Dostęp do rozrywki online w dowolnym momencie - Ice Casino


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Ogłoszenia i zamówienia

2016-09-08
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów działania 19.2

„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń dla:potencjalnych beneficjentów działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji polegających na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej oraz pracowników biura LGD, łącznie 20 osób w poniższym zakresie tematycznym:

1.       Podejmowanie działalności gospodarczej  - przepisy prawne.

2.       Formy prowadzenia działalności i zasady ich rozliczania.

3.       Główne obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy wynikające z obowiązujących przepisów prawa (US, ZUS, itp.)

4.       Podstawowe zagadnienia kodeksu pracy i BHP.

Łączny czas szkolenia 4 godz. zegarowe z uwzględnieniem przerw i czasu na zadawanie pytań 
i udzielanie odpowiedzi.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)       przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia,

2)       koszt dojazdu wykładowców na miejsce szkolenia.

 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje:

1)       powielenia materiałów szkoleniowych,

2)       wynajmu sali i nagłośnienia,

3)       wynajmu sprzętu audiowizualnego,

4)       cateringu.

 

Planowany termin szkolenia: 07.10.2016 w godz. 13:00-17:00. Dokładny termin i godziny szkolenia zostaną ustalone z wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia: sala w UMiG w Górze

potencjalnych beneficjentów działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji polegających 
na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej oraz pracowników biura, łącznie 20 osób w poniższym zakresie tematycznym:
1.      Podstawy prawne uzyskania wsparcia w ramach działania 19.2 PROW 2014-2020.

2.      Zakres wsparcia, kryteria dostępu, forma pomocy, beneficjenci, warunki kwalifikowalności.

3.      Zasady wypełnienia wniosków.

4.      Ocena wniosków z uwzględnieniem lokalnych kryteriów wyboru.

5.      Rozliczenie operacji.

Łączny czas szkolenia 4 godz. zegarowe z uwzględnieniem przerw i czasu na zadawanie pytań 
i udzielanie odpowiedzi.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

3)       przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia,

4)       koszt dojazdu wykładowców na miejsce szkolenia.

 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje:

5)       powielenia materiałów szkoleniowych,

6)       wynajmu sali i nagłośnienia,

7)       wynajmu sprzętu audiowizualnego,

8)       cateringu.

 

Planowany termin szkolenia: 14.10.2016 w godz. 13:00-17:00. Dokładny termin i godziny szkolenia zostaną ustalone z wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia: sala w UMiG w Górze

 

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie tematyki szkolenia, względnie dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia.

Od wykładowcy wymaga się wykształcenia wyższego (ukończenie odpowiednich studiów magisterskich bądź podyplomowych z dziedziny rachunkowości, księgowości lub pokrewnych) oraz posiadania wiedzy adekwatnej do tematu szkolenia oraz co najmniej 3 letniej praktyki w prowadzeniu szkoleń lub form zbliżonych (np. warsztatów, ćwiczeń, konwersatoriów) w danej dziedzinie.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które należy dołączyć do oferty:

1)       kwestionariusz osobowy lub CV wykładowcy

2)       dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie wykładowcy w zakresie tematyki szkolenia oraz praktykę w prowadzeniu szkoleń i wykładów (zaświadczenia, certyfikaty, listy referencyjne, świadectwa pracy itp.)

 

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona.

 

Ofertę obejmującą kalkulację kosztów  - cenę netto oraz brutto za oba szkolenia oraz pozostałe wymagane dokumenty należy przesłać do poniedziałku 20.09.2016r. do godziny 12.00 na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl lub dostarczyć osobiście do biura LGD przy ul. Mickiewicza 1 w Górze 
w ww. terminie.

 

Kryterium wyboru wykonawcy: cena 100%.

W przypadku ofert najkorzystniejszych o jednakowej cenie o wyborze oferenta zadecyduje Komisja oceniająca powołana przez Prezesa LGD uwzględniając wcześniejszą współpracę z LGD bądź oceniając poziom doświadczenia i kwalifikacji oferentów.

 

W przypadku pytań proszę się kontaktować z:

Jolanta Wrotkowska, nr tel.: 536 408 818


Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

LGD zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się