrobów Tradycyjnych w Górze dnia 14 grudnia 2014r.
27-11-2014
JESIENNE WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
W dniach 22 – 23 listopada 2014 odbyła się jesienna edycja warsztatów fotograficznych „Krajobrazy Ujścia Baryczy”, w których każdego dnia 20-osobowa grupa pasjonatów fotografii przemierzała tereny LGD w poszukiwaniu inspirujących miejsc i obiektów. W kolejnych miesiącach czeka nas jeszcze jedna edycja warsztatów – zimowa, a po niej LGD planuje wydać album z najpiękniejszymi fotografiami jesienno – zimowymi – „Krajobrazy Ujścia Baryczy – cz.2”.
Jarmark III

Regulamin Jarmark III »

Karta zgłoszenia Jarmark »

14-11-2014
OTWARCIA SIŁOWNI NAPOWIETRZNYCH
W dniach 12 – 13 listopada uroczyście otwarto siłownie napowietrzne w Górze
i w Wąsoszu zrealizowane w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”.
Na zaproszenie Prezesa Zarządu LGD Jolanty Wrotkowskiej w uroczystościach uczestniczyły władze miast, członkowie Zarządu i Rady LGD, przedstawiciele miejscowych organizacji i stowarzyszeń, sympatycy stowarzyszenia, młodzież i osoby preferujące aktywny sposób spędzania wolnego czasu.
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

PROGRAM WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH _ JESIEŃ W UJŚCIU BARYCZY.docx »

20-10-2014
Z wizytą w LGD QWSI
W dniach 14 – 15.10.2014r. grupa członków, sympatyków LGD oraz osób zaangażowanych w pracę na rzecz lokalnych społeczności wzięła udział w wizycie studyjnej po obszarze działania LGD Qwsi. Tematem przewodnim wyjazdu było wykorzystanie lokalnych zasobów w rozwój turystyki przy wykorzystaniu środków unijnych.
13-10-2014
SPOTKANIE PROMUJĄCE PUBLIKACJE: „LGD UJŚCIE BARYCZY – PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO GMINACH GÓRA – NIECHLÓW – WĄSOSZ” ORAZ ALBUM FOTOGRAFICZNY „KRAJOBRAZY UJŚCIA BARYCZY”
Dnia 10.10.2014r. w Bibliotece Miejskiej w Górze odbyło się spotkanie promujące dwie publikacje wydane w ostatnim okresie przez Lokalną Grupę Działania „Ujście Baryczy”, a mianowicie przewodnik turystyczny oraz album fotograficzny.
nieczynne
festiwal_dyni
Przewodnik turystyczny
Wyjazd studyjny
16-09-2014
Promocja LGD na dożynkach gminnych
Przedstawiciele LGD jak co roku wzięli udział w dożynkach organizowanych przez gminy członkowskie LGD. W niedzielę 07.09.2014r. promowaliśmy obszar LGD na dożynkach gminnych w Niechlowie, a w sobotę 13.09.2014r. swoje stoisko promocyjne prezentowaliśmy w Sławęcicach na dożynkach gminy Góra. W namiocie LGD swoje miejsce znalazły także inne organizację z terenu - Klub Esperanto i Górowski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz lokalni rękodzielnicy.
10-09-2014
ZAPYTANIE O CENĘ
LGD Ujście Baryczy, gm. Góra, woj. dolnośląskie zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia dotyczącego wykonania usługi:
Transport stoiska wystawienniczego na dożynki gminne Sławęcicach (gm.Góra) oraz wystrój stoiska promocyjnego
3-09-2014
Podpisanie umów i przekazanie placów budowy
Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" informuje, że w dniu 02-09-2014r. nastąpiło podpisanie umów i przekazanie placów budowy pod realizację 2 inwestycji w ramach projektu "WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY" objętego PROW 2007-2013.
Wykonawcą siłowni napowietrznych w miejscowościach: Góra i Wąsosz jest firma HAGEN POLSKA Sp.z o.o z Olkusza.
Termin zakończenia inwestycji: 31.10.2014 r.
3-09-2014
WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY
Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" informuje, że w dniu 29-08-2014r. podpisana została kolejna umowa przyznania pomocy w ramach projektu "WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY" objętego PROW 2007-2013.
Partnerami projektu są Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" Gmin Góra - Niechlów - Wąsosz oraz "Partnerstwo Sowiogórskie"
Operacja pn. "Turystyka Orężem Regionu" obejmie inwestycje we wszystkich Gminach obydwu Partnerów. Blisko 200 000,00 zł. zostanie przeznaczone na budowę budowę wiaty, wieży widokowo-obserwacyjnej i 2 siłowni napowietrznych na obszarze LGD "Ujścia Baryczy" oraz 19 wiat turystycznych na terenie LGD "Partnerstwa Sowiogórskiego".
15-09-2014
Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących operacji: ,, Wieża obserwacyjno - widokowa w Niechlowie,, ,, Wiata drewniana w Naratowie,,
Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących operacji: ,, Wieża obserwacyjno - widokowa w Niechlowie,, ,, Wiata drewniana w Naratowie,,
Numer ogłoszenia: 176401 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014
15-07-2014
Lista rankingowa wniosków wybranych do finansowania w ramach LSR dla działania „Małe projekty”
Lista rankingowa wniosków wybranych do finansowania w ramach LSR dla działania „Małe projekty”
15-07-2014
RAJD ROWEROWY I SPARTAKIADA RODZINNA
W sobotę 28.06.2014 po raz kolejny liczna grupa członków i sympatyków LGD wyruszyła na trasę czwartego już rajdu rowerowego. Przy sprzyjających warunkach pogodowych udaliśmy się do wiaty na leśnej ścieżce dydaktyczno – turystycznej w okolicach Sułkowa, gdzie przy ognisku rozegraliśmy rodzinne konkurencje sportowe.
Po wspólnej biesiadzie i zabawie udaliśmy się drogą leśną do Strumyka, a stamtąd do Góry.
15-07-2014
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
W dniach 23-25.05.2014 oraz 13-14.06.2014 dwudziestoosobowa grupa członków i sympatyków LGD wzięła udział w plenerowych warsztatach fotograficznych, które poprowadził znany przyrodnik – fotograf Pan Grzegorz Bobrowicz. Odwiedziliśmy wiele ciekawych i atrakcyjnych przyrodniczo i architektonicznie miejsc, uczyliśmy się fotografować w różnych warunkach pogodowych i na różnych wysokościach. Wymiernym efektem warsztatów są niesamowite zdjęcia obrazujące piękno terenu LGD, które zostaną wydane w formie albumu „Krajobrazy Ujścia Baryczy”.
Lato w krainie UJŚCIE BARYCZY

WARSZTATY FOTO czerwiec.pdf »

Smaki Regionu

Regulamin konkursu kulinarnego.doc »

06-06-2014
KOLOROWANKA O UJŚCIU BARYCZY
Górowski rynek wydawniczy wzbogacił się o nową publikację jaką jest „Kolorowanka o Ujściu Baryczy”, książeczka przeznaczona dla najmłodszych mieszkańców regionu. Wydawcą kolorowanki jest Lokalna Grupa Działania Ujście Baryczy natomiast Biblioteka Miejska w Górze współpracowała przy realizacji zadania. Pomysłodawcą projektu oraz osobą odpowiedzialną za opracowanie kolorowanki jest Jolanta Wrotkowska – Prezes LGD Ujście Baryczy.
26-05-2014
Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413
Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz ogłasza konkurs
na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na następujące operacje:
12-05-2014
Wizyta studyjna w Krainie Wygasłych Wulkanów
W dniach 8 – 9.05.2014 osiemnastoosobowa grupa przedstawicieli LGD Ujście Baryczy – członków, sympatyków i lokalnych liderów wizytowała na obszarze działania LGD Partnerstwo Kaczawskie. Poznaliśmy ofertę turystyczną Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej oraz Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie - najpiękniejszej dolnośląskiej wsi 2011 , odwiedziliśmy pasiekę „Na Malinowym Wzgórzu” (gospodarzowi p. Andrzejowi dziękujemy za poświęcenie w ratowaniu Miodu Dębnego J), orkiszowe gospodarstwo ekologiczne we wsi Radzimowice (gdzie spotkaliśmy naszego sicińskiego krajana – p. Marka – „świat jest jednak mały” J), stworzyliśmy przepiękne produkty gliniane podczas warsztatów w Pracowni Ceramicznej Rodziny Rudnickich (były misy, talerze, popielniczki – dla niepalących J i jedyne w swoim rodzaju numerki na dom J), zintegrowaliśmy się na nartach i dźwigając rannych J, poszukiwaliśmy agatów w czasie warsztatów terenowych „Geologiczny raj” (dzięki p. Piotrowi wracaliśmy z „Piekiełka”
z pełnymi siatami J), zwiedziliśmy piękny zabytkowy kościół w Świerzawie i Zamek na wulkanie
w Grodźcu (p. Kasztelan Zenon był chyba naszą główną atrakcją J ).
06-05-2014
Biuro LGD w dniach 8 – 9 maja 2014r. będzie nieczynne
Informujemy, że w związku z wyjazdem studyjnym
Biuro LGD w dniach 8 – 9 maja 2014r. będzie nieczynne.
06-05-2014
PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ DO KRAINY WYGASŁYCH WULKANÓW – OBSZAR DZIAŁANIA PARTNERSTWA KACZAWSKIEGO
PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ DO KRAINY WYGASŁYCH WULKANÓW – OBSZAR DZIAŁANIA PARTNERSTWA KACZAWSKIEGO
8 – 9 MAJA 2014 r.
06-05-2014
Lista rankingowa wniosków wybranych do finansowania w ramach LSR dla działania „Odnowa i rozwój wsi”
Lista rankingowa wniosków wybranych do finansowania w ramach LSR dla działania „Odnowa i rozwój wsi”
29-04-2014
Walne Zebranie Członków w Sułowie Wielkim
W dniu 25.04.2014r. w Sułowie Wielkim odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD Ujście Baryczy, a po nim spotkanie promocyjno – integracyjne na temat walorów turystycznych i krajobrazowych terenów LGD.
Walne Zebranie Członków prowadzone przez p. Prezes Jolantę Wrotkowską odbyło się w domku myśliwskim, który został udostępniony nieodpłatnie przez Koło Łowieckie Rogacz. Walne zebranie członków przychyliło się do wniosku Komisji Rewizyjnej
i jednogłośnie udzieliło Zarządowi LGD absolutorium za rok 2013.
Warsztaty fotograficzne

Program warsztatów fotograficznych »

Regulamin warsztatów fotograficznych.doc »

17-04-2014
LGD PARTNERSTWO KACZAWSKIE
LGD „UJŚCIE BARYCZY”
ZAPRASZA LOKALNYCH LIDERÓW
NA DWUDNIOWY
WYJAZD STUDYJNY
15-04-2014
ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na dzień 25 kwietnia 2014 roku o godz. 1500 w Sułowie Wielkim (domek myśliwski).
11-04-2014
,,KOLOROWANKA DLA DZIECI - ZABYTKI I PRZYRODA OBSZARU LGD UJŚCIE BARYCZY'' - PODSUMOWANIE KONKURSU
LGD „Ujście Baryczy” oraz Biblioteka Miejska w Górze zorganizowały dla dzieci i młodzieży konkurs plastyczny „Kolorowanka dla dzieci – zabytki i przyroda obszaru LGD Ujście Baryczy”. Konkurs był jednym z etapów projektu, którego głównym celem będzie wydanie ponad trzy...

03-04-2014
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA WSZCZĘTEGO POPRZEZ PUBLIKACJĘOGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na wydanie przewodnika po obszarzeLokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy”
01-04-2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
wydanie przewodnika po obszarzeLokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy”
27-03-2014
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „KOLOROWANKA DLA DZIECI – ZABYTKI I PRZYRODA OBSZARU LGD UJŚCIE BARYCZY”
W dniu 24.03.2014r. w siedzibie LGD Ujście Baryczy odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, składającej się z przedstawicieli Biblioteki Miejskiej w Górze oraz LGD.
Wpłynęło na konkurs 112 prac, nagrodzono 9 prac w trzech kategoriach wiekowych oraz przyznano 9 wyróżnień.
11-03-2014
Nabór wniosków 2014
Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ogłasza konkursy.
06-03-2014
ZAPYTANIE OFERTOWE
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zamówienia publicznego dotyczącego:

1.wykonania opracowania dot. walorów historyczno-krajobrazowych obszaru Ujścia Baryczy.
Opracowanie powinno zawierać opisy tras rowerowych, tras do nordic walking, kajakowych, opisy walorów turystycznych i krajobrazowych na obszarze LGD. Przebieg tras powinien być naniesiony na podkłady mapowe. Opracowanie zostanie wykorzystane na potrzeby wydania przewodnika turystycznego po Ujściu Baryczy.
Objętość opracowania – 20 stron A4, wielkość czcionki 12, mapa
kolorowanka

Regulamin konkursu KOLOROWANKA »

foto_kon
30-01-2014
Targi Rzemiosła w Cottbus
W dniu 25.01.2014 członkowie stowarzyszenia wraz z zespołem ludowym „Wronowianki” promowali obszar LGD Ujście Baryczy na 24. Targach Rzemiosła w Cottbus (Niemcy).
zakonczenie
lgd_kon
18-12-2013
II ADWENTOWY JARMARK WYROBÓW TRADYCYJNYCH
15.12.2013r. na targowisku miejskim w Górze po raz kolejny odbył się Adwentowy Jarmark Wyrobów Tradycyjnych organizowany przez LGD Ujście Baryczy przy pomocy Domu Kultury w Górze. Swoje produkty wystawili miejscowi rękodzielnicy, stowarzyszenia, przedsiębiorcy.
11-12-2013
Nabór wniosków
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na następujące operacje:
15-11-2013
II Jarmark Adwentowy
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do wzięcia udziału w II Jarmarku Adwentowym Wyrobów Tradycyjnych, który odbędzie się 15 grudnia 2013r. na Targowisku Miejskim.
8-11-2013
Wieczór Marcinowy
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do udziału w Wieczorze Marcinowym 10.11.2013 (niedziela) w Sicinach. Zapewniamy bezpłatny transport. Ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji w biurze, tel. 65 544 36 40.
31-10-2013
WYJAZD STUDYJNY DO WRZOSOWEJ KRAINY
29.10.2013r. trzydziestoosobowa grupa członków i sympatyków LGD, lokalnych liderów wiejskich wzięła udział w wizycie studyjnej do Wrzosowej Krainy. Odwiedziliśmy siedzibę LGD „Wrzosowa Kraina” w Chocianowie, gdzie członek zarządu p. Krzysztof Szustka zapoznał nas historią powstania, zakresem działania Fundacji oraz LGD, z zasadami tworzenia i funkcjonowania ekomuzeum, wsi tematycznych, a także z przykładami dobrych praktyk w ramach PROW.
30-10-2013
WARSZTATY PT. „POTENCJAŁ TURYSTYCZNY REGIONU – TRASY NORDIC WALKING”
Dnia 26.10.2013 w niezwykle sprzyjających jak na tę porę roku warunkach pogodowych LGD „Ujście Baryczy”
we współpracy z Panią sołtys Bronowa Moniką Przybylską zorganizowało warsztaty pt. „Potencjał turystyczny regionu – trasy nordic walking”. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami projektowania, oznaczania, tworzenia tras oraz profesjonalnie przeszkoleni w technice nordic walking przez Panią Lucynę Sozańską – instruktorkę, międzynarodowego sędziego i wicemistrzynię świata.
5-09-2013
Lista rankingowa wniosków wybranych do finansowania
Lista rankingowa wniosków wybranych do finansowania w ramach LSR dla działania „Małe projekty”
1-08-2013
Nabór wniosków
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz ogłasza konkurs
na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
30-07-2013
Piękno kościołów w Wągrodzie i Żabinie
W niedzielę 28.07.2013 grupa członków i sympatyków LGD odkryła piękno kościołów
w Wągrodzie i Żabinie w ramach kolejnego spotkania z cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Bardzo dziękujemy ks. Stanisławowi Długowskiemu – proboszczowi parafii pw. św. Michała Archanioła w Żabinie za ciepłe przyjęcie i gościnność oraz Pani Eli Maćkowskiej i Panu Zbyszkowi Mikolukowi za rzetelną prelekcję historyczno – architektonicz
03-07-2013
KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ
LGD Ujście Baryczy wraz z Towarzystwem Turystów Przyrodników i Krajoznawców zaprasza na :
KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ –
specjalność TURYSTYKA KAJAKOWA
w dniach 23-24.07.2013 r.
01-07-2013
RAJD ROWEROWY 2013
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Rajdu Rowerowego Ujściem Baryczy i Spartakiady Rodzinnej, które odbyły się w dniu 29.06.2013r. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę.

21-06-2013
Spływ 15.06.2013 r.
W dniu 15.06.2013 r. grupa członków i sympatyków LGD Ujście Baryczy pokonała trasę kajakową w Wąsosza do Osetna.
Spływ zorganizowaliśmy wspólnie w Zespołem Placówek Kultury w Wąsoszu , który udostępnił nam nieodpłatnie swoje kajaki – Dziękujemy!
24-04-2013
LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW W RAMACH V NABORU
LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW W RAMACH V NABORU
19-04-2013
Zamieszanie na polanie
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zachęca do zagłosowania na film
pt. „Zamieszanie na polanie”, http://www.drugiezycieelektrosmieci.pl/2012/konkurs/index.php?m=yt-video&v=WpYphssfqvA
przygotowany przez Baterian z Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie, który bierze udział w konkursie „Drugie życie elektrośmieci”.
19-04-2013
Zakończenie naboru
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz informuje, że w wyniku zakończenia naboru V na działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” wpłynęły następujące wnioski:
19-03-2013
Szkolenie przed naborem wniosków - 12.03.2013 r
W związku z ogłoszonym naborem wniosków, w dniu 12 i 14.03.2013 Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” przeprowadziła szkolenia aktywizacyjne dla potencjalnych beneficjentów następujących działań:
·różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- środki na dofinansowanie
·tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - środki na dofinansowanie
·małe projekty - środki na dofinansowanie
·odnowa i rozwój wsi
19-03-2013
Walne zebranie członków LGD Ujście Baryczy - 07.03.2013
W dniu 07.03.2013r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”. Prezes Jolanta Wrotkowska przedstawiła zebranym prezentację obejmującą różne rodzaje działalności i aktywności LGD w roku ubiegłym, m.in. cykl spotkań „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, II Rajd rowerowy Ujściem Baryczy i spływ kajakowy, wystawa „Piękno odzyskane”
w Osetnie, warsztaty rękodzielnicze, I Adwentowy Jarmark Wyrobów Tradycyjnych, III i IV nabór wniosków, udział w imprezie Oblężenie Klasztoru w Lubiążu, udział w szkoleniach i wyjazdach studyjnych
25-02-2013
Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz ogłasza konkurs
na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na następujące operacje:
30-01-2013
Sprawozdanie z Debaty

W dniu 7.12.2012 r. w siedzibie LGD Ujście Baryczy odbyło się spotkanie – debata pt.: Zwiększenie społecznego zaangażowania biznesu w partnerstwach i organizacjach pozarządowych z Obszarów Dolnego Śląska. W spotkaniu wzięli udział górowscy przedsiębiorcy, którzy odpowiedzieli na ankietę skierowaną do osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarze działania LGD Ujście Baryczy. Spotkanie prowadziła prezes Stowarzyszenia Jolanta Wrotkowska i dotyczyło ono współpracy LGD z sektorem gospodarczym, angażowania się w zadania realizowane przez LGD oraz uczestnictwa w I Jarmarku Adwentowym Wyrobów Tradycyjnych, który miał zapoczątkować współpracę z górowskimi przedsiębiorcami.
13-12-2012
I Jarmark Adwentowy Wyrobów Tradycyjnych
W dniu 09.12.2012 na Miejskim Targowisku w Górze odbył się I Jarmark
Adwentowy Wyrobów Tradycyjnych. LGD Ujście Baryczy wraz z Domem Kultury w
Górze podjęły się organizacji jarmarku z nadzieją, że znajdzie on odbiorców
wśród mieszkańców regionu i wystawców.
20-11-2012
I Adwentowy Jarmark Wyrobów Tradycyjnych - informacja dla wystawców
LGD Ujście Baryczy oraz Dom Kultury w Górze zapraszają chętnych do wzięcia udziału w I Adwentowym Jarmarku Wyrobów Tradycyjnych, który odbędzie się 9 grudnia 2012 roku na Targowisku Miejskim w Górze. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.ujsciebaryczy.pl
14-11-2012
Wyniki IV naboru wniosków
Zarząd LGD Ujście Baryczy przedstawia wyniki IV naboru wniosków przeprowadzonego w dniach 10.10.2012 r. do 30.10.2012 r. w ramach działań Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Małe Projekty.
Budżet IV naboru wynosił:
- Odnowa i rozwój wsi – 251 177,74 zł
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 132 102,00 zł
- Małe Projekty – 255 692,55 zł
14-09-2012
Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz ogłasza konkurs
na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na następujące operacje:
10-09-2012
Cudze chwalicie, swego nie znacie
W dniu 9 września 2012 roku Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” wraz ze Stowarzyszeniem Siedmiu z Sicin zorganizowała spotkanie informacyjne na temat walorów turystycznych obszaru LGD. Tym razem uczestnicy spotkania realizowanego pod nazwą „Cudze chwalicie, swego nie znacie” skorzystali z gościnności Parafii w Sicinach.
10-09-2012
Dożynki Parafialne w Osetnie
Dożynki Parafialne w Osetnie i wystawa zdjęć poświęcona remontowi Kościoła pw. św. Michała
Archanioła w Osetnie przeprowadzonego z udziałem środków z LGD Ujscie BAryczy - 09.09.2012
5-09-2012
Utworzyli stoisko promocyjne
Członkowie stowarzyszenia LGD Ujście Baryczy oraz Stowarzyszenia Siedmiu z Sicin utworzyli stoisko promocyjne na imprezie plenerowej pt.: Oblężenie klasztoru, która odbyła się w dniu 01.09.2012 w Lubiążu. Organizacja stoiska, było odpowiedzią na zaproszenie skierowane do Lokalnej Grupy przez zaprzyjaźnione LGD Łęgi Odrzańskie – organizatorów imprezy.
21-08-2012
Biuletyn Ujscie Baryczy nr 1
Biuletyn Ujscie Baryczy nr 1
20-08-2012
Spotkanie informacyjne na temat walorów turystycznych obszaru LGD - Sułów Wielki
Spotkanie informacyjne na temat walorów turystycznych obszaru LGD - Sułów Wielki
26-07-2012
Cudze chwalicie, swego nie znacie
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”
zaprasza na drugie spotkanie z cyklu
„Cudze chwalicie, swego nie znacie”,
19 sierpnia 2012 roku, godz. 12.30 w Sułowie Wielkim, gm.Wąsosz
14-06-2012
II Rajd Rowerowy Ujściem Baryczy oraz Spływ Kajakowy
W dniu 03.06.2012 LGD Ujście Baryczy przeprowadziło 2 imprezy promujące obszar działania Lokalnej Grupy – II Rajd Rowerowy Ujściem Baryczy oraz Spływ Kajakowy. W rajdzie brały udział 3 grupy – górowska, niechlowska i wąsoska, których trasy zbiegły się na mecie, na boisku wiejskim w Oset...

25-04-2012
Walne Zebranie Członków
Walne Zebranie Członków
30-03-2012
Walne Zebranie Członków
Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów - Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra - Niechlów - Wąsosz na dzień 13 kwietnia 2012 roku na godz. 930 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Górze.
29-03-2012
Wyniki III naboru wniosków
Zarząd LGD Ujście Baryczy przedstawia wyniki III naboru wniosków przeprowadzonego w dniach 01.03.2012 do 20.03.2012r. w ramach działań Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Małe Projekty.
Budżet III naboru wynosił:
- Odnowa i rozwój wsi – 900 000,00 zł
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 240 000,00 zł
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 232 102,00 zł
- Małe Projekty – 500 000,00 zł
21-03-2012
LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, KTÓRE WPŁYNĘŁY W RAMACH NABORU III
LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, KTÓRE WPŁYNĘŁY W RAMACH NABORU III
6-02-2012
Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz ogłasza konkurs
na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na następujące operacje:

11-01-2012
Rusza nabór wniosków
Termin naboru wniosków w LGD Ujście Baryczy: 01.03.2012 – 20.03.2012
29-11-2011
LGD Ujście Baryczy odwiedziła ekipa TVP INFO
W dniu 27.11.2011 r. obszar LGD Ujście Baryczy odwiedziła ekipa TVP INFO. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizowany był jeden z odcinków programu „Mieszkam na wsi” poświęcony naszemu stowarzyszeniu.
03-11-2011
Laureaci konkursu fotograficznego pt. „Natura-nasze bogactwo”
Laureaci konkursu fotograficznego pt. „Natura-nasze bogactwo” organizowanego
przez
LGD „Ujście Baryczy” Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz

Laureatów konkursu zapraszamy na uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród
i dyplomów w dniu 08.11.2011 o godz.13.30 w Sali klubowej DK w Górze.
02-11-2011
Zaproszenie na Konferencje przyrodniczą
Zaproszenie na Konferencje przyrodniczą 8 listopada 2011 r.
28-10-2011
UWAGA! Przedłużamy termin złożenia prac na konkurs fotograficzny „Natura – nasze bogactwo”
UWAGA! Przedłużamy termin złożenia prac na konkurs fotograficzny „Natura – nasze bogactwo” .

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem fotograficznym „Natura – nasze bogactwo” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” informuje, że termin składania prac zostaje przedłużony do dnia 2 listopada 2011r. (środa) do godz. 1200.
05-10-2011
Konkurs fotograficzny
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt.: „NATURA - nasze bogactwo”, organizowanym w terminie od 10.10.2011r. do 28.10.2011r. przez Zarząd Stowarzyszenia.
20-09-2011
Walne Zebranie Członków 29 września 2011
ZAPROSZENIE

Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów - Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra - Niechlów - Wąsosz na dzień 29 września 2011 roku na godz. 1400 w sali narad nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Górze.
10-07-2011
Rajd rowerowy Ujściem Baryczy
Dnia 10 lipca 2011r. LGD Ujście Baryczy zorganizowało Rajd rowerowy Ujściem Baryczy. Mimo zapowiadającej się rankiem pochmurnej pogody, uczestnicy rajdu nie zawiedli i licznie stawili się na miejsca startu. Łącznie w rajdzie wzięło udział 71 osób (46 osób w grupie górowskiej, 12 w grupie niechlowskiej i 13 w grupie wąsoskiej). Najmłodszy uczestnik rajdowych zmagań miał 4 lata, a najstarszy 82. Do pokonania uczestnicy rajdu mieli 30,5 km (grupa górowska), 24,5 km (grupa niechlowska), 19 km (grupa wąsoska). Na mecie, która znajdowała się na stadionie Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze, na wszystkich czekał ciepły posiłek oraz mnóstwo atrakcji. Rozegrano 4 konkurencje sprawnościowe na rowerach. Zwycięzcami poszczególnych konkurencji byli: Dawid Żmiejewski (kto wolniej), Małgorzata Głowiak (slalom rowerowy), Krzysztof Uściło (rzut do celu), Paweł Tutak (strzały do bramki). Wśród uczestników rajdu rozlosowano 20 bonów na kask rowerowy oraz główną nagrodę w postaci bonu na zakup roweru o wartości 500 zł, którego sponsorem był Bank Spółdzielczy we Wschowie.
06-06-2011
Rajd Rowerowy
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” informuje, że ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne w dniu 03.07.2011r. Rajd Rowerowy „Ujściem Baryczy” został przełożony na dzień 10.07.2011r. Pozostałe okoliczności rajdu pozostają bez zmian. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rajdzie!
30-05-2011
LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR – ODNOWA I ROZWÓJ WSI
LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY WYBRANYCH DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR – ODNOWA I ROZWÓJ WSI
30-05-2011
Lokalne Kryteria Wyboru
Lokalne Kryteria Wyboru dla operacji: MAŁE PROJEKTY
11-05-2011
Zakończenie konkursu
W dniu 10 maja br. o godz. 1200 zakończył się konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na operacje:
1. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty,
2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,
3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” ,
4. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
06-05-2011
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW W DNIU 29 KWIETNIA
W dniu 29 kwietnia 2011r. odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy”, którego głównym punktem porządku obrad było absolutorium dla Zarządu stowarzyszenia za rok 2010.
06-05-2011
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW W DNIU 15 KWIETNIA
W dniu 15 kwietnia 2011r. odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy”. W porządku obrad znalazło się m.in. sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności LGD za rok 2010 oraz zmiany w osobowym składzie Zarządu i Rady stowarzyszenia.
19-04-2011
ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Działając na podstawie § 27 pkt 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz na dzień 29 kwietnia 2011 roku o godz. 1000 w sali narad nr 110, I piętro Urzędu Miasta i Gminy w Górze.
31-03-2011
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków na dzień 15 kwietnia 2011 roku na godz. 10:00
Działając na podstawie § 27 pkt. 6 Statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra – Niechlów - Wąsosz, Zarząd LGD „UJŚCIE BARYCZY” zwołuje Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „UJŚCIE BARYCZY” Gmin Góra - Niechlów - Wąsosz na dzień 15 kwietnia 2011 roku na godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Górze.
18-03-2011
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na operacje:
1. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty - limit dostępnych środków: 180 000,00 zł
2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
- limit dostępnych środków : 250 000,00 zł
3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej” - limit dostępnych środków: 80 000,00 zł
4. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”- limit dostępnych środków: 80 000,00 zł
23-02-2011
Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy”.
W dniu 31 stycznia 2011r. odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy”. W porządku obrad znalazło się sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności LGD, omówienie działalności stowarzyszenia w 2011r. oraz ważne kwestie zmian w osobowym składzie zarządu.
Walne Zebranie Członków stowarzyszenia podjęło uchwałę o wygaśnięciu mandatu Prezesa Zarządu w związku z rezygnacją Pana Tadeusza Otto z pełnienia tej funkcji oraz uchwałę w sprawie wyboru na członka Zarządu Pani Jolanty Wrotkowskiej – kierownika biura LGD. Członek Zarządu Pani Teresa Frączkiewicz w imieniu wszystkich członków stowarzyszenia podziękowała Panu Tadeuszowi Otto za organizację działalności LGD, za owocną i pełną zaangażowania pracę na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, wyrażając przy tym nadzieję na dalszą współpracę w ramach stowarzyszenia.
21-01-2011
Pierwsze posiedzenia władz LGD w 2011 roku
Zarząd LGD „Ujście Baryczy” zebrany na posiedzeniu w dniu 14 stycznia br. postanowił o głoszeniu naboru na stanowisko sekretarki w biurze LGD w wymiarze ½ etatu. Postanowiono także o zwołaniu na dzień 31 stycznia br. Walnego Zebrania Członków.
15-12-2010
Zmiana statutu i plany na rok 2011 LGD ,,Ujście Baryczy''
Na drugim w br. walnym zebraniu zgromadzili się członkowie Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy”, której Gmina Góra jest członkiem. Zebranie odbyło się w dniu 14 grudnia. Głównym punktem obrad była zmiana statutu stowarzyszenia. Przyjęte zmiany dotyczyły między innymi uregulowania kwestii wygaśnięcia mandatu członków władz stowarzyszenia, gdyż dotychczas obowiązujący statut milczał na ten temat. Doprecyzowano także sprawę udzielania Zarządowi absolutorium; przede wszystkim zdefiniowano czym jest absolutorium, za jaki okres i w jakim terminie powinno zostać udzielone oraz sprecyzowano, że absolutorium udzielane jest bezwzględną większością głosów. Ponadto, w związku z zapowiedzianą Prezesa Zarządu Tadeusza Otto rezygnacji z pełnionej funkcji ze względu na liczne obowiązki zawodowe, które nie pozwalają mu na dalsze kierowanie stowarzyszeniem, wprowadzono regulację dotyczącą możliwości zatrudnienia Prezesa Zarządu.
02-07-2010
Walne Zebranie Członków LGD
W dniu 1 lipca członkowie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” spotkali się na Walnym Zebraniu Członków. Posiedzenie jak zawsze rozpoczęło się od informacji przedstawionej przez Prezesa Zarządu Tadeusza Otto o działalności w LGD w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 2 grudnia 2009 roku.
Jak poinformował Prezes, w okresie tym Zarząd zbierał się na 4. posiedzeniach.
31-03-2010
Wspólne posiedzenie władz LGD „Ujście Baryczy”
W dniu 12 marca odbyło się wspólne posiedzenie władz LGD „Ujście Baryczy” poinformowanie członków stowarzyszenia o bieżącej działalności LGD oraz określenie planów na przyszłość.

Prowadzący posiedzenie władz LGD Prezes Zarządu Tadeusz Otto przypomniał, że jesteśmy w okresie naboru wniosków, który kończy się 25 marca. Wymaga to podniesienia aktywności Rady i przygotowania się do rozpatrywania wniosków złożonych w biurze LGD.
Prezes zwrócił też uwagę na dużą odpowiedzialność Komisji Rewizyjnej za działalność LGD szczególnie w zakresie prawidłowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy. Zgodnie bowiem ze Strategią, to na Komisji Rewizyjnej ciąży obowiązek dokonywania oceny (ewaluacji) własnej. Poinformował także o zamiarze Zarządu zwołania w kwietniu Walnego Zebrania Członków, na którym pod głosowanie poddawany będzie wniosek w sprawie absolutorium, który przygotować ma Komisja Rewizyjna.
03-03-2010
Rusza pierwszy nabór wniosków
Samorząd Województwa Dolnośląskiego opublikował na swojej stronie internetowej ogłoszenie Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy” dotyczące pierwszego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wnioski będą przyjmowane od 1 marca do 25 marca 2010 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania mającej siedzibę w Górze, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 200 (II piętro). Ogłoszenie o naborze zamieszczone jest także na naszej stronie internetowej w zakładce: NABÓR WNIOSKÓW. Biuro Lokalnej Grupy Działania udziela nieodpłatne porady w zakresie sporządzania wniosków. Wiedzę na ten temat można także uzyskać podczas szkoleń aktywizacyjnych.

                            

                            

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Treść materiałów informacyjnych opracowana przez LGD Ujście Baryczy 
Gmin Góra- Niechlów-Wąsosz
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 
19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego, w ramach inicjatywy LEADER, 
Poddziałania 19.1: „Wsparcie przygotowawcze” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.