Dostęp do rozrywki online w dowolnym momencie - Ice Casino


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Ogłoszenia i zamówienia

2015-09-01
Zapytania i zamówienia starsze
ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na  przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych i moderowanie warsztatów dla społeczności lokalnej podczas prac nad  przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy”,  obejmującego teren 3 gmin: Góra, Niechlów, Wąsosz; powiat górowski, woj. dolnośląskie.

 W zakres zadania wchodzi:
1)    Przeprowadzenie i moderowania w każdej z 3 członkowskich 2 spotkań warsztatowych  /konsultacji społecznych.
 (2 warsztaty w każdej gminie - 1. diagnostyczny; 2. planujący działania, cele)

Spotkania dla max. 20 osobowych grup (obejmujących łącznie przedstawicieli z 4 grup: NGO, samorząd, biznes, mieszkańcy obszaru LGD), prowadzący min. 2 trenerów, ilość godzin: 5 godzin dydaktycznych (1 h dydaktyczna = 45 minut). Przedmiotem warsztatów prowadzonych aktywnymi metodami pracy będą m.in.: analiza SWOT, określenie proponowanych celów i wskaźników realizacji celów LSR, określenie propozycji planu projektów priorytetowych, opracowanie analizy społeczno – ekonomicznych korzyści.

2)    Przeprowadzenie i moderowanie  warsztatów dla zespołu roboczego powołanego przez LGD do tworzenia LSR w celu opracowania diagnozy, analizy SWOT i celów strategii  – minimum 4 warsztatów - spotkania dla max. 20 osobowych grup (obejmujących łącznie przedstawicieli z 4 grup - NGO, samorząd, biznes, mieszkańcy obszaru LGD; prowadzący min. 2-3 trenerów, ilość godzin: 5 godzin dydaktycznych (1 h dydaktyczna = 45 minut).

LGD zapewnia przeprowadzenie rekrutacji uczestników, salę z wyposażeniem oraz serwis napojów dla uczestników spotkań.

 3)    Opracowywanie wniosków z warsztatów, spotkań konsultacyjnych, ankiet sporządzonych przez LGD możliwych do wykorzystania podczas tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wypracowane wnioski z poszczególnych spotkań po przeprowadzonym procesie konsultacyjnym mają posłużyć jako baza do opracowania celów i kierunków rozwoju w Lokalnej Strategii Rozwoju opracowywanej w ramach PROW 2014-2020.

Wykonawca zobowiązany jest do:

a)     Współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zadania,
b)     Sprawnej i terminowej realizacji zamówienia;
c)     Przeprowadzania bieżących konsultacji z zleceniodawcą;
d)     Informowania o stanie prac, problemach występujących w trakcie ich prowadzenia;
e)     Przekazania materiałów w umówionych terminach:
- w wersji papierowej - materiał przed wydrukiem musi zostać skonsultowany z Zarządem,
- na nośniku elektronicznym (CD-R, DVD-R). 

 Termin realizacji zadania:

15 października 2015r.

 Oferta powinna zawierać:

1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim.
2) Do ofert należy dołączyć:
a)     wycenę zamówienia
b)     wyszczególnienie wszystkich kosztów wynikających z kompleksowej realizacji zamówienia, wykaz doświadczeń w sporządzaniu dokumentacji diagnostycznej, badawczej i strategicznej;
c)     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za koordynowanie zadań. Podanie informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia;
d)     podanie szczegółowego harmonogramu realizacji zadań z podziałem czasowym dla każdego z etapu.

 Kryterium oceny oferty:

Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert. Na wybór oferty wpływ będą miały następujące kryteria:

a)         Cena – gwarancja niezmienności oferty do końca realizacji zadania – 60%;

b)         Doświadczenie w opracowywaniu dokumentów strategicznych, w tym  w realizacji podobnych zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013, PROW 2014-2020 dla Lokalnych Grup Działań terenie Dolnego Śląska oraz kwalifikacje i doświadczenie składu osobowego odpowiedzialnego za realizację zadania w przeprowadzaniu warsztatów/konsultacji. Doświadczenie musi być poparte referencjami od podmiotów, na rzecz których oferent wykonywał zlecenia o wymienionym charakterze; dołączenie przykładowych wypracowanych wcześniej dokumentów strategicznych dla innych LGD, będzie dodatkowym atutem - 40%.

Informacje dodatkowe:

1.     Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 

2.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3.     Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia

4.     Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę wycenioną tylko w cenie brutto na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) łącznie za wykonanie całego zakresu zapytania oraz w rozbiciu podpunkty.
5.     Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta w opracowywaniu dokumentów strategicznych oraz przeprowadzaniu warsztatów/konsultacji.
6.     Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niespełniających warunków zawartych w zamówieniu oraz ofert Oferentów nie posiadających odpowiedniego doświadczenia.
7.     Cena za wykonanie usługi obejmować powinna całość kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi (m.in. koszty przejazdów, koszty materiałów niezbędnych do wykonania usługi i inne niezbędne).
8.     Forma płatności - po wykonaniu usługi i protokolarnym odbiorze zamówionego dokumentu - przelew bankowy w terminie 21 dni.
9.     Dodatkowych informacji udziela kierownik biura LGD: Jolanta Wrotkowska., tel. 65 5443640, e-mail ujscie.baryczy@gora.com.pl

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do 27 lipca 2015 r. do godziny 15.00, w biurze LGD Ujście Baryczy, 56-200 Góra, ul.Mickiewicza 1, pok. 200 – osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl

  O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura LGD. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Kierownik Biura LGD 
Jolanta Wrotkowska

==============================

Góra, dnia 12.05.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia: 
MATERAIŁY REKLAMOWE DLA LGD UJŚCIE BARYCZY

1.Teczka sztywna, okładka na dyplom – 20 szt. na dyplom A4, sztywna, z tłoczeniem na przedniej stronie, kolor granatowy lub podobny, wykonana z powleczonej tektury introligatorskiej, z listewką przytrzymującą dyplom wewnątrz 
2.Zaproszenia – 100 szt. z kopertami, projekt, druk, łamanie, dostawa – format A4 łamane na 3, druk dwustronny, full kolor, papier 200 g kreda mat., 80 szt. zaproszeń spersonalizowanych, 20 bez adresata.
3.Zestawy do wina – 40 szt., zestawy w pudełku drewnianym, zawierające 4 elementy – zatyczka, korkociąg, kołnierz (pierścień), termometr lub nalewak, z nadrukiem zgodnie z wymogami zamawiającego
4.Daszki przeciwsłoneczne – 150 szt., bawełniane ,  3 kolory po 50 szt., z regulowanym obwodem, daszek sztywny, logotypy na opasce .
5.Etui wodoodporne na dokumenty, telefony – 50 szt., o wymiarach zapewniających umieszczenie telefonu komórkowego oraz dokumentów, nieprzepuszczalne, przeznaczone do użytkowania podczas uprawiania sportów wodnych, szczelnie zamykane, do zawieszenia na szyi, transparentne
6.Koszulki termo aktywne – 20 szt., z krótkim rękawem, , rozmiar (męski i damskie) 1 x XXL, 2 x XL, 3 x L, 2 x M, 2 x S, kolorowe, jednobarwne z nadrukiem : „Ujście Baryczy aktywnie” oraz logotypami, koszulki „oddychające”, odprowadzające wilgoć na zewnątrz, szybkoschnące, średniej grubości, gramatura ok. 130 g, 
7.Filiżanka ze spodkiem – 100 szt., poj. 200 – 250 ml- porcelanowa, biała, wys. ok. 5-8 cm, estetycznie zapakowana w opakowanie jednostkowe, z logotypami oraz napisem „LGD Ujście Baryczy”, 
Warunki zapytania ofertowego:
1.Znakowanie – wszystkie materiały Reklamowe muszą zawierać komplet logotypów: Flaga Unii Europejskiej, logo LGD Ujście Baryczy, logo LEADER, logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z księgą wizualizacji – projekt po stronie oferenta.
2.Oferenci zobowiązani są do załączenia pliku graficznego przedstawiającego oferowany produkt wraz z przykładową lokalizacją logotypów oraz przykłady podobnych realizacji.
3.Należy załączyć min. 3 listy referencyjne dotyczące wykonania przez oferenta produktów  podobnych do oferowanego
4.Koszty transportu do siedziby zamawiającego – po stronie oferenta.
5.Zaleca się przesłanie próbek produktów będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie zwraca otrzymanych produktów.
6.Wybór oferty nastąpi w oparciu o cenę produktu – 70 % oraz jakość produktu – 30 % określoną na podstawie próbki produktu przesłanej zamawiającemu.

Osoba do kontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, tel. 536 408 818, 65/544 36 40

Termin realizacji usługi: pkt.1,2,3,6,7  do 8 czerwca  2015 roku; pkt. 4,5 do 1 czerwca 2015r.

Warunki płatności – przelew, termin 21 dni

Na oferty oczekujemy w terminie do dnia 18 maja 2015 roku do godz. 12:00

Oferty prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres: LGD „Ujście Baryczy” 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1/200 lub bezpośrednio w siedzibie LGD

Oferty należy składać z podaniem cen jednostkowych brutto i netto dla każdego grupy asortymentowej, z uwzględnieniem transportu do siedziby zamawiającego.

Oferty nie będą rozpatrywane łącznie, oferta dotycząca każdego asortymentu będzie rozpatrywana oddzielnie.
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia w całości lub części postępowania bez podania przyczyny

===========================


Góra, 28.04.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zamówienia publicznego dotyczącego:
 
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia i wyjazdu terenowego 
 z zakresu tworzenia wiosek tematycznych jako sposobu na podejmowanie działalności nierolniczej na wsi.

1.Nazwa Zamawiającego

LGD Ujście Baryczy
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra

2.Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu tworzenia wiosek tematycznych – jako sposobu na prowadzenie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich
Szkolenie powinno łączyć zagadnienia teoretyczne z praktyką i obejmować zajęcia teoretyczne oraz wizytę terenową w miejscowościach, w których możliwe będzie zapoznanie się z praktyczną stroną funkcjonowania wioski tematycznej. W ramach powyższego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 8 godzinnego szkolenia (z przerwą kawową – serwis kawowo - ciastkowy)  oraz wyjazdu terenowego do miejscowości oddalonych max. 100 od siedziby LGD.W szkoleniu weźmie udział ok. 15 osób. 
Dokładny harmonogram godzin zajęciowych zostanie ustalony po wyłonieniu wykonawcy. Zajęcia obejmować mają część teoretyczną oraz praktyczną – wyjazd jednodniowy (wizyta w min 2 wioskach tematycznych, udział w oferowanych warsztatach, obiad dla uczestników (15 osób + prowadzący + kierowca), opiekę nad grupą, transport, parkingi, serwis kawowo- ciastkowy podczas części teoretycznej

Poprzez szkolenie zamierza się przekazać uczestnikom niezbędną wiedzę dotyczącą podejmowania i prowadzenia działalności pozarolniczej obejmującej działanie związane z tworzeniem wiosek tematycznych.

1.Termin realizacji

04 maj – 16 czerwiec 2015.

2.Miejsce realizacji zamówienia

Zajęcia teoretyczne – GOK Niechlów, 
Zajęcia praktyczne – do 100 km od siedziby LGD Ujście Baryczy

3.Wymagania wobec oferenta
Doświadczenie w przeprowadzaniu zajęć o podobnym charakterze, poświadczone wykazem prowadzonych zajęć oraz referencjami.
Doświadczenie w przeprowadzaniu wyjazdów terenowych, warsztatów wyjazdowych.

4.Wykaz dokumentów jakie Wykonawca musi złożyć w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

a.Proponowany program warsztatów - Program warsztatów powinien obejmować łącznie 8 godzin zajęć teoretycznych oraz plan wyjazdu terenowego. 
b.Formularz oferty 
c.Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

5.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zamówienia, poza wynajęciem sali warsztatowej.
6.Dokładny harmonogram warsztatów zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 
7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
8.Kryteria wyboru ofert:
a.Cena – max 80 pkt
a.Doświadczenie Wykonawcy – max 20 pkt
Za każde przeprowadzone  szkolenie – 4 pkt ( max łącznie 20 pkt.)

W tym celu Wykonawca składa wraz z ofertą Załącznik – wykaz przeprowadzonych przez Wykonawcę warsztatów/zajęć/lekcji fotograficznych w okresie ostatnich 3 lat. Nie złożenie tego dokumentu nie powoduje odrzucenia oferty ale spowoduje przyznanie Wykonawcy „0” (zero) pkt w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”.

Zamawiający dokona wyboru ofert Wykonawców,  w oparciu o wszystkie wymienione powyżej kryteria. 
Wybranie zostanie Oferta Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadku gdy najniższa oferowana cena będzie większa, niż zaplanowana przez Wykonawcę kwota w budżecie.
2.Miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie papierowej pod adresem:
LGD Ujście Baryczy, ul.Mickiewicza 1, 56-200 Góra
3.Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 08.05.2015r. do godziny 12:00.
Za dostarczenie ofert odpowiada oferent.

4.Osoby do kontaktu
Jolanta Wrotkowska (mail:ujscie.baryczy@gora.com.pl), tel 536 408 818
Elżbieta Kalecka (mail:ujscie.baryczy@gora.com.pl), tel 65 5443640

Oferty można przesłać pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl  oraz  składać także w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
LGD zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

=========================


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - wydanie KALENDARZA ŚCIENNEGO 2016

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
1. Zamawiający. 
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”
ul. Mickiewicza 1/200, 56-200 Góra
tel. 0 65 544 36 40, fax. 065 543 26 58
Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia jest:
Jolanta Wrotkowska, Prezes Zarządu  
tel. 65/544 36 40 lub 536 408 818, e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl.

2. Przedmiot  zamówienia: KALENDARZ ŚCIENNY  na rok 2016 - 300 szt.

Format:          A2 lub zbliżony ( odstępstwo do 5%)
Objętość:       13 kart w tym 1 karta okładki + plecki (karton do 1/3 wysokości karty),
Środek:          kreda półmat 200 g/m2, druk 4+0,
Okładka:        kreda półmat 200 g/m2, druk 4+0,
Oprawa:         spirala z zawieszką po krótkim boku w kolorze  – dopasowanym do projektu,
Full kolor, lakier wybiórczy
wersja językowa: język polski
nakład 300 sztuk
przygotowanie projektu graficznego, skład, przygotowanie do druku, druk i dostawa do siedziby zleceniodawcy po stronie zleceniobiorcy
teksty i zdjęcia po stronie zleceniodawcy
korekty, wydruki próbne po stronie zleceniobiorcy
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z szatą graficzną i treścią merytoryczną przyjętą przez Zamawiającego  - zaznaczenie świąt państwowych i kościelnych, imienin, w układzie miesięcznym, tygodnie PN-ND
Publikacja winna być oznaczona zgodnie z  Księgą wizualizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

3. Termin realizacji zamówienia. 
do 10.06.2015r.
4. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień (prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia),
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4)okażą się referencjami od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których wykonywali zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat oraz przedstawią min. 3 publikacje o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru Zamawiającego (załącznik nr 2),
2)referencje od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których oferent wykonywał zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat
3)min. 3 publikacje o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona.

5. Zawartość oferty. 
1.W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie. 

6.Kryterium oceny oferty:
7.Ofertę cenową należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres siedziby tj. ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra do dnia 14.04.2015, godz. 12.00. 
8.Po wyborze oferty cenowej Zamawiający ogłosi wynik na stronie www.ujsciebaryczy.pl oraz skontaktuje się telefonicznie z oferentem który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową
9.Niniejsze zapytanie cenowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem akceptacji zadania przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

7.Dodatkowych informacji udziela Pani Jolanta Wrotkowska  tel. 655443640,536 408 818 , e-mail ujscie.baryczy@gora.com.pl

8.Zawartość oferty.
  Oferta powinna zawierać: 
a)Nazwę wykonawcy, adres, dane kontaktowe
b)Cenę w kwocie netto + vat 
c)Datę sporządzenia oferty
d)W celu potwierdzenia, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
e)W celu potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga załączenia skanu/kopii  (potwierdzonych) listów referencyjnych w ilości min. 3 sztuk, w zakresie wykonania publikacji dla LGD w okresie ostatnich 3 lat, zgodnie z kryterium oceny ofert
f)W celu dokonania oceny jakościowej Zamawiający wymaga przesłania wraz z ofertą,  egzemplarzy wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w ilości 3 sztuk, o podobnym charakterze i zbliżonych parametrach. Pod pojęciem publikacji o podobnym charakterze rozumie się: graficzne opracowanie i wydanie publikacji kalendarza ściennego, drukowanej w pełnym kolorze, wkład: papier kreda półmatowa o gramaturze ok. 200 g/m²
g)Imię i nazwisko osoby do kontaktu
h)wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)
i)oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4, (załącznik nr 2)
Nie spełnienie któregokolwiek z warunków określonego powyżej powoduję, że oferta nie będzie rozpatrywana.

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana). 
12. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (mieszczącej się w Górze, 
ul. Mickiewicza 1/200) w terminie do dnia 3o kwietnia 2015 roku do godz. 12.00.
Kopertę należy zaadresować jak niżej:
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”
Oferta w postępowaniu na wydanie Kalendarza ściennego 2016
ul. Mickiewicza 1/200   56-200 Góra
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2015 roku o godz. 12.15  w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 200.
14. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.
15. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
 
 Góra, dnia 22.04.2015 r.

==============================Góra, dnia 20.04.2015 r.                                                    


PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY na OBSŁUGĘ KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ LGD UJŚCIE BARYCZY W LATACH 2009-2015

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

zapytanie ofertowe w sprawie realizacji następującego zadania zamieszczono  na stronie internetowej stowarzyszenia www.ujsciebaryczy.pl oraz na tablicy ogłoszeń


<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Zestawienie otrzymanych ofert na 
OBSŁUGĘ KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ LGD UJŚCIE BARYCZY W LATACH 2009-2015

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

Cena brutto / pkt.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Referencje

Suma punktów

1

Restauracja Parkowa Bis ul.Mickiewicza 1, 
56-200 Góra

3400,00 zł/ 80,00 pkt

15 pkt

95,00 pkt

2

Rosette Gastronomia &Catering, 
ul.Dworcowa 40, 56-200 Góra

3500,00 zł/77,7 pkt

20 pkt

97,7 pkt

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Kryterium wyboru oferty była cena oraz doświadczenie

Spośród rozpatrywanych nie odrzuconych żadnych ofert.


Jako najkorzystniejszą wybrano: ofertę nr 2– złożoną przez:


Rosette Gastronomia &Catering, 
ul.Dworcowa 40, 56-200 Góra

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Sporządziła:

Jolanta Wrotkowska

Kierownik Biura LGD

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

                                                                                              Góra, dnia 14.04.2015 r.       

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY –

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Zamieszczono na stronie internetowej stowarzyszenia www.ujsciebaryczy.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->Przedmiotem zapytania było wydanie albumu pt.: Wdrażnie LSR na obszarze LGD Ujście Baryczy 
w latach 2009-2015 – 500 szt.

<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->Kryterium oceny oferty:

Wybór  najkorzystniejszej oferty nastąpił na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

Punktacja

1

Cena

60 %

0-60 pkt

2

Jakość ( na podstawie przesłanych publikacji o podobnym charakterze)

30 %

0-30 pkt

3

Doświadczenie

10 %

0-10 pkt

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Wartość punktów w poszczególnych kryteriach zostały obliczone w następujący sposób:


MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW = 100.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Sposób obliczania punktacji:

Kryterium „Cena”

                                       cenanajniższej oferty (zł)

Kryterium cenowe =  --------------------------------------     x 100 x 60 %

                                           cenabadanej oferty (zł)

Kryterium „Jakość”

Zsumowana liczba punktów według poniższych kryteriów oceny jakości

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Ocenie podlegać będzie:

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

1. Jakość ilustracji i tekstu – nasycenie barw,  jakość obróbki zdjęć, ostrość druku – 0-10 pkt

2. Jakość aplikacji lakieru – połysk, gładkość, równomierność – 0 -10 pkt

3. Skład i łamanie – w tym wizualizacja projektu graficznego, dokładność łamania, czytelność, przejrzystość układu tekstu, kompozycja kolorystyczna  - 0-10 pkt

Kryterium „Doświadczenie”

 - 1-10 listów referencyjnych – 1 pkt. za każdy list referencyjny

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Cena

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Jakość

Doświadczenie

suma

1

Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp.j., ul.Tygrysia 50, Sobolewo, 15-509 Białystok

7177,00 zł
60 pkt.

14,33

10

84,33

2

Drukarnia Printgraph, ul.Mickiewicza 1, 
32-800 Brzesko

10069,50 zł
42,76 pkt.

9,35

4

56,11

3

Agencja Reklamy Eureka Plus B.Fedorowicz R.Fedorowicz, ul.3 maja 11/10, 35-030 Rzeszów

12694,50 zł
33,92 pkt.

19,34

4

57,26

4

Oficyna Wydawnicza LIBER NOVUM Marzena Wiśniewska, ul.Nakielska 156c, 85-391 Bydgoszcz

12442,50 zł
34,61 pkt.

23,50

4

62,11

5

UNIGRAF , 85-039 Bydgoszcz, ul.Hetmańska 38

17750,00 zł
24,26 pkt.

21,34

10

55,60

6

Vega Studio Adv., 82-500 Kwidzyn, Grudziądzka 22/3A

16149,00 zł
26,66

27,67

10

64,33

7

Usługi Poligraficzne Bogdan Kokot vel Kokociński, 57-400 Nowa Ruda

12600,00 zł
34,18 pkt

26,20

3

63,38

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Nie odrzucono żadnej oferty.

Spośród rozpatrywanych ofert wybrano jako najkorzystniejszą:


ofertę nr – złożoną przez:

Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp.j.,

 ul.Tygrysia 50, Sobolewo,

15-509 Białystok

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Sporządziła:

Jolanta Wrotkowska

Kierownik Biura LGD
                                                                                             Góra, dnia 14.04.2015 r.       

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY  

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Protokół zamieszczono na stronie internetowej stowarzyszenia www.ujsciebaryczy.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->Przedmiotem zapytania było wydanie albumu pt.: Krajobrazy Ujścia Baryczy cz. II – 1000 szt.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->Kryterium oceny oferty:

Wybór  najkorzystniejszej oferty nastąpił na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

Punktacja

1

Cena

60 %

0-60 pkt

2

Jakość ( na podstawie przesłanych publikacji o podobnym charakterze)

30 %

0-30 pkt

3

Doświadczenie

10 %

0-10 pkt

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Wartość punktów w poszczególnych kryteriach zostały obliczone w następujący sposób:


MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW = 100.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Sposób obliczania punktacji:

Kryterium „Cena”

                                       cenanajniższej oferty (zł)

Kryterium cenowe =  --------------------------------------     x 100 x 60 %

                                           cenabadanej oferty (zł)

Kryterium „Jakość”

Zsumowana liczba punktów według poniższych kryteriów oceny jakości

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Ocenie podlegać będzie:

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

1. Jakość ilustracji i tekstu – nasycenie barw,  jakość obróbki zdjęć, ostrość druku – 0-10 pkt

2. Jakość aplikacji lakieru – połysk, gładkość, równomierność – 0 -10 pkt

3. Skład i łamanie – w tym wizualizacja projektu graficznego, dokładność łamania, czytelność, przejrzystość układu tekstu, kompozycja kolorystyczna  - 0-10 pkt

Kryterium „Doświadczenie”

 - 1-10 listów referencyjnych – 1 pkt. za każdy list referencyjny

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH OFERT:

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 Album – Krajobrazy Ujścia Baryczy - 1000 szt.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Cena

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Jakość

Doświadczenie

suma

1

S- PRINT 2”  Sp.z o.o., ul.Techników 5, 40-326 KATOWICE

17640,00 zł
36,45 pkt.

14,35

7

57,80

2

Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp.j., ul.Tygrysia 50, Sobolewo, 15-509 Białystok

10717,35 zł
60 pkt.

14,33

10

84,33

3

Drukarnia Printgraph, ul.Mickiewicza 1, 
32-800 Brzesko

15004,50 zł
42,86 pkt.

9,35

4

56,21

4

Agencja Reklamy Eureka Plus B.Fedorowicz R.Fedorowicz, ul.3 maja 11/10, 35-030 Rzeszów

16663,50 zł
38,59 pkt.

19,34

4

61,93

5

Oficyna Wydawnicza LIBER NOVUM Marzena Wiśniewska, ul.Nakielska 156c, 85-391 Bydgoszcz

15277,50 zł
42,09 pkt.

23,50

4

69,59

6

UNIGRAF , 85-039 Bydgoszcz, ul.Hetmańska 38

18900,00 zł
34,02 pkt.

21,34

10

65,36

7

Vega Studio Adv., 82-500 Kwidzyn, Grudziądzka 22/3A

20170,50 zł
31,88

27,67

10

69,55

8

Usługi Poligraficzne Bogdan Kokot vel Kokociński, 57-400 Nowa Ruda

19950,00 zł
32,23 pkt

26,20

3

61,43

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Nie odrzucono żadnej oferty.

Spośród rozpatrywanych ofert wybrano jako najkorzystniejszą:


ofertę nr – złożoną przez:

Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp.j.,

 ul.Tygrysia 50, Sobolewo,

15-509 Białystok

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Sporządziła:

Jolanta Wrotkowska

Kierownik Biura LGD


ZAPYTANIE OFERTOWE

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->z wyrobu biżuterii metodą SUTASZ

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->z robótek ręcznych – szydełkowanie

dla 15 osób.

Zamawiający zapewni lokal przystosowany do przeprowadzenia warsztatów. Zamawiający zapewnia nabór uczestników. 

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Warsztaty obejmują : 1 spotkanie czterogodzinne z każdego asortymentu przeprowadzone w miesiącach – kwiecień-czerwiec 2015r., w godzinach popołudniowych ustalonych z wykonawcą.

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Przedmiot zamówienia obejmuje również podanie na spotkaniu uczestnikom napoju (np. kawa, herbata, woda, sok) oraz tzw. suszu  konferencyjnego – ciastka, paluszki itp.

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Wszelkie materiały potrzebne do realizacji zamówienia zapewnia wykonawca – artykuły pasmanteryjne, szydełka, nożyczki itp.

OFERT MOŻNA SKŁADAĆ NA KAŻDY Z PUNKTÓW OSOBNO LUB ŁĄCZNIE

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Warunki uczestnictwa w zamówieniu:

<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->Zamawiający musi wykazać się doświadczeniem w przeprowadzeniu tego typu zajęć poprzez załączenie wykazu przeprowadzonych warsztatów, dorobku artystycznego.

<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->Zamawiający musi  dostarczyć referencje od osób, na rzecz których wykonywano zlecenia o podobnym charakterze.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Na oferty oczekujemy w terminie do dnia 16 kwietnia 2015r. do godz. 12:00

Osoba do kontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, tel. 536 408 818, 65/544 36 40

Termin realizacji usługi: 04-06.2015r.

Warunki płatności – przelew, termin 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku

Oferty prosimy na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl , LGD „Ujście Baryczy”, ul. Mickiewicza 1,56-200 Góra

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> 
ZAPYTANIE OFERTOWE

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zamówienia publicznego dotyczącego:

Obsługi Konferencji podsumowującej działalność LGD Ujście Baryczy 
w latach 2009-2015

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->Nazwa Zamawiającego

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

LGD Ujście Baryczy

ul. Mickiewicza 1

56-200 Góra

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->Przedmiot Zamówienia: obsługa Konferencji podsumowującej działalność LGD Ujście Baryczy w latach 2009-2015

<!--[if !supportLists]-->Ø       <!--[endif]-->Ilość osób - 100

<!--[if !supportLists]-->Ø       <!--[endif]-->Zakres zamówienia:

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Wynajem i przygotowanie sali (wystrój)

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Zapewnienie dostępu do mediów – prąd, woda, węzeł sanitarny

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]--> Przygotowanie poczęstunku dla uczestników – napoje ciepłe, zimne; ciasto, owoce, przekąski garmażeryjne, przekąski ciepłe

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Sprzątanie Sali

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Udostępnienie miejsca na zorganizowanie wystawy fotograficznej -  ok. 100 zdjęć

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Czas trwania konferencji – ok. 4 h

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Grupę docelową stanowią osoby dorosłe: członkowie i sympatycy LGD, zaproszenie goście

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->3.       <!--[endif]-->Termin realizacji

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

25.06.2015r. ( lub inny dzień powszedni ustalony z wykonawcą)

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->4.       <!--[endif]-->Wymagania wobec oferenta

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Doświadczenie w przeprowadzaniu imprez o podobnym charakterze, poświadczone ich wykazem  oraz referencjami.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Dysponowanie salą, pomieszczeniem zlokalizowanym w Górze, posiadającym wystarczającą powierzchnię oraz dostateczną ilość miejsc parkingowych.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Dotychczasowa współpraca z LGD będzie dodatkowym atutem

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->5.       <!--[endif]-->Wykaz dokumentów jakie Wykonawca musi złożyć w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->a.      <!--[endif]-->Udokumentowane doświadczenie -  zestawienie przeprowadzonych imprez – min 3, referencje

<!--[if !supportLists]-->b.      <!--[endif]-->Formularz oferty

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->6.       <!--[endif]-->Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zamówienia,

<!--[if !supportLists]-->7.       <!--[endif]-->Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

<!--[if !supportLists]-->8.       <!--[endif]-->Kryteria wyboru ofert:

<!--[if !supportLists]-->a.      <!--[endif]-->Cena – max 80 pkt.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->b.      <!--[endif]-->Doświadczenie Wykonawcy – max 20 pkt

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Za każde dostarczone referencje oraz udokumentowaną współpracę z LGD zamawiający może przyznać od 1-5 pkt ( do wys. max 20 pkt łącznie)

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Nie wykazanie się referencjami oraz doświadczeniem eliminuje zamawiającego z dalszego postępowania

.

Zamawiający dokona wyboru ofert Wykonawców,  w oparciu o wszystkie wymienione powyżej kryteria. Wybranie zostanie Oferta Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadku gdy najniższa oferowana cena będzie większa, niż zaplanowana przez Wykonawcę kwota w budżecie.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->9.       <!--[endif]-->Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie papierowej pod adresem:

LGD Ujście Baryczy

ul.Mickiewicza 1

56-200 Góra

<!--[if !supportLists]-->10.    <!--[endif]-->Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 17.04.2015r. do godziny 12:00.

Za dostarczenie ofert odpowiada oferent.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->11.    <!--[endif]-->Osoby do kontaktu

<!--[if !supportLists]-->Ø        <!--[endif]-->Jolanta Wrotkowska (mail:ujscie.baryczy@gora.com.pl), tel 536 408 818

<!--[if !supportLists]-->Ø        <!--[endif]-->Elżbieta Kalecka (mail:ujscie.baryczy@gora.com.pl), tel 65 5443640

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Oferty można przesłać pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl  oraz  składać także w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. 


<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Góra, dnia 09.04.2015r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia:

Catering  dla 35 osób -  podczas spotkania podsumowującego warsztaty fotograficzne

Usługa  obejmuje serwis kawowo-ciastkowy dla 35 osób podczas spotkania podsumowującego warsztaty fotograficzne, które odbędzie się w dniu 23.04.2015r, o godz. 16.30 w siedzibie organizacji pozarządowych w Górze, ul.Podwale 24 (tzw.Pałacyk)

Napoje: kawa, herbata, cukier, mleko, cytryna

Poczęstunek: co najmniej 3 rodzaje ciasta

Usługa obejmuje:

- obsługę kelnerską

- przygotowanie i udostępnienie zastawy

- sprzątanie po cateringu

Osoba do kontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, tel. 536 408 818, 65/544 36 40

Termin realizacji usługi: 23.04.2015

Na oferty oczekujemy w terminie do dnia 15.04. 2015 roku do godz. 12:00

Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl

pocztą lub w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

Za dostarczenie oferty odpowiedzialny jest oferent.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

wydanie albumu „KRAJOBRAZY UJŚCIA BARYCZY” cz. II

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

1. Zamawiający.

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”

ul. Mickiewicza 1/200, 56-200 Góra

tel. 0 65 544 36 40, fax. 065 543 26 58

Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia jest Jolanta Wrotkowska, Prezes Zarządu  
tel. 65/544 36 40 lub 536 408 818, e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

2. Przedmiot zamówienia.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Przedmiotemzamówieniajest wydanie albumu z fotografiami Krajobrazy Ujścia Baryczy cz.II

Format: 220 mm x 220 mm, format bloku

Objętość: 96 stron + okładka

okładka: tektura introligatorska 2,5 mm, oklejka kreda półmat 135g/m2 – druk kolor 4+0, folia mat + lakier UV miejscowo 1+0 na zewnętrznych okładkach, wyklejka biała

środek: kreda błysk 170g/m2, druk kolor 4+4, lakier offsetowy 1+1

oprawa: twarda, szyto klejona, kapitałka biała, grzbiet prosty

wersja językowa: język polski

nakład 1000 sztuk

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->przygotowanieprojektugraficznego, skład, przygotowanie do druku, druk i dostawa do siedziby zleceniodawcy po stronie zleceniobiorcy

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->tekstyizdjęcia po stronie zleceniodawcy

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->korekty,wydrukipróbne po stronie zleceniobiorcy

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Wykonawcawiniennadać numer ISBN publikacji do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT 5%

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Wykonawcazobowiązanyjest do realizacji zamówienia zgodnie z szatą graficzną i treścią merytoryczną przyjętą przez Zamawiającego

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Publikacjawinnabyć oznaczona zgodnie z  Księgą wizualizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

3. Termin realizacji zamówienia.

do 08.06.2015r.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

<!--[if !supportLists]-->1)     <!--[endif]-->posiadają uprawnienia do wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień (prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia),

<!--[if !supportLists]-->2)     <!--[endif]-->posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

<!--[if !supportLists]-->3)     <!--[endif]-->znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

<!--[if !supportLists]-->4)     <!--[endif]-->okażą się referencjami od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których wykonywali zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat oraz przedstawią min. 3 publikacje o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

<!--[if !supportLists]-->1)     <!--[endif]-->oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru Zamawiającego (załącznik nr 2),

<!--[if !supportLists]-->2)     <!--[endif]-->referencje od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których oferent wykonywał zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat

<!--[if !supportLists]-->3)     <!--[endif]-->min. 3 publikacje o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

5. Zawartość oferty.

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->6.     <!--[endif]-->Kryterium oceny oferty:

<!--[if !supportLists]-->a)     <!--[endif]-->Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

Punktacja

1

Cena

60 %

0-60 pkt

2

Jakość ( na podstawie przesłanych publikacji o podobnym charakterze)

30 %

0-30 pkt

3

Doświadczenie

10 %

0-10 pkt

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Wartość punktów w poszczególnych kryteriach będą obliczane w następujący sposób: 
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW = 100.

<!--[if !supportLists]-->b)     <!--[endif]-->Sposób obliczania punktacji:

Kryterium „Cena”

                                       cenanajniższej oferty (zł)

Kryterium cenowe =  --------------------------------------     x 100 x 60 %

                          cenabadanej oferty (zł)

Kryterium „Jakość”

Zsumowana liczba punktów według poniższych kryteriów oceny jakości

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Ocenie podlegać będzie:

1. Jakość ilustracji i tekstu – nasycenie barw,  jakość obróbki zdjęć, ostrość druku – 0-10 pkt

3. Jakość aplikacji lakieru – połysk, gładkość, równomierność – 0 -10 pkt

4. Skład i łamanie – w tym wizualizacja projektu graficznego, dokładność łamania, czytelność, przejrzystość układu tekstu, kompozycja kolorystyczna  - 0-10 pkt

Kryterium „Doświadczenie”

 - 1-10 listów referencyjnych – 1 pkt. za każdy list referencyjny

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->7.      <!--[endif]-->Ofertę cenową należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres siedziby tj. ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra do dnia 14.04.2015, godz. 12.00.

<!--[if !supportLists]-->8.      <!--[endif]-->Po wyborze oferty cenowej Zamawiający ogłosi wynik na stronie www.ujsciebaryczy.ploraz skontaktuje się telefonicznie z oferentem który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową

<!--[if !supportLists]-->9.     <!--[endif]-->Niniejsze zapytanie cenowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem akceptacji zadania przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

<!--[if !supportLists]-->10.  <!--[endif]-->Dodatkowych informacji udziela Pani Jolanta Wrotkowska  tel. 655443640,536 408 818 , e-mail ujscie.baryczy@gora.com.pl

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->11.       <!--[endif]-->Zawartość oferty.

  Oferta powinna zawierać:

<!--[if !supportLists]-->a)     <!--[endif]-->Nazwę wykonawcy, adres, dane kontaktowe

<!--[if !supportLists]-->b)     <!--[endif]-->Cenę w kwocie netto + vat 5%

<!--[if !supportLists]-->c)     <!--[endif]-->Datę sporządzenia oferty

<!--[if !supportLists]-->d)     <!--[endif]-->W celu potwierdzenia, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

<!--[if !supportLists]-->e)     <!--[endif]-->W celu potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga załączenia skanu/kopii  (potwierdzonych) listów referencyjnych w ilości min. 3 sztuk, w zakresie wykonania publikacji dla LGD w okresie ostatnich 3 lat, zgodnie z kryterium oceny ofert

<!--[if !supportLists]-->f)      <!--[endif]-->W celu dokonania oceny jakościowej Zamawiający wymaga przesłania wraz z ofertą,  egzemplarzy wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w ilości 3 sztuk, o podobnym charakterze i zbliżonych parametrach. Pod pojęciem publikacji o podobnym charakterze rozumie się: graficzne opracowanie i wydanie publikacji albumowej, drukowanej w pełnym kolorze, wkład: papier kreda półmatowa o gramaturze 170g/m², okładka twarda oklejka na kredzie 135 g/m² plus tektura introligatorska, oprawa twarda szyto-klejona.

<!--[if !supportLists]-->g)     <!--[endif]-->Imię i nazwisko osoby do kontaktu

<!--[if !supportLists]-->h)     <!--[endif]-->wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)

<!--[if !supportLists]-->i)        <!--[endif]-->oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4, (załącznik nr 2)

Nie spełnienie któregokolwiek z warunków określonego powyżej powoduję, że oferta nie będzie rozpatrywana.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).

12. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (mieszczącej się w Górze, 
ul. Mickiewicza 1/200) w terminie do dnia 14 kwietnia 2015 roku do godz. 12.00.

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”

Oferta w postępowaniu na wydanie albumu: Krajobrazy Ujścia Baryczy cz.II

ul. Mickiewicza 1/200   56-200 Góra

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2015 roku o godz. 12.15  w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 200.

14. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

15. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 Góra, dnia 07.04.2015 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

wydanie publikacji pt. „Wdrażanie LSR na obszarze LGD Ujście Baryczy w latach 2009-2015”

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

1. Zamawiający.

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”

ul. Mickiewicza 1/200, 56-200 Góra

tel. 0 65 544 36 40, fax. 065 543 26 58

Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia jest Jolanta Wrotkowska, Prezes Zarządu  
tel. 65/544 36 40 lub 536 408 818, e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

2. Przedmiot zamówienia.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Przedmiotem zamówienia jest wydanie albumu z fotografiami Krajobrazy Ujścia Baryczy cz.II

Format: 220 mm x 220 mm, format bloku

Objętość: 96 stron + okładka

okładka: tektura introligatorska 2,5 mm, oklejka kreda półmat 135g/m2 – druk kolor 4+0, folia mat + lakier UV miejscowo 1+0 na zewnętrznych okładkach, wyklejka biała

środek: kreda błysk 170g/m2, druk kolor 4+4, lakier offsetowy 1+1

oprawa: twarda, szyto klejona, kapitałka biała, grzbiet prosty

wersja językowa: język polski

nakład 500 sztuk

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->przygotowanie projektu graficznego, skład, przygotowanie do druku, druk i dostawa do siedziby zleceniodawcy po stronie zleceniobiorcy

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->teksty i zdjęcia po stronie zleceniodawcy

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->korekty, wydruki próbne po stronie zleceniobiorcy

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Wykonawca winien nadać numer ISBN publikacji do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT 5%

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z szatą graficzną i treścią merytoryczną przyjętą przez Zamawiającego

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Publikacja winna być oznaczona zgodnie z  Księgą wizualizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

3. Termin realizacji zamówienia.

do 08.06.2015r.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

<!--[if !supportLists]-->1)       <!--[endif]-->posiadają uprawnienia do wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień (prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia),

<!--[if !supportLists]-->2)       <!--[endif]-->posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

<!--[if !supportLists]-->3)       <!--[endif]-->znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

<!--[if !supportLists]-->4)       <!--[endif]-->okażą się referencjami od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których wykonywali zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat oraz przedstawią min. 3 publikacje o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

<!--[if !supportLists]-->1)       <!--[endif]-->oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru Zamawiającego (załącznik nr 2),

<!--[if !supportLists]-->2)       <!--[endif]-->referencje od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których oferent wykonywał zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat

<!--[if !supportLists]-->3)       <!--[endif]-->min. 3 publikacje o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

5. Zawartość oferty.

<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->6.       <!--[endif]-->Kryterium oceny oferty:

<!--[if !supportLists]-->a)       <!--[endif]-->Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

Punktacja

1

Cena

60 %

0-60 pkt

2

Jakość ( na podstawie przesłanych publikacji o podobnym charakterze)

30 %

0-30 pkt

3

Doświadczenie

10 %

0-10 pkt

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Wartość punktów w poszczególnych kryteriach będą obliczane w następujący sposób: 
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW = 100.

<!--[if !supportLists]-->b)       <!--[endif]-->Sposób obliczania punktacji:

Kryterium „Cena”

                                       cenanajniższej oferty (zł)

Kryterium cenowe =  --------------------------------------     x 100 x 60 %

                                           cenabadanej oferty (zł)

Kryterium „Jakość”

Zsumowana liczba punktów według poniższych kryteriów oceny jakości

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Ocenie podlegać będzie:

1. Jakość ilustracji i tekstu – nasycenie barw,  jakość obróbki zdjęć, ostrość druku – 0-10 pkt

3. Jakość aplikacji lakieru – połysk, gładkość, równomierność – 0 -10 pkt

4. Skład i łamanie – w tym wizualizacja projektu graficznego, dokładność łamania, czytelność, przejrzystość układu tekstu, kompozycja kolorystyczna  - 0-10 pkt

Kryterium „Doświadczenie”

 - 1-10 listów referencyjnych – 1 pkt. za każdy list referencyjny

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->7.       <!--[endif]-->Ofertę cenową należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres siedziby tj. ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra do dnia 14.04.2015, godz. 12.00.

<!--[if !supportLists]-->8.       <!--[endif]-->Po wyborze oferty cenowej Zamawiający ogłosi wynik na stronie www.ujsciebaryczy.ploraz skontaktuje się telefonicznie z oferentem który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową

<!--[if !supportLists]-->9.       <!--[endif]-->Niniejsze zapytanie cenowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem akceptacji zadania przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

<!--[if !supportLists]-->10.    <!--[endif]-->Dodatkowych informacji udziela Pani Jolanta Wrotkowska  tel. 655443640,536 408 818 , e-mail ujscie.baryczy@gora.com.pl

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->11.    <!--[endif]-->Zawartość oferty.

  Oferta powinna zawierać:

<!--[if !supportLists]-->a)       <!--[endif]-->Nazwę wykonawcy, adres, dane kontaktowe

<!--[if !supportLists]-->b)       <!--[endif]-->Cenę w kwocie netto + vat 5%

<!--[if !supportLists]-->c)       <!--[endif]-->Datę sporządzenia oferty

<!--[if !supportLists]-->d)       <!--[endif]-->W celu potwierdzenia, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

<!--[if !supportLists]-->e)       <!--[endif]-->W celu potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga załączenia skanu/kopii  (potwierdzonych) listów referencyjnych w ilości min. 3 sztuk, w zakresie wykonania publikacji dla LGD w okresie ostatnich 3 lat, zgodnie z kryterium oceny ofert

<!--[if !supportLists]-->f)        <!--[endif]-->W celu dokonania oceny jakościowej Zamawiający wymaga przesłania wraz z ofertą,  egzemplarzy wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w ilości 3 sztuk, o podobnym charakterze i zbliżonych parametrach. Pod pojęciem publikacji o podobnym charakterze rozumie się: graficzne opracowanie i wydanie publikacji albumowej, drukowanej w pełnym kolorze, wkład: papier kreda półmatowa o gramaturze 170g/m², okładka twarda oklejka na kredzie 135 g/m² plus tektura introligatorska, oprawa twarda szyto-klejona.

<!--[if !supportLists]-->g)       <!--[endif]-->Imię i nazwisko osoby do kontaktu

<!--[if !supportLists]-->h)       <!--[endif]-->wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)

<!--[if !supportLists]-->i)         <!--[endif]-->oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4, (załącznik nr 2)

Nie spełnienie któregokolwiek z warunków określonego powyżej powoduję, że oferta nie będzie rozpatrywana.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).

12. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (mieszczącej się w Górze, 
ul. Mickiewicza 1/200) w terminie do dnia 14 kwietnia 2015 roku do godz. 12.00.

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”

Oferta w postępowaniu na wydanie publikacji pt.: „Wdrażanie LSR na obszarze LGD Ujście Baryczy w latach 2009-2015”

ul. Mickiewicza 1/200   56-200 Góra

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2015 roku o godz. 12.15  w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 200.

14. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

15. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 Góra, dnia 07.04.2015 r.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->Góra, dnia 01.04.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia:

Przygotowanie i dostarczenie następujących materiałów promocyjnych:

Termos reklamowy z nadrukiem, 40 szt., stal nierdzewna, obudowa w kolorze niebieskim, chaber, granat lub zbliżonym, pojemność 480 - 500 ml, utrzymujący temperaturę 40 C przez min. 5 godzin, pakowany 
w pojedynczy kartonik, z grawerem laserowym - ologotypowanie, minimalna powierzchnia graweru 40mm x 25 mm, projekt graweru i koszty dostawy po stronie wykonawcy

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Osoba do kontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, tel. 536 408 818, 65/544 36 40

Termin realizacji usługi: do 20 kwietnia 2015r.

Warunki płatności – przelew, termin 21 dni

Na oferty oczekujemy w terminie do dnia 07 kwietnia 2015 roku do godz. 12:00

Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl .

Oferty można składać także w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

Oferty należy składać z podaniem cen jednostkowych brutto i netto dla każdego grupy asortymentowej.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
W razie niewykonania usługi we wskazanym terminie, zlecający zastrzega sobie możliwość naliczenia kary umownej w wysokości wartości przedmiotu zamówienia.

Góra, dnia 10.03.2015r.<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

ZAPYTANIE OFERTOWE

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych z wyrobu ozdób wielkanocnych metodą decoupage oraz pisanek metodą batikową dla 15 osób. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia lokalu przystosowanego do przeprowadzenia warsztatów, oddalonego do 10 km od siedziby LGD. Warsztaty obejmują 2 spotkania czterogodzinne w dniach 20.03.2015r. oraz 27.03.2015r. w godzinach popołudniowych ustalonych z wykonawcą. Przedmiot zamówienia obejmuje również podanie na każdym spotkaniu uczestnikom napoju (np. kawa, herbata, woda, sok). Wszelkie materiały potrzebne do realizacji zamówienia po stronie wykonawcy. Zamawiający zapewnia nabór uczestników.  

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Osoba do kontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, tel. 536 408 818, 65/544 36 40

Termin realizacji usługi: 20 i 27.03.2015r.

Warunki płatności – przelew, termin 21 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku

Na oferty oczekujemy w terminie do dnia 16 marca 2015r. do godz. 12:00

Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl .

Oferty można składać także w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz uzasadnionej zmiany terminu wykonania usługi, po wcześniejszym uzgodnieniu z wykonawcą.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zredagowanie tekstów i materiałów zdjęciowych na potrzeby publikacji  promującej dokonania realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz w latach 2009-2015

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych

<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->Nazwa Zamawiającego

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

LGD Ujście Baryczy

ul. Mickiewicza 1

<!--[if !supportLists]-->56-200   <!--[endif]-->Góra

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu tekstów i materiałów zdjęciowych do wydawnictwa o roboczym tytule: Wdrażanie LSR na obszarze LGD Ujście Baryczy w latach 2009-2015, którego planowana objętość wynosi ok. 100 stron formatu ok. A4.

Materiał powinien zawierać

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Opis wszystkich projektów realizowanych przez beneficjentów naborów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w latach 2009-2014, metryczki projektów (ok. 63 projekty) – tytuł, wartość zadania, kwota dofinansowania, lokalizacja, opis działań

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Zdjęcia w odpowiedniej rozdzielczości przedstawiające realizowane projekty, obiekty

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Opis zadań wdrożeniowych realizowanych przez LGD wraz z materiałem zdjęciowym:

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Podpisy pod zdjęciami

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Wstęp do publikacji, wprowadzający czytelnika w zagadnienie wdrażania LSR i działalności LGD

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->3.       <!--[endif]-->Kryteria wyboru ofert:

Oferta zostanie wyłoniona w oparciu o najniższą cenę – 100 %

<!--[if !supportLists]-->4.       <!--[endif]-->Termin realizacji zamówienia

do 15.04.2015r.

<!--[if !supportLists]-->5.       <!--[endif]-->Wymagania wobec oferenta

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 opracowań merytorycznych publikacji związanych z regionem LGD Ujście Baryczy –doświadczenie w realizacji zleceń o analogicznym charakterze, poświadczone wykazem zrealizowanych zadań  oraz referencjami.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->6.       <!--[endif]-->Wykaz dokumentów jakie Wykonawca musi złożyć w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->a.      <!--[endif]-->Oferta cenowa

<!--[if !supportLists]-->b.      <!--[endif]-->Wykaz realizowanych zadań o podobnych charakterze

<!--[if !supportLists]-->c.       <!--[endif]-->Referencje od wydawców publikacji

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->7.       <!--[endif]-->Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zamówienia.

<!--[if !supportLists]-->8.       <!--[endif]-->Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->9.       <!--[endif]-->Zamawiający dokona wyboru ofert Wykonawców,  w oparciu o wymienione kryteria.

<!--[if !supportLists]-->10.    <!--[endif]-->Wybrana zostanie Oferta Wykonawcy, która spełnia wymogi formalne i z najniższą ceną.

<!--[if !supportLists]-->11.    <!--[endif]-->Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadku gdy najniższa oferowana cena będzie większa, niż zaplanowana przez Wykonawcę kwota w budżecie.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->12.    <!--[endif]-->Miejsce  i termin składania ofert:

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Ofertę należy złożyć do godz. 12.00, dnia 10.03.2015r. w formie papierowej pod adresem:

LGD Ujście Baryczy

ul. Mickiewicza 1/200

56-200 Góra

Oferty można przesłać również pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl 

Za prawidłowe i skuteczne dostarczenie oferty odpowiada oferent.

<!--[if !supportLists]-->13.    <!--[endif]-->Osoby do kontaktu

<!--[if !supportLists]-->Ø        <!--[endif]-->Jolanta Wrotkowska (mail:ujscie.baryczy@gora.com.pl), tel 536 408 818

<!--[if !supportLists]-->Ø        <!--[endif]-->Elżbieta Kalecka (mail:ujscie.baryczy@gora.com.pl), tel 65 544 36 40

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
Zapytanie ofertowe


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie oraz dostawę do LGD Ujście Baryczy, 56-200 Góra, ul.Mickiewicza 1/200 materiałów promocyjnych oznaczonych wizualizacją zgodną z Księgą Wizualizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->Deska do krojenia - bambusowa / 50 szt.

Ilość sztuk: 50 szt

Wymiary: 50,00 x 30,00 x 2,00 (+ - 10 %)

Rodzaj znakowania: grawer laserowy

Znakowanie deski do krojenia – komplet logotypów: Flaga Unii Europejskiej, logo LGD Ujście Baryczy, logo LEADER, logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

kolor szelek, wiązania oraz kieszonki nie  odznaczający się od koloru fartucha- niebieski (lub odcienie niebieskiego)

- szelki na szyję z regulacją długości

- kieszonka w okolicy pasa

- materiał: 100 % bawełna

- długość fartucha ok. 100 cm (bez zawieszki), szerokość ok. 70 cm (+,- 5 cm)

- gramatura 230g/m2

      - rodzaj znakowania: haft /sitodruk  Kolor : białe

- wielkość znakowania – ok. 10 cm  * 20 cm – 200 cm2- na wysokości klatki piersiowej napis: KIERMASZ TRADYCJI WIELKANOCNYCH ZIEMI GÓROWSKIEJ oraz logotypy

Znakowanie fartucha – komplet logotypów: Flaga Unii Europejskiej, logo LGD Ujście Baryczy, logo LEADER, logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz napis z nazwą imprezy: KIERMASZ TRADYCJI WIELKANOCNYCH ZIEMI GÓROWSKIEJKalkulację kosztów, podając cenę netto oraz brutto proszę przesłać do poniedziałku 09.03.2015 r. do godziny 12.00 na adres:

ujscie.baryczy@gora.com.pl

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

W przypadku pytań proszę się kontaktować z:

Jolanta Wrotkowska, Elżbieta Kalecka nr tel.: 065 544 36 40


Termin wykonania usługi: do 23.03.2015r

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Cena obejmuje: projekt, wykonanie i transport do siedziby zamawiającego

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Każde z zamówień traktowane jest osobno, zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części oferty; istnieje możliwość złożenia ofert częściowych.Góra, dnia 15.01.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia:

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Przygotowanie i dostarczenie następujących materiałów promocyjnych:

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->składany kosz na zakupy z nadrukiem – 100 szt., kolor granatowy, niebieski, chabrowy lub zbliżony, wykonany z poliestru, z aluminiową ramą, podwójna aluminiowa rączka, z kieszonką zapinaną na zamek, udźwig do 15 kg, wymiary 
po rozłożeniu 480x400x280 mm lub zbliżone, wymiary nadruku logotypowego min. 200 x 100 mm, projekt i koszty dostawy po stronie wykonawcy

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->zakładka do książki z logotypami – 1000 szt. papier kartonowy powlekany lub kreda mat 350 gr/m2, 4 projekty (wzory) po 250 szt., druk dwustronny, 4/4 CMYK (pełen kolor), obustronnie lakierowane, wymiary 50x180mm lub zbliżone, projekt 
i koszty dostawy po stronie wykonawcy

<!--[if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->ołówek drewniany z logotypami – 500 szt., okrągły zaostrzony ołówek HB 
z gumką, z drewna lipowego pokryty farbą metaliczną, kolor niebieski, granatowy, chabrowy lub zbliżony, wymiary 180x7x7 mm lub zbliżone, nadruk o wymiarach min. 4x60 mm, projekt i koszty dostawy po stronie wykonawcy

<!--[if !supportLists]-->4.    <!--[endif]-->torba jutowa z nadrukiem – 100 szt., 350gr, kolor naturalny, wymiary nie mniejsze niż 42x38x9 cm lub zbliżone, z krótkimi uszami lub rączkami ze sznurka, juty itp., wytrzymałość do 15kg, nadruk w jednym kolorze, wymiary nadruku min. 200 cm2, projekt nadruku i koszty dostawy po stronie wykonawcy

<!--[if !supportLists]-->5.    <!--[endif]-->parasol reklamowy – 50 szt., kolor granatowy,  niebieski, chabrowy lub zbliżony, materiał poliester 190T, rączka drewniana typu „laska”, średnica czaszy 108cm, obszyta taśmą odblaskową w kolorze srebrnym lub szarym, mechanizm automatyczny, długość złożonego parasola ok. 90cm,  nadruk z logotypami 
min. 200 cmna czaszy parasola, jeden kolor, projekt nadruku i koszty dostawy po stronie wykonawcy

Osoba do kontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, 
tel. 536 408 818, 65/544 36 40

Termin realizacji usługi: do końca lutego  2015 roku.

Warunki płatności – przelew, termin 21 dni od dnia otrzymania faktury

Na oferty oczekujemy w terminie do dnia 26 stycznia 2015 roku do godz. 12:00

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl, w tym przypadku należy również wysłać je pocztą tradycyjną na adres: LGD „Ujście Baryczy” 
ul. Mickiewicza 1/200, 56-200 Góra. O dacie złożenia oferty decyduje data skutecznego wpływu oferty mailowej. Za prawidłowe i skuteczne dostarczenie oferty odpowiedzialny jest oferent.

Oferty można składać także osobiście, bezpośrednio w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” 
w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

Oferty należy składać z podaniem cen jednostkowych brutto i netto dla każdej grupy asortymentowej.

Do oferty należy załączyć wizualizację każdej grupy asortymentowej, na którą składa się ofertę w postaci np. zdjęcia, itp.

Dopuszcza się możliwość złożenia ofert częściowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z części oferty.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wizualizacja nadruków: 

LGD UJŚCIE BARYCZY

                                     Góra, dnia 01.12.2014r.

    

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.          Nazwa i adres Zamawiającego

 

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”

ul. Mickiewicza 1

56-200 Góra

NIP 5010059411,                Tel: 65 5443640, 536 408 818

 

II.         Nazwa przedmiotu zamówienia:

 

Mapa regionu Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy” wraz z opisem atrakcji turystycznych na temat obszaru objętego LSR

- Nakład 3000 szt., format B1, Skala 1:50 000 – 1:55 000 (dostosowane do formatu mapy), papier offsetowy g-print 100g, druk dwustronny kolorowy, mapa składana w harmonijkę. 

 

 

Zakres informacji wymagany na podkładzie kartograficznym; 
- siatka południków i równoleżników z numeracją na spadach mapy,

- nazwy miejscowości, nazwy geograficzne, 
- rzeki, stawy, jeziora, strumienie, potoki, rowy, 
- obszary ekologiczne ,
- źródła, baseny kąpielowe, kąpieliska
- lasy 
- zaznaczenie terenów cmentarzy,

- granice powiatów, 
- granice gmin, 
- drogi krajowe z numerami,
- drogi wojewódzkie z numerami,
- drogi lokalne,
- drogi gruntowe, leśne, polne, ścieżki

- linie kolejowe czynne, nieczynne, tory rozebrane, stacje PKP
- granice obszarów chronionych
- szlaki turystyczne piesze, rowerowe, kajakowe, ścieżki edukacyjne,

- ścieżki i punkty dydaktyczne,
- hotele, pensjonaty, agroturystyka,
- restauracje, bary, kawiarnie, 
- urzędy miast i gmin, 
- policja, szpitale i inne placówki służby zdrowia,
- kościoły, kościoły zabytkowe, kaplice,
- kapliczki, krzyże kamienne,
- wieże, ruiny,

- inne zabytki architektury, 
- punkty widokowe, miejsca odpoczynku, 
- łowiska, ośrodki jeździeckie, strzelnice sportowe,
- pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, parki zabytkowe,
- charakterystyczne drzewa, aleje drzew,

Zakres informacji wymagany na spodniej części mapy:

- opis atrakcji turystycznych, historycznych i przyrodniczych regionu  wraz ze zdjęciami, opis szlaków rowerowych, kajakowych i innych istniejących na obszarze LGD – zgodnie z dostarczonym przez LGD materiałem.

 

Mapa wykonana zgodnie z księgą wizualizacji PROW oraz wytycznymi LGD „Ujście Baryczy”.
Podkład kartograficzny z pełną treścią mapy zapewnia wykonawca.

 

III.      Wymagania związane z wykonaniem zamówienia oraz termin wykonania zadania:

Warunki płatności: przelew – z terminem płatności 21 dni

Koszt obejmuje skład, opracowanie graficzne części tekstowo fotograficznej, przygotowanie 
do druku, wydruk mapy oraz przesyłkę, udostępnienie materiału topograficznego, prezentacja wskazanych na mapie atrakcji turystycznych, szlaków turystycznych oraz zamieszczenie map tras biegowych, rowerowych, pieszych, dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2014r

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień (prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia),

2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4)     okażą się referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte i sumienne wykonanie zadania, od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których wykonywali zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat oraz przedstawią min. 3 publikacje o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty.

5)     Dostarczą wydruk mapy, do której posiadają prawa autorskie, z terenu LGD Ujście Baryczy w formacie min A4 zawierający wymagane treści.

6)     Dołączą plik JPG z mapą obszaru LGD w jakości zgodnej ze specyfikacją zamówienia


Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1)     oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 2),

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona

2)      referencje od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których oferent wykonywał zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat

3)      min. 3 publikacje o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty

 

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona.

 

V. Sposób obliczenia ceny.

1.     W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.     Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie.

 

VI. Kryteria oceny ofert.

a.     Cena – max 80 pkt

b.     Doświadczenie Wykonawcy – max 20 pkt

·          4- 5 zrealizowanych zadań o podobnym charakterze – 5 pkt

·          4- 5 zrealizowanych zadań o podobnym charakterze i min 1 referencje dodatkowe – 10 pkt

·          pow. 6 zrealizowanych zadań o podobnym charakterze – 15 pkt

·          pow. 6 zrealizowanych zadań o podobnym charakterze  i min 1  referencje dodatkowych – 20 pkt

 

W celu udokumentowania doświadczenia należy dostarczyć referencje lub dokumenty równoważne.

 

VII. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1)     wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

2)     oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4, (załącznik nr 2)

3)    próbny wydruk mapy obszaru działania Stowarzyszenia w skali 1:50 000 z pełną treścią kartograficzną oraz oświadczeniem o prawach autorskich

4)      referencje od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których oferent wykonywał zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat

5)    min. 3 publikacje o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny     składanej oferty

 

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

VIII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (mieszczącej się w Górze, 
ul. Mickiewicza 1/200) w terminie do dnia 8 grudnia 2014 roku do godz. 16.00.

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Oferta na wykonanie mapy LGD Ujście Baryczy. Nie otwierać przed godz. 16.00, dnia 08.12.2014r.           Za dostarczenia oferty odpowiada oferent.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.12.2014 o godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego

.


Góra, dnia 28.11.2014 r.                                                          

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY – BADANIE EWALUACYJNE

 

Zamieszczono na stronie internetowej stowarzyszenia www.ujsciebaryczy.pl oraz na tablicy ogłoszeń zapytanie ofertowe w sprawie realizacji następującego zadania:


przeprowadzenie ewaluacji z postępów w realizacji LSR

Otrzymano 6 oferty od następujących podmiotów:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

Cena brutto oferty:

Liczba punktów w zakresie:
 cena

liczba punktów 
w zakresie: doświadczenie wykonawcy

Całkowita liczba punktów

1

Pracownia Badawczo – Projektowa SACADA

ul. Fatimska 41a/311, 31-831 Kraków

8 890,00 zł

44,09

20,00

64,09

2

BIOSTAT Katarzyna Tkacz – Wolny
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik

20 000,00 zł

19,60

20,00

39,60

3

LOGOS Centrum Edukacyjne
Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki sc

ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok.44

18-400 Łomża

7 600,00 zł

51,58

20,00

71,58

4

Paweł Antoniewicz „Przestrzeń otwarta”

ul. Ostroroga 2c
52-421 Wrocław

4 900,00 zł

80,00

20,00

100,00

5

STREFAPLUS Michał Marciniak
ul. Płocka 15c m.4
01-231 Warszawa

4 950,00 zł

79,19

20,00

99,19

6

GRUPA GOMUŁKA – EUROEDUKACJA Sp. z o.o.
ul. Matejki 4
40-077 Katowice

24 477,00

16,01

5,00

21,01

Nie odrzucono żadnej oferty. 
Spośród rozpatrywanych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4.
Góra, dnia 24.11.2014 r.                                                          

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY – NAGŁOŚNIENIE, OPRAWA MUZYCZNA JARMARK

 

Zamieszczono na stronie internetowej stowarzyszenia www.ujsciebaryczy.pl oraz na tablicy ogłoszeń zapytanie ofertowe w sprawie realizacji następującego zadania:


zabezpieczenie nagłośnienia oraz oprawy muzycznej podczas III Jarmarku Wyrobów Tradycyjnych

Otrzymano 3 oferty od następujących podmiotów:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

Cena brutto oferty:

Liczba punktów w zakresie:
 cena

liczba punktów 
w zakresie: doświadczenie wykonawcy

Całkowita liczba punktów

1

Zespół muzyczny KAPRYS
Leszek Grymuza
ul. Wiosny Ludów 7
56-200 Góra

1 400,00 zł

80,00

20,00

100,00

2

GoGo Kamil Gawarski Artistic Agency

3 000,00 zł

37,33

20,00

57,33

3

KLAUNIK Daniel Jakubczyk

ul. Bednarska 24

93-030 Łódź

1 500,00 zł

74,67

20,00

94,67

Nie odrzucono żadnej oferty. 
Spośród rozpatrywanych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1.
Góra, dnia 01.12.2014 r.                                                    

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY – MATERIAŁY REKLAMOWE

 

Zamieszczono na stronie internetowej stowarzyszenia www.ujsciebaryczy.pl oraz na tablicy ogłoszeń zapytanie ofertowe w sprawie realizacji następującego zadania:

 

druk plakatów informujących o III Jarmarku Wyrobów Tradycyjnych organizowanym 
przez LGD, format A4, 50 szt., pełen kolor, papier kreda 135g

Otrzymano 6 ofert od następujących podmiotów:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

Cena brutto oferty

1

Studio ArtKomplet Hubert Trzeciak
ul. Lubelska 17/3, 35-233 Rzeszów

85,49 zł

2

Iwersja Tomasz Kosarzecki
ul. Bielska 13/15
45-401 Opole

150,06 zł

3

Drukarnia Offsetowa Alterna

Zakład Fundacji Źródło Życia
ul. Źródlana 1
96-320 Mszczonów

65,43 zł

4

PROJEKT DRUK
Marcin Świderski

www.projekt-druk.pl

104,55 zł

5

Primacom.pl Paweł Kaczmarek
Studio Reklamy Internetowej i Tradycyjnej

www.primacom.pl

123,00 zł

6

GRUPA MDX Patrycja Osada
ul. Koralowa 64h
71-220 Bezrzecze

167,28 zł

 

Nie odrzucono żadnej oferty. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Spośród ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3.                                      

 

Góra, dnia 24.11.2014 r.


PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY – WYNAJEM SCENY NA JARMARK

 

Zamieszczono na stronie internetowej stowarzyszenia www.ujsciebaryczy.pl oraz na tablicy ogłoszeń zapytanie ofertowe w sprawie realizacji następującego zadania:

 

Wynajem sceny z udostępnieniem placu targowego z dostępem do mediów oraz zaplecza sanitarnego w Górze

Otrzymano 4 oferty od następujących podmiotów:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

Cena brutto oferty

1

GaGo Kamil Gawarski Artistic Agency

2 500,00 zł

2

Agencja Koncertowa Witold Łukaszewski

Ul. Józefa Chełmońskiego 9/6 lok.2
60-754 Poznań

3 567,00 zł

3

Klaunik Daniel Jakubczyk
ul. Bednarska 24/9
93-030 Łódź

4 200,00 zł

4

Technika Komunalna TEKOM Sp. z o.o.
ul. Podwale 12a
56-200 Góra

1 000,00 zł

 

Nie odrzucono żadnej oferty. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Spośród ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4.                                      

 


Góra, dnia 24.11.2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia:

Transport  20 osób na obszar działania LGD Partnerstwo Sowiogórskie 
(teren województwa dolnośląskiego) w dniu 04.12.2014. 
Przewidywana ilość łączna km ok. 500. 

 

Osoba do kontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, tel. 536 408 818, 65/544 36 40

Termin realizacji usługi: 4 grudnia  2014 roku.

Na oferty oczekujemy w terminie do dnia 28 listopada 2014 roku do godz. 12:00

Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl .

Oferty można składać także w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

W ofercie należy podać cenę netto i brutto za km.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

  

                                                                                            Góra,dnia 21.11.2014 r.       

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY – TRANSPORT UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH

Zamieszczono na stronie internetowej stowarzyszenia www.ujsciebaryczy.pl oraz na tablicy ogłoszeń zapytanie ofertowe w sprawie realizacji następującego zadania:


Transport 21 osób - prowadzący i uczestnicy warsztatów fotograficznych po terenie 
LGD Ujście Baryczy. 
Wymagana znajomość topografii obszaru LGD z uwzględnieniem dróg śródpolnych 
i leśnych. Szacunkowa ilość kilometrów – 100km/dzień, łącznie w dwa dni ok. 200 km.

 

Otrzymano 3 oferty od następujących podmiotów:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

Cena brutto
w zł za km

1

Transport Osobowy UWE-TRANS Marcin Ubych, Wyszanów 6/1, 
67-407 Szlichtyngowa

2,95 zł

2

AS – BUS Sebastian Lewicki
Czarnoborsko 3
56-210 Wąsosz

2,90 zł

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.,
ul. Narutowicza 76, 64 – 100 Leszno

3,80 zł

 

Nie odrzucono żadnej oferty. 
Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Spośród rozpatrywanych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2.

 

(-) Jolanta Wrotkowska
       Prezes Zarządu


Góra, dnia 21.11.2014r.

 

ZAPYTANIE O CENĘ

 

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia:

druk plakatów informujących o III Jarmarku Wyrobów Tradycyjnych organizowanym przez LGD, 
format A4, 50 szt., pełen kolor, papier kreda 135g

 

Osoba do kontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, tel. 536 408 818, 65/544 36 40

Termin realizacji: do 05.12.2014 roku.

Na oferty oczekujemy w terminie do dnia 28 listopada 2014 roku do godz. 12:00

Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl .

Oferty można składać także w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2009-2015

1.       Nazwa Zamawiającego

 

LGD Ujście Baryczy

ul. Mickiewicza 1

56-200   Góra

 

2.       Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ewaluacji z postępów w realizacji LSR obejmujące:

 

a)  Badanie stopnia realizacji LSR

 

Cel:

Ocena stopnia realizacji LSR w stosunku do zakładanych wskaźników i budżetu oraz ocena prawidłowości wdrażania LSR

Metody badań:

- Analiza danych będących w posiadaniu LGD: protokoły z posiedzeń Rady, listy rankingowe, informacje o podpisanych umowach i zrealizowanych projektach, ankiety monitorujące beneficjentów etc. (metoda ilościowa - desk reaserch); - Ankieta przeprowadzona pośród pracowników biura oraz członków organów - Zarządu i Rady - analiza adekwatności przyjętych wskaźników i celów do uwarunkowań lokalnych oraz ocena procedury wyboru operacji (metoda ilościowa - ankieta).

Efekty:

-  Określenie stopnia osiągnięcia wskaźników założonych dla celów oraz przedsięwzięć;

- Określenie adekwatności lokalnych kryteriów wyboru operacji dla lokalnych uwarunkowań oraz doświadczeń płynących z wdrażania LSR;

Określenie zależności pomiędzy lokalnymi kryteriami wyboru operacji, a stopniem realizacji wskaźników;

Ocena procedury wyboru operacji (etapy: ogłoszenie, szkolenia i doradztwo, ocena przez Radę, procedura odwoławcza);

- Efekty zaprezentowane zostaną w formie raportu, dodatkowo raport zawierać będzie również najważniejsze wnioski oraz rekomendacje zmian.

b) Badanie funkcjonowania LGD

Cel:

Ocena efektywności funkcjonowania LGD jako organizacji odpowiedzialnej za wdrażania LSR oraz ocena w kontekście funkcjonowania LGD jako stowarzyszenia opierającego się o metodę Leader.

Metody badań:

- Analiza danych będących w posiadaniu LGD - ocena efektywności komunikacji pomiędzy organami i wewnątrz stowarzyszenia, ocena przejrzystości i adekwatności przyjętych procedur, w tym procedur stosowanych przez Radę do oceny operacji. (metoda ilościowa - desk reaserch);

Wywiady grupowe z przedstawicielami organów LGD i członkami stowarzyszenia (metoda jakościowa - wywiady focusowe, tzw. zogniskowane wywiady grupowe).

Efekty:

- Ocena procedur wewnętrznych stosowanych w LGD;

- Ocena metody Leader i jej efektów dla regionu przez członków LGD;

- Określenie stopnia integracji i rozwoju stowarzyszenia;

- Określenie barier rozwoju stowarzyszenia i sposobów ich przezwyciężenia;

- Efekty zaprezentowane zostaną w formie raportu, dodatkowo raport zawierać będzie najważniejsze wnioski oraz rekomendacje zmian. Uwzględnione zostaną również wnioski i rekomendacje dotyczące przygotowania LGD do zmian, sugestie zmian w LSR w perspektywie nowego okresu programowania 20014-2020.

c) Określenie wpływu działalności LGD i wdrażania LSR na rozwój lokalny

Cel:

Ocena wpływu działalności LGD oraz wdrażania LSR na poziom rozwoju obszarów wiejskich.

Metody badań:

- Analiza danych będących w posiadaniu LSR - ilość osób korzystających ze wsparcia szkoleniowo - doradczego i jego efekty, materiały informacyjne i promocyjne wydawane przez LGD, etc. (metoda ilościowa - desk reaserch);

Wywiady grupowe z przedstawicielami organów LGD, członkami stowarzyszenia oraz beneficjentami (metoda jakościowa - wywiady focusowe, tzw. zogniskowane wywiady grupowe).

- Indywidualne wywiady z najważniejszymi lokalnymi liderami, przedstawicielami samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych (metoda jakościowa - indywidualny wywiad pogłębiony).

 

Efekty:

- Określenie w jakim zakresie środki wydatkowane przez LGD oraz w ramach wdrażania LSR wpłynęły na rozwój obszaru;

- Określenie przez najważniejszych liderów lokalnych wpływu LGD na rozwój regionu;

- Efekty zaprezentowane zostaną w formie raportu, dodatkowo raport zawierać będzie najważniejsze wnioski oraz rekomendacje zmian. Uwzględnione zostaną również wnioski i rekomendacje dotyczące przygotowania LGD do zmian, które pojawią się w następnym okresie programowania.

Główne kryteria ewaluacyjne, które będą stosowane podczas ewaluacji LSR to: trafność, efektywność, skuteczność.

Zamawiający przewiduje pomoc w przygotowaniu ewaluacji:

- udostępnieni Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego niezbędne dokumenty i dane do przeprowadzenia ewaluacji;

- umożliwi przeprowadzenie ankiety z członkami organów LGD, pracownikami biura LGD oraz beneficjentami realizującymi operacje w ramach LSR;

Zakres czasowy badań:

Badanie będzie obejmowało okres od momentu podpisania umowy o sposobie i warunkach realizacji LSR tj. od dnia 24 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zakres terytorialny badań:

Badanie obejmuje obszar LGD „Ujście Baryczy”: tj.: 3 gmin: Góra, Niechlów, Wąsosz, powiat górowski, woj. dolnośląskie

 

Sposób prezentacji badania ewaluacyjnego:

Wykonawca przedstawi wynik badań w postaci raportu końcowego. Raport końcowy powinien zawierać wyniki realizacji przedmiotu zamówienia oraz podsumowanie i wnioski z badania, odniesienie do kryteriów zawartych w LSR. Raport powinien zawierać uwagi i rekomendacje, które zapewnią lepsze osiągniecie celów LSR i wyższą efektywność LGD, analizę dotyczącą wpływu przedsięwzięć na osiąganie celów LSR, opis uzyskanych efektów w porównaniu z założeniami.

 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- doświadczenie w przeprowadzaniu ewaluacji oraz realizacji analiz i badań dla LGD, znajomość uwarunkowań wdrażania LSR i funkcjonowania LGD, posiadane referencje od innych LGD dot. przeprowadzonych ewaluacji  (20%),

-  cena (80%).

3.       Kryteria wyboru ofert:

a.      Cena – max 80 pkt

b.      Doświadczenie Wykonawcy – max 20 pkt

·         0 przeprowadzonych ewaluacji i 0 referencji– 0 pkt

·         1 -2 przeprowadzone ewaluacje – 5 pkt

·         1 -2 przeprowadzone ewaluacje  i min 1 referencje – 10 pkt

·         3 -4 przeprowadzone ewaluacje i min 1 referencje – 15 pkt

·         3 -4 przeprowadzone ewaluacje  i min 2 referencje – 20 pkt

 

Ø        W tym celu Wykonawca składa wraz z ofertą Załącznik – wykaz przeprowadzonych przez Wykonawcę ewaluacji w okresie ostatnich 3 lat oraz referencje. Nie złożenie tego dokumentu nie powoduje odrzucenia oferty ale spowoduje przyznanie Wykonawcy „0” (zero) pkt w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”.

4.       Termin realizacji zamówienia

15.02.2015r.

5.       Wymagania wobec oferenta

·         Doświadczenie w realizacji zleceń o analogicznym charakterze, poświadczone wykazem przeprowadzonych zadań oraz referencjami.

 

6.       Wykaz dokumentów jakie Wykonawca musi złożyć w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

 

a.      Oferta cenowa

b.      Wykaz przeprowadzonych ewaluacji LGD na obszarze Dolnego Śląska lub innych województw z danymi kontaktowymi zamawiających (w celu weryfikacji)

c.       Referencje od LGD, w których oferent przeprowadził ewaluację

 

7.       Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zamówienia.

8.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

 

Zamawiający dokona wyboru ofert Wykonawców,  w oparciu o wszystkie wymienione powyżej kryteria.

Wybranie zostanie Oferta Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadku gdy najniższa oferowana cena będzie większa, niż zaplanowana przez Wykonawcę kwota w budżecie.

 

9.       Miejsce  i termin składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć do dnia 26.11.2014r. w formie papierowej pod adresem:

LGD Ujście Baryczy

ul. Mickiewicza 1/200

56-200 Góra

Oferty można przesłać również pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl 

 

10.    Osoby do kontaktu

Ø        Jolanta Wrotkowska (mail:ujscie.baryczy@gora.com.pl), tel 536 408 818

Ø        Elżbieta Kalecka (mail:ujscie.baryczy@gora.com.pl), tel 65 544 36 40

 

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 


Góra, dnia 17.11.2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych w Górze z wyrobu biżuterii ceramicznej dla 15 osób. Warsztaty obejmują 2 spotkania czterogodzinne: jedno w celu wykonania wyrobów - listopad 2014, drugie w celu dekoracji wyschniętych i wypalonych przedmiotów  - grudzień 2014. Materiały, wypał, dojazd, wynagrodzenie prowadzącego po stronie wykonawcy. Zamawiający zapewnia pomieszczenie, w którym warsztaty się odbędą 
i nabór uczestników.

 

Osoba do kontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, tel. 536 408 818, 65/544 36 40

Termin realizacji usługi: listopad – grudzień 2014

Na oferty oczekujemy w terminie do dnia 21 listopada 2014 roku do godz. 12:00

Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl .

Oferty można składać także w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

   

Góra, dnia 17.11.2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia:

1.    Catering – ciepły posiłek regeneracyjny dla ok. 100 osób – wystawców, organizatorów 
i osób występujących na scenie podczas programu artystycznego na imprezie 
III Adwentowy Jarmark Wyrobów Tradycyjnych w Górze. Posiłek serwowany podczas trwania jarmarku powinien obejmować danie na ciepło związane charakterem 
z potrawami wigilijnymi (np. łazanki, pierogi, krokiety, bigos) oraz ciepły napój (np. kawa, herbata, barszcz, grzaniec).

2.    Przygotowanie tradycyjnych potraw świątecznych charakterystycznych dla regionu Ujście Baryczy, produktów lokalnych, do degustacji dla odwiedzających podczas trwania III Adwentowego Jarmarku Wyrobów Tradycyjnych wraz z jednorazowymi naczyniami/ opakowaniami i przeprowadzeniem akcji promocyjnej wśród uczestników Jarmarku:

a)      wyroby cukiernicze (np. pierniki, rogaliki, ciasto) – 100 porcji

b)      nabiał i jego przetwory wytworzone w sposób tradycyjny w gospodarstwie rolnym– 100 porcji

c)       potrawy wigilijne (np. pierogi, krokiety) – 100 porcji

d)      inne produkty tradycyjne konsumpcyjne i niekonsumpcyjne – 100 szt.

 

Osoba do kontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, tel. 536 408 818, 65/544 36 40

Termin realizacji usługi: 14 grudnia  2014 roku.

Na oferty oczekujemy w terminie do dnia 21 listopada 2014 roku do godz. 12:00

Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl .

Oferty można składać także w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

Dopuszcza się możliwość złożenia ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wybrania ofert częściowych i do skorzystania z części oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zamówienia publicznego dotyczącego:

 

Zabezpieczeniu nagłośnienia oraz oprawy muzycznej podczas Jarmarku Wyrobów Tradycyjnych w Górze

 

1.       Nazwa Zamawiającego

 

LGD Ujście Baryczy

ul. Mickiewicza 1

56-200 Góra

 

2.       Przedmiot Zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenia nagłośnienia oraz oprawy muzycznej podczas Jarmarku Wyrobów Tradycyjnych, który odbędzie się  placu targowym w Górze.

W ramach powyższego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia nagłośnienia, zaaranżowania oprawy muzycznej (o tematyce Bożonarodzeniowej), konferansjerki imprezy, przeprowadzenia prezentacji stoisk, przeprowadzenia konkursów i zabaw zadanych przez organizatora, ułożenia scenariusza imprezy zgodnie z wytycznymi organizatora uwzględniającego występy miejscowych artystów, zapewnienie minimum 3 wykonawców miejscowych.  Wykonanie nagłośnienia i oprawy muzycznej odbędzie się na sprzęcie własnym wykonawcy. Dostęp do mediów (prąd) zapewni organizator.

3.       Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia: 14.12.2014 r.,  godz. 12.00 – 16.00

.

4.       Miejsce realizacji zamówienia

Miejscem realizacji zamówienia jest Targowisko Miejskie w Górze, ul.Targowa 1

 

5.       Wykaz dokumentów jakie Wykonawca musi złożyć w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

a.      Formularz oferty – Załącznik do zapytania ofertowego

 

6.       Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zamówienia

7.       Wymagania wobec oferenta

·         Doświadczenie w prowadzaniu wydarzeń o podobnym charakterze, poświadczone wykazem.

8.       Wykaz dokumentów jakie Wykonawca musi złożyć w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

 

a.      Wykaz prowadzonych imprez z danymi kontaktowymi do poprzednich zleceniodawców

b.      Formularz oferty – Załącznik do zapytania ofertowego

 

9.       Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zamówienia, poza dostarczeniem energii oraz udostępnieniem sceny

10.    Kryteria wyboru ofert:

a.      Cena – max 80 pk

b.      Doświadczenie Wykonawcy – max 20 pkt

·         0 przeprowadzonych imprez – 0 pkt

·         1 -2 przeprowadzone imprezy – 5 pkt

·         3 - 4 przeprowadzone imprezy – 10 pkt

·         5 i więcej przeprowadzonych imprez – 20 pkt

 

Ø        W tym celu Wykonawca składa wraz z ofertą Załącznik – wykaz przeprowadzonych przez Wykonawcę imprez w okresie ostatnich 3 lat. Nie złożenie tego dokumentu nie powoduje odrzucenia oferty ale spowoduje przyznanie Wykonawcy „0” (zero) pkt w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”.

 

11.    Zamawiający dokona wyboru ofert Wykonawców,  w oparciu o wszystkie wymienione powyżej kryteria.

Zamawiający dokona wyboru ofert Wykonawców,  w oparciu o wymienione powyżej kryterium.

Wybranie zostanie Oferta Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadku gdy najniższa oferowana cena będzie większa, niż zaplanowana przez Wykonawcę kwota w budżecie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

12.    Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie papierowej pod adresem:

LGD Ujście Baryczy, ul.Mickiewicza 1, 56-200 Góra

13.    Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 21.12.2014r. do godziny 12:00.

Za dostarczenie ofert odpowiada oferent.

 

14.    Osoby do kontaktu

Ø        Jolanta Wrotkowska (mail:ujscie.baryczy@gora.com.pl), tel 536 408 818

Ø        Elżbieta Kalecka (mail:ujscie.baryczy@gora.com.pl), tel 65 5443640

 

Oferty można przesłać pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl  oraz  składać także w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

……………………………………..

(Miejscowość, data)

 

 

 

…………………………………………

(dane Wykonawcy)

                                                                                                                                            

 

Formularz ofertowy

 

1

2

3

4

Przedmiot zamówienia

Cena netto

VAT

Cena brutto

wynajem, dostarczenie, montaż i demontaż zadaszonej sceny na udostępnionym na rzecz LGD Ujście Baryczy placu targowym w Górze, z zapewnieniem dostępu do mediów oraz zaplecza sanitarnego.

 

 

 

 

Słownie brutto:   
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zamówienia publicznego dotyczącego:

 

Wynajem sceny z udostępnieniem placu targowego z dostępem do mediów oraz zaplecza sanitarnego w Górze.

 

1.       Nazwa Zamawiającego

 

LGD Ujście Baryczy

ul. Mickiewicza 1

56-200 Góra

 

2.       Przedmiot Zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem, dostarczenie, montaż i demontaż zadaszonej sceny na udostępnionym na rzecz LGD Ujście Baryczy placu targowym w Górze, z zapewnieniem dostępu do mediów oraz zaplecza sanitarnego.

W ramach powyższego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wynajęcia ( wraz z transportem, montażem i demontażem) na rzecz LGD zadaszonej sceny, którą umiejscowi na Targowisku Miejskim w Górze, zabezpieczenie dostępu do mediów – prąd 220W oraz „siła”  oraz udostępnienie zaplecza sanitarnego i socjalnego wykonawcom.

3.       Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia: 14.12.2014 r.,  godz. 11.00 – 17.00

.

4.       Miejsce realizacji zamówienia

Miejscem realizacji zamówienia jest Targowisko Miejskie w Górze, ul.Targowa 1

 

5.       Wykaz dokumentów jakie Wykonawca musi złożyć w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

a.      Formularz oferty – Załącznik do zapytania ofertowego

 

6.       Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zamówienia

7.       Kryteria wyboru ofert:

a.      Cena – 100 %

 

Zamawiający dokona wyboru ofert Wykonawców,  w oparciu o wymienione powyżej kryterium.

Wybranie zostanie Oferta Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadku gdy najniższa oferowana cena będzie większa, niż zaplanowana przez Wykonawcę kwota w budżecie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

8.       Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie papierowej pod adresem:

LGD Ujście Baryczy

ul.Mickiewicza 1

56-200 Góra

9.       Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 21.12.2014r. do godziny 12:00.

Za dostarczenie ofert odpowiada oferent.

 

10.    Osoby do kontaktu

Ø        Jolanta Wrotkowska (mail:ujscie.baryczy@gora.com.pl), tel 536 408 818

Ø        Elżbieta Kalecka (mail:ujscie.baryczy@gora.com.pl), tel 65 5443640

 

Oferty można przesłać pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl  oraz  składać także w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.    


Góra, dnia 13.11.2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia:

Transport  21 osób – prowadzący i uczestnicy warsztatów fotograficznych po terenie 
LGD Ujście Baryczy. 
Wymagana znajomość topografii obszaru LGD z uwzględnieniem dróg śródpolnych i leśnych. 
Szacunkowa ilość kilometrów – 100km/dzień, łącznie w dwa dni ok. 200 km.

Osoba do kontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, tel. 536 408 818, 65/544 36 40

Termin realizacji usługi: 22 i 23 listopada  2014 roku.

Na oferty oczekujemy w terminie do dnia 20 listopada 2014 roku do godz. 12:00

Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl .

W ofercie należy podać cenę brutto za km.

Oferty można składać także w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

 

  
  

Góra, dnia 10.11.2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia:

Catering (ciepły posiłek regeneracyjny typu obiadowego) dla 23 osób -  uczestnicy warsztatów fotograficznych Krajobrazy Ujścia Baryczy – 2 dni warsztatowe 

Usługa  obejmuje podanie dania głównego wraz z napojem oraz udostępnienie sali lub wydzielonej części sali na wyłączność na czas ok. 2 godzin.

Osoba do kontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, tel. 536 408 818, 65/544 36 40

Termin realizacji usługi: 22.11.2014 i 23.11.2014

Na oferty oczekujemy w terminie do dnia 15.11. 2014 roku do godz. 12:00

Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl

pocztą lub w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

Za dostarczenie oferty odpowiedzialny jest oferent.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

  


      


PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY – MATERIAŁY REKLAMOWE

 

Zamieszczono na stronie internetowej stowarzyszenia www.ujsciebaryczy.pl oraz na tablicy ogłoszeń zapytanie ofertowe w sprawie realizacji następującego zadania:

 

Przygotowanie i dostarczenie następujących materiałów promocyjnych:

1.      Wizytówki, 2 komplety po 100 szt., wymiary 50x90 mm, papier biały satyna 300g, jednostronne, nadruk pełen kolor, projekt i koszty dostawy po stronie wykonawcy

2.      Kubek reklamowy z pokrywą i uchem, 50 szt., metalowy, izotermiczny (utrzymuje temperaturę 40°C minimum 1 godzinę), pojemność 210 ml, wymiary 84 mm x Ø70 mm lub zbliżone, wnętrze stalowe, kolor niebieski, chaber, granat lub zbliżony, z grawerem  - ologotypowanie, minimalna powierzchnia graweru 40mm x 25 mm, projekt graweru i koszty dostawy po stronie wykonawcy

3.      Kalendarz książkowy na 2015 rok, 100 szt., dzień na stronie, format A5 lub zbliżony, papier chamois – ecru 70g/m2, planer godzinowy, oprawa piankowana, narożniki zaokrąglone, skóropodobna, gładka w kolorze niebieski, chaber, granat lub zbliżony, możliwy bicolor z logotypami­­ – tłoczenie o powierzchni do 50 cm2, blok szyty i klejony, notes teleadresowy zintegrowany z blokiem, część informacyjna, plan roczny, imieniny i święta, numeracja dni i tygodni, druk szaro – bordowy, część mapowa, tasiemka w kolorze granat, niebieski, chaber lub zbliżony, projekt i koszty dostawy po stronie wykonawcy

4.       Czapki polarowe z haftem, 50 szt., materiał polar 240g/m2, ściągane elastycznym sznureczkiem, haft  - napis LGD UJŚCIE BARYCZY w 1 kolorze o wymiarach min. długość 15cm, wysokość proporcjonalnie, kolor niebieski, granatowy, chabrowy lub zbliżony, rozmiar uniwersalny dla dorosłych, projekt haftu i koszty dostawy po stronie wykonawcy

1)       W zakresie pkt. 1 otrzymano 5 ofert od następujących podmiotów:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

Cena jednostkowa netto za szt.

Cena brutto oferty:

(za 2 komplety)

1

PPHU „LIR” Elżbieta Zajet

BIURO REKLAMY
ul. Grunwaldzka 2
82-300 Elbląg

14,90 zł

430,50 zł

2

Iwersja Tomasz Kosarzecki
ul. Bielska 13/15
45-401 Opole

0,59 zł

146,37 zł

3

Leszczyńska Agencja Wydawnicza
ul. Słowiańska 55
64-100 Leszno

Oferta odrzucona ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia

4

STUDIO MRÓWKA
ul. Zagonów 1
30-328 Kraków

0,74 zł

182,04 zł

5

eMPe graf
ul. Niepodległości 21/27
64-100 Leszno

0,40 zł

98,40 zł

 

Odrzucono ofertę nr 3 ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia.
Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Spośród ofert nieodrzuconych wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5.             

 

2)       W zakresie pkt. 2 otrzymano 3 oferty od następujących podmiotów:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

Cena jednostkowa netto za szt.

Cena brutto oferty:

(za 50 szt.)

1

PPHU „LIR” Elżbieta Zajet

BIURO REKLAMY
ul. Grunwaldzka 2
82-300 Elbląg

14,90 zł

916,35 zł

2

Leszczyńska Agencja Wydawnicza
ul. Słowiańska 55
64-100 Leszno

Oferta odrzucona ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia

3

STUDIO MRÓWKA
ul. Zagonów 1
30-328 Kraków

13,50 zł

830,25 zł

 

Odrzucono ofertę nr 2 ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia.
Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Spośród ofert nieodrzuconych wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3.             

 

 

3)       W zakresie pkt. 3 otrzymano 4 oferty od następujących podmiotów:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

Cena jednostkowa netto za szt.

Cena brutto oferty:

(za 100 szt.)

1

PPHU „LIR” Elżbieta Zajet

BIURO REKLAMY
ul. Grunwaldzka 2
82-300 Elbląg

16,50 zł

2 029,50 zł

2

Leszczyńska Agencja Wydawnicza
ul. Słowiańska 55
64-100 Leszno

27,66 zł

3 402,18 zł

3

STUDIO MRÓWKA
ul. Zagonów 1
30-328 Kraków

22,00 zł

2 706,00 zł

4

eMPe graf
ul. Niepodległości 21/27
64-100 Leszno

16,48 zł

2 027,04 zł

 

Nie odrzucono żadnej oferty.
Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Spośród ofert nieodrzuconych wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4.            

 

 

4)       W zakresie pkt. 4 otrzymano 4 oferty od następujących podmiotów:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

Cena jednostkowa netto za szt.

Cena brutto oferty:

(za 50 szt.)

1

PPHU „LIR” Elżbieta Zajet

BIURO REKLAMY
ul. Grunwaldzka 2
82-300 Elbląg

15,00 zł

922,50 zł

2

Leszczyńska Agencja Wydawnicza
ul. Słowiańska 55
64-100 Leszno

Oferta odrzucona ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia

3

STUDIO MRÓWKA
ul. Zagonów 1
30-328 Kraków

10,21 zł

627,91 zł

4

eMPe graf
ul. Niepodległości 21/27
64-100 Leszno

9,00 zł

553,50 zł

 

Odrzucono ofertę nr 2 ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia.
Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Spośród ofert nieodrzuconych wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4.

           


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zamówienia publicznego dotyczącego:

 

Przeprowadzenie warsztatów fotograficznych na obszarze 
LGD Ujście Baryczy 
ze szczególnym uwzględnieniem  walorów przyrodniczych obszaru.

 

1.       Nazwa Zamawiającego

 

LGD Ujście Baryczy

ul. Mickiewicza 1

56-200 Góra

 

2.       Przedmiot Zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów fotograficznych (Krajobrazy Ujścia Baryczy).

W ramach powyższego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 2 weekendowych – sobota-niedziela) warsztatów fotograficznych. W każdym warsztacie weźmie udział ok. 20 osób Każdy warsztat będzie trwał 16 godzin. Dokładny harmonogram godzin zajęciowych zostanie ustalony po wyłonieniu wykonawcy. Zajęcia obejmować mają część teoretyczną oraz praktyczną, realizowaną na obszarze LGD Ujscie Baryczy

               

Grupę docelową stanowią osoby dorosłe  i młodzież, zamieszkałe, uczące się lub pracujące na obszarze LGD Ujście Baryczy, dysponujące własnym sprzętem fotograficznym.

 

3.       Termin realizacji

 

Warsztat nr 1 – listopad 2014r.

Warsztat nr 2 – styczeń – marzec 2015r.

 

4.       Miejsce realizacji zamówienia

 

Miejscem realizacji zamówienia jest obszar LGD Ujście Baryczy. W programie muszą się znaleźć zarówno zajęcia plenerowe, jak i teoretyczne. Zamawiający, w zależności od zapotrzebowania, na okres wykonywania zamówienia, udostępni Wykonawcy nieodpłatnie, salę wykładową na zajęcia teoretyczne.

 

5.       Wymagania wobec oferenta

·         Doświadczenie w przeprowadzaniu zajęć o podobnym charakterze, poświadczone wykazem prowadzonych zajęć oraz referencjami.

·         Dorobek wydawniczy – albumy fotograficzne itp, poświadczone wykazem publikacji własnych

·         Wiedza merytoryczna dot. bogactwa naturalnego obszaru LGD poświadczona odpowiednim wykształceniem przyrodniczym lub dorobkiem wydawniczym

 

6.       Wykaz dokumentów jakie Wykonawca musi złożyć w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

 

a.      Proponowany program warsztatów - powinien być dostosowany do grupy docelowej Program warsztatów dla każdej grupy powinien obejmować łącznie 16 godzin zajęć. W programie warsztatów powinny znaleźć się propozycje nauki podstaw fotografowania, część plenerowa, sposób realizacji warsztatów, opis sprzętów i akcesoriów potrzebnych do realizacji zadania. Program ma zawierać proponowane trasy, miejsca, obiekty do których udadzą się uczestnicy

b.      Formularz oferty – Załącznik do zapytania ofertowego

 

7.       Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zamówienia, poza wynajęciem sali warsztatowej, cateringiem i transportem.

8.       Dokładny harmonogram warsztatów zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

9.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

10.    Kryteria wyboru ofert:

a.      Cena – max 80 pkt

b.      Doświadczenie Wykonawcy – max 20 pkt

·         0 przeprowadzonych warsztatów fotograficznych i 0 publikacji– 0 pkt

·         1 -2 przeprowadzone warsztaty fotograficzne – 5 pkt

·         3-4 przeprowadzone warsztaty fotograficzne – 10 pkt

·         1-2 wydanych publikacji  –5 pkt-

·         3-4 i  wydanych publikacji – 10 pkt

 

Ø        W tym celu Wykonawca składa wraz z ofertą Załącznik – wykaz przeprowadzonych przez Wykonawcę warsztatów/zajęć/lekcji fotograficznych w okresie ostatnich 3 lat oraz wydanych publikacji. Nie złożenie tego dokumentu nie powoduje odrzucenia oferty ale spowoduje przyznanie Wykonawcy „0” (zero) pkt w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”.

Zamawiający dokona wyboru ofert Wykonawców,  w oparciu o wszystkie wymienione powyżej kryteria.

Wybranie zostanie Oferta Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadku gdy najniższa oferowana cena będzie większa, niż zaplanowana przez Wykonawcę kwota w budżecie.

 

11.    Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie papierowej pod adresem:

LGD Ujście Baryczy

ul.Mickiewicza 1

56-200 Góra

12.    Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 04.11.2014r. do godziny 12:00.

Za dostarczenie ofert odpowiada oferent.

 

13.    Osoby do kontaktu

Ø        Jolanta Wrotkowska (mail:ujscie.baryczy@gora.com.pl), tel 536 408 818

Ø        Elżbieta Kalecka (mail:ujscie.baryczy@gora.com.pl), tel 65 5443640

 

Oferty można przesłać pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl  oraz  składać także w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

……………………………………..

(Miejscowość, data)

 

 

 

…………………………………………

(dane Wykonawcy)

                                                                                                                                            

 

Formularz ofertowy

 

1

2

4

5

6

Przedmiot zamówienia

Cena netto za przeprowadzenie 1 warsztatu fotograficznego

Cena Netto za przeprowadzenie warsztatu fotograficznego dla 2 grup

VAT

Cena brutto za przeprowadzenie 2 warsztatów fotograficznych

Organizacja i przeprowadzenie 2 weekendowych warsztatów fotograficznych

 

 

 

 

Słownie brutto:
               

Góra, dnia 20.10.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia:

Przygotowanie i dostarczenie następujących materiałów promocyjnych:

1.    Wizytówki, 2 komplety po 100 szt., wymiary 50x90 mm, papier biały satyna 300g, jednostronne, nadruk pełen kolor, projekt i koszty dostawy po stronie wykonawcy

2.    Kubek reklamowy z pokrywą i uchem, 50 szt., metalowy, izotermiczny (utrzymuje temperaturę 40°C minimum 1 godzinę), pojemność 210 ml, wymiary 84 mm x Ø70 mm lub zbliżone, wnętrze stalowe, kolor niebieski, chaber, granat lub zbliżony, z grawerem  - ologotypowanie, minimalna powierzchnia graweru 40mm x 25 mm, projekt graweru i koszty dostawy po stronie wykonawcy

3.    Kalendarz książkowy na 2015 rok, 100 szt., dzień na stronie, format A5 lub zbliżony, papier chamois – ecru 70g/m2, planer godzinowy, oprawa piankowana, narożniki zaokrąglone, skóropodobna, gładka w kolorze niebieski, chaber, granat lub zbliżony, możliwy bicolor z logotypami­­ – tłoczenie o powierzchni do 50 cm2, blok szyty i klejony, notes teleadresowy zintegrowany z blokiem, część informacyjna, plan roczny, imieniny i święta, numeracja dni i tygodni, druk szaro – bordowy, część mapowa, tasiemka w kolorze granat, niebieski, chaber lub zbliżony, projekt i koszty dostawy po stronie wykonawcy

4.     Czapki polarowe z haftem, 50 szt., materiał polar 240g/m2, ściągane elastycznym sznureczkiem, haft  - napis LGD UJŚCIE BARYCZY w 1 kolorze o wymiarach min. długość 15cm, wysokość proporcjonalnie, kolor niebieski, granatowy, chabrowy lub zbliżony, rozmiar uniwersalny 
dla dorosłych, projekt haftu i koszty dostawy po stronie wykonawcy

 

Osoba do kontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, tel. 536 408 818, 65/544 36 40

Termin realizacji usługi: do końca listopada  2014 roku.

Warunki płatności – przelew, termin 21 dni

Na oferty oczekujemy w terminie do dnia 28 października 2014 roku do godz. 12:00

Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl .

Oferty można składać także w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

Oferty należy składać z podaniem cen jednostkowych brutto i netto dla każdego grupy asortymentowej.

Dopuszcza się możliwość złożenia ofert częściowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z części oferty.
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.


  

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY – MATERIAŁY REKLAMOWE

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej stowarzyszenia www.ujsciebaryczy.pl oraz na tablicy ogłoszeń zapytanie ofertowe w sprawie realizacji następującego zadania:

 

Przygotowanie i dostarczenie następujących materiałów promocyjnych:

1.    Opaska odblaskowa samozaciskowa z nadrukiem, wymiary 3x34 cm, nadruk 1 kolor, 200 szt., projekt i koszty dostawy po stronie wykonawcy

2.    Wizytówki, 2 komplety po 100 szt., wymiary 50x90 mm, papier biały satyna 300g, projekt i koszty dostawy po stronie wykonawcy

3.    Kubek reklamowy z pokrywą, metalowy, izotermiczny, 50 szt. z nadrukiem (znaczenie laserem, grawer itp.)  - ologotypowanie w 1 kolorze, projekt nadruku i koszty dostawy po stronie wykonawcy

4.    Kalendarz książkowy na 2015 rok, dzienny, format A5, oprawa z logotypami, 100 szt., projekt i koszty dostawy po stronie wykonawcy

5.     Czapki polarowe z nadrukiem, 50 szt., ściągane elastycznym sznureczkiem, nadruk lub haft w 1 kolorze, projekt nadruku i koszty dostawy po stronie wykonawcy

 

1)       Unieważnia się postępowanie w zakresie pkt. 2 – 5. Postępowanie w tym zakresie obarczone było wadą (nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia) uniemożliwiającą uzyskanie porównywalnych ofert.

2)       W zakresie pkt. 1 otrzymano 10 ofert od następujących podmiotów:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

Cena brutto oferty:

1

Agencja reklamowa SUPERGADGET

ul. Wersalska 47/75 lok. 501

91-212 Łódź

393,60 zł

2

Velturi Media s.c.

ul. Morsztynoska 1/3

31-029 Kraków

645,75 zł

3

2 PIK Piotr Skoreńki
ul. Holenderska 3/5
64-100 Leszno

514,14 zł

4

PPHU „LIR” Elżbieta Zajet

BIURO REKLAMY
ul. Grunwaldzka 2
82-300 Elbląg

430,50 zł

5

Koncept – reklama i promocja
ul. 11-go Listopada 22

27-600 Sandomierz

947,10 zł

6

Agencja Reklamowo – Wydawnicza

STUDIO B&W Wojciech Janecki
Podjazdowa 2/31
41-200 Sosnowiec

820,00 zł

7

STUDIO MRÓWKA
Joanna Foryś – Maziak
ul. Czechosłowacka 7

30-328 Kraków

369,00 zł

8

F.H.U. Europartners Mirosław Dudek
ul. Wieniawskiego 49

43-100 Tychy

638,00 zł

9

eMPe graf

ul. Niepodległości 21/27

64-100 Leszno

447,72 zł

10

Studio Reklamy Art. Open

Jacek Wiśniewski

ul. J. Bajana 3/15,

54-129 Wrocław

720,00 zł

 

Nie odrzucono żadnej oferty.
Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Spośród ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 7.

(-) Jolanta Wrotkowska
                     Prezes Zarządu

Góra, dnia 01.12.2014r.

    

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.          Nazwa i adres Zamawiającego

 

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”

ul. Mickiewicza 1

56-200 Góra

NIP 5010059411,                Tel: 65 5443640, 536 408 818

 

II.         Nazwa przedmiotu zamówienia:

 

Mapa regionu Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy” wraz z opisem atrakcji turystycznych na temat obszaru objętego LSR

- Nakład 3000 szt., format B1, Skala 1:50 000 – 1:55 000 (dostosowane do formatu mapy), papier offsetowy g-print 100g, druk dwustronny kolorowy, mapa składana w harmonijkę. 

 

 

Zakres informacji wymagany na podkładzie kartograficznym; 
- siatka południków i równoleżników z numeracją na spadach mapy,

- nazwy miejscowości, nazwy geograficzne, 
- rzeki, stawy, jeziora, strumienie, potoki, rowy, 
- obszary ekologiczne ,
- źródła, baseny kąpielowe, kąpieliska
- lasy 
- zaznaczenie terenów cmentarzy,

- granice powiatów, 
- granice gmin, 
- drogi krajowe z numerami,
- drogi wojewódzkie z numerami,
- drogi lokalne,
- drogi gruntowe, leśne, polne, ścieżki

- linie kolejowe czynne, nieczynne, tory rozebrane, stacje PKP
- granice obszarów chronionych
- szlaki turystyczne piesze, rowerowe, kajakowe, ścieżki edukacyjne,

- ścieżki i punkty dydaktyczne,
- hotele, pensjonaty, agroturystyka,
- restauracje, bary, kawiarnie, 
- urzędy miast i gmin, 
- policja, szpitale i inne placówki służby zdrowia,
- kościoły, kościoły zabytkowe, kaplice,
- kapliczki, krzyże kamienne,
- wieże, ruiny,

- inne zabytki architektury, 
- punkty widokowe, miejsca odpoczynku, 
- łowiska, ośrodki jeździeckie, strzelnice sportowe,
- pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, parki zabytkowe,
- charakterystyczne drzewa, aleje drzew,

Zakres informacji wymagany na spodniej części mapy:

- opis atrakcji turystycznych, historycznych i przyrodniczych regionu  wraz ze zdjęciami, opis szlaków rowerowych, kajakowych i innych istniejących na obszarze LGD – zgodnie z dostarczonym przez LGD materiałem.

 

Mapa wykonana zgodnie z księgą wizualizacji PROW oraz wytycznymi LGD „Ujście Baryczy”.
Podkład kartograficzny z pełną treścią mapy zapewnia wykonawca.

 

III.      Wymagania związane z wykonaniem zamówienia oraz termin wykonania zadania:

Warunki płatności: przelew – z terminem płatności 21 dni

Koszt obejmuje skład, opracowanie graficzne części tekstowo fotograficznej, przygotowanie 
do druku, wydruk mapy oraz przesyłkę, udostępnienie materiału topograficznego, prezentacja wskazanych na mapie atrakcji turystycznych, szlaków turystycznych oraz zamieszczenie map tras biegowych, rowerowych, pieszych, dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2014r

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień (prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia),

2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4)     okażą się referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte i sumienne wykonanie zadania, od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których wykonywali zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat oraz przedstawią min. 3 publikacje o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty.

5)     Dostarczą wydruk mapy, do której posiadają prawa autorskie, z terenu LGD Ujście Baryczy w formacie min A4 zawierający wymagane treści.

6)     Dołączą plik JPG z mapą obszaru LGD w jakości zgodnej ze specyfikacją zamówienia

 

 

 

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1)     oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 2),

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona

2)      referencje od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których oferent wykonywał zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat

3)      min. 3 publikacje o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty

 

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona.

 

V. Sposób obliczenia ceny.

1.     W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.     Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie.

 

VI. Kryteria oceny ofert.

a.     Cena – max 80 pkt

 

 

b.     Doświadczenie Wykonawcy – max 20 pkt

·          4- 5 zrealizowanych zadań o podobnym charakterze – 5 pkt

·          4- 5 zrealizowanych zadań o podobnym charakterze i min 1 referencje dodatkowe – 10 pkt

·          pow. 6 zrealizowanych zadań o podobnym charakterze – 15 pkt

·          pow. 6 zrealizowanych zadań o podobnym charakterze  i min 1  referencje dodatkowych – 20 pkt

 

W celu udokumentowania doświadczenia należy dostarczyć referencje lub dokumenty równoważne.

 

VII. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1)     wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

2)     oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4, (załącznik nr 2)

3)    próbny wydruk mapy obszaru działania Stowarzyszenia w skali 1:50 000 z pełną treścią kartograficzną oraz oświadczeniem o prawach autorskich

4)      referencje od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których oferent wykonywał zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat

5)    min. 3 publikacje o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny     składanej oferty

 

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

VIII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (mieszczącej się w Górze, 
ul. Mickiewicza 1/200) w terminie do dnia 8 grudnia 2014 roku do godz. 16.00.

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Oferta na wykonanie mapy LGD Ujście Baryczy. Nie otwierać przed godz. 16.00, dnia 08.12.2014r.           Za dostarczenia oferty odpowiada oferent.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.12.2014 o godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego.

załącznik nr 1 - oferta mapa
załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu Góra, dnia 24.11.2014r.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

ZAPYTANIE OFERTOWE

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia:

Transport  20 osób na obszar działania LGD Partnerstwo Sowiogórskie 
(teren województwa dolnośląskiego) w dniu 04.12.2014. 
Przewidywana ilość łączna km ok. 500. 
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Osoba do kontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, tel. 536 408 818, 65/544 36 40

Termin realizacji usługi: 4 grudnia  2014 roku.

Na oferty oczekujemy w terminie do dnia 28 listopada 2014 roku do godz. 12:00

Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl .

Oferty można składać także w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

W ofercie należy podać cenę netto i brutto za km.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.


                                                                                            Góra,dnia 21.11.2014 r.       

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY WYBORU OFERTY – TRANSPORT UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH

Zamieszczono na stronie internetowej stowarzyszenia www.ujsciebaryczy.pl oraz na tablicy ogłoszeń zapytanie ofertowe w sprawie realizacji następującego zadania:


Transport 21 osób - prowadzący i uczestnicy warsztatów fotograficznych po terenie 
LGD Ujście Baryczy. 
Wymagana znajomość topografii obszaru LGD z uwzględnieniem dróg śródpolnych 
i leśnych. Szacunkowa ilość kilometrów – 100km/dzień, łącznie w dwa dni ok. 200 km.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Otrzymano 3 oferty od następujących podmiotów:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta, adres

Cena brutto
w zł za km

1

Transport Osobowy UWE-TRANS Marcin Ubych, Wyszanów 6/1, 
67-407 Szlichtyngowa

2,95 zł

2

AS – BUS Sebastian Lewicki
Czarnoborsko 3
56-210 Wąsosz

2,90 zł

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.,
ul. Narutowicza 76, 64 – 100 Leszno

3,80 zł

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Nie odrzucono żadnej oferty. 
Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Spośród rozpatrywanych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

(-) Jolanta Wrotkowska
       Prezes Zarządu
Góra, dnia 21.11.2014r.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

ZAPYTANIE O CENĘ

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia:

druk plakatów informujących o III Jarmarku Wyrobów Tradycyjnych organizowanym przez LGD, 
format A4, 50 szt., pełen kolor, papier kreda 135g

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Osoba do kontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, tel. 536 408 818, 65/544 36 40

Termin realizacji: do 05.12.2014 roku.

Na oferty oczekujemy w terminie do dnia 28 listopada 2014 roku do godz. 12:00

Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl .

Oferty można składać także w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2009-2015

<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->Nazwa Zamawiającego

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

LGD Ujście Baryczy

ul. Mickiewicza 1

<!--[if !supportLists]-->56-200   <!--[endif]-->Góra

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ewaluacji z postępów w realizacji LSR obejmujące:

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

a)  Badanie stopnia realizacji LSR

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Cel:

Ocena stopnia realizacji LSR w stosunku do zakładanych wskaźników i budżetu oraz ocena prawidłowości wdrażania LSR

Metody badań:

- Analiza danych będących w posiadaniu LGD: protokoły z posiedzeń Rady, listy rankingowe, informacje o podpisanych umowach i zrealizowanych projektach, ankiety monitorujące beneficjentów etc. (metoda ilościowa - desk reaserch); - Ankieta przeprowadzona pośród pracowników biura oraz członków organów - Zarządu i Rady - analiza adekwatności przyjętych wskaźników i celów do uwarunkowań lokalnych oraz ocena procedury wyboru operacji (metoda ilościowa - ankieta).

Efekty:

-  Określenie stopnia osiągnięcia wskaźników założonych dla celów oraz przedsięwzięć;

- Określenie adekwatności lokalnych kryteriów wyboru operacji dla lokalnych uwarunkowań oraz doświadczeń płynących z wdrażania LSR;

Określenie zależności pomiędzy lokalnymi kryteriami wyboru operacji, a stopniem realizacji wskaźników;

Ocena procedury wyboru operacji (etapy: ogłoszenie, szkolenia i doradztwo, ocena przez Radę, procedura odwoławcza);

- Efekty zaprezentowane zostaną w formie raportu, dodatkowo raport zawierać będzie również najważniejsze wnioski oraz rekomendacje zmian.

b) Badanie funkcjonowania LGD

Cel:

Ocena efektywności funkcjonowania LGD jako organizacji odpowiedzialnej za wdrażania LSR oraz ocena w kontekście funkcjonowania LGD jako stowarzyszenia opierającego się o metodę Leader.

Metody badań:

- Analiza danych będących w posiadaniu LGD - ocena efektywności komunikacji pomiędzy organami i wewnątrz stowarzyszenia, ocena przejrzystości i adekwatności przyjętych procedur, w tym procedur stosowanych przez Radę do oceny operacji. (metoda ilościowa - desk reaserch);

Wywiady grupowe z przedstawicielami organów LGD i członkami stowarzyszenia (metoda jakościowa - wywiady focusowe, tzw. zogniskowane wywiady grupowe).

Efekty:

- Ocena procedur wewnętrznych stosowanych w LGD;

- Ocena metody Leader i jej efektów dla regionu przez członków LGD;

- Określenie stopnia integracji i rozwoju stowarzyszenia;

- Określenie barier rozwoju stowarzyszenia i sposobów ich przezwyciężenia;

- Efekty zaprezentowane zostaną w formie raportu, dodatkowo raport zawierać będzie najważniejsze wnioski oraz rekomendacje zmian. Uwzględnione zostaną również wnioski i rekomendacje dotyczące przygotowania LGD do zmian, sugestie zmian w LSR w perspektywie nowego okresu programowania 20014-2020.

c) Określenie wpływu działalności LGD i wdrażania LSR na rozwój lokalny

Cel:

Ocena wpływu działalności LGD oraz wdrażania LSR na poziom rozwoju obszarów wiejskich.

Metody badań:

- Analiza danych będących w posiadaniu LSR - ilość osób korzystających ze wsparcia szkoleniowo - doradczego i jego efekty, materiały informacyjne i promocyjne wydawane przez LGD, etc. (metoda ilościowa - desk reaserch);

Wywiady grupowe z przedstawicielami organów LGD, członkami stowarzyszenia oraz beneficjentami (metoda jakościowa - wywiady focusowe, tzw. zogniskowane wywiady grupowe).

- Indywidualne wywiady z najważniejszymi lokalnymi liderami, przedstawicielami samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych (metoda jakościowa - indywidualny wywiad pogłębiony).

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Efekty:

- Określenie w jakim zakresie środki wydatkowane przez LGD oraz w ramach wdrażania LSR wpłynęły na rozwój obszaru;

- Określenie przez najważniejszych liderów lokalnych wpływu LGD na rozwój regionu;

- Efekty zaprezentowane zostaną w formie raportu, dodatkowo raport zawierać będzie najważniejsze wnioski oraz rekomendacje zmian. Uwzględnione zostaną również wnioski i rekomendacje dotyczące przygotowania LGD do zmian, które pojawią się w następnym okresie programowania.

Główne kryteria ewaluacyjne, które będą stosowane podczas ewaluacji LSR to: trafność, efektywność, skuteczność.

Zamawiający przewiduje pomoc w przygotowaniu ewaluacji:

- udostępnieni Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego niezbędne dokumenty i dane do przeprowadzenia ewaluacji;

- umożliwi przeprowadzenie ankiety z członkami organów LGD, pracownikami biura LGD oraz beneficjentami realizującymi operacje w ramach LSR;

Zakres czasowy badań:

Badanie będzie obejmowało okres od momentu podpisania umowy o sposobie i warunkach realizacji LSR tj. od dnia 24 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zakres terytorialny badań:

Badanie obejmuje obszar LGD „Ujście Baryczy”: tj.: 3 gmin: Góra, Niechlów, Wąsosz, powiat górowski, woj. dolnośląskie

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Sposób prezentacji badania ewaluacyjnego:

Wykonawca przedstawi wynik badań w postaci raportu końcowego. Raport końcowy powinien zawierać wyniki realizacji przedmiotu zamówienia oraz podsumowanie i wnioski z badania, odniesienie do kryteriów zawartych w LSR. Raport powinien zawierać uwagi i rekomendacje, które zapewnią lepsze osiągniecie celów LSR i wyższą efektywność LGD, analizę dotyczącą wpływu przedsięwzięć na osiąganie celów LSR, opis uzyskanych efektów w porównaniu z założeniami.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- doświadczenie w przeprowadzaniu ewaluacji oraz realizacji analiz i badań dla LGD, znajomość uwarunkowań wdrażania LSR i funkcjonowania LGD, posiadane referencje od innych LGD dot. przeprowadzonych ewaluacji  (20%),

-  cena (80%).

<!--[if !supportLists]-->3.       <!--[endif]-->Kryteria wyboru ofert:

<!--[if !supportLists]-->a.      <!--[endif]-->Cena – max 80 pkt


<!--[if !supportLists]-->b.      <!--[endif]-->Doświadczenie Wykonawcy – max 20 pkt

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->0 przeprowadzonych ewaluacji i 0 referencji– 0 pkt

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->1 -2 przeprowadzone ewaluacje – 5 pkt

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->1 -2 przeprowadzone ewaluacje  i min 1 referencje – 10 pkt

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->3 -4 przeprowadzone ewaluacje i min 1 referencje – 15 pkt

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->3 -4 przeprowadzone ewaluacje  i min 2 referencje – 20 pkt

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->Ø        <!--[endif]-->W tym celu Wykonawca składa wraz z ofertą Załącznik – wykaz przeprowadzonych przez Wykonawcę ewaluacji w okresie ostatnich 3 lat oraz referencje. Nie złożenie tego dokumentu nie powoduje odrzucenia oferty ale spowoduje przyznanie Wykonawcy „0” (zero) pkt w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”.

<!--[if !supportLists]-->4.       <!--[endif]-->Termin realizacji zamówienia

15.02.2015r.

<!--[if !supportLists]-->5.       <!--[endif]-->Wymagania wobec oferenta

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Doświadczenie w realizacji zleceń o analogicznym charakterze, poświadczone wykazem przeprowadzonych zadań oraz referencjami.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->6.       <!--[endif]-->Wykaz dokumentów jakie Wykonawca musi złożyć w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->a.      <!--[endif]-->Oferta cenowa

<!--[if !supportLists]-->b.      <!--[endif]-->Wykaz przeprowadzonych ewaluacji LGD na obszarze Dolnego Śląska lub innych województw z danymi kontaktowymi zamawiających (w celu weryfikacji)

<!--[if !supportLists]-->c.       <!--[endif]-->Referencje od LGD, w których oferent przeprowadził ewaluację

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->7.       <!--[endif]-->Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zamówienia.

<!--[if !supportLists]-->8.       <!--[endif]-->Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Zamawiający dokona wyboru ofert Wykonawców,  w oparciu o wszystkie wymienione powyżej kryteria.

Wybranie zostanie Oferta Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadku gdy najniższa oferowana cena będzie większa, niż zaplanowana przez Wykonawcę kwota w budżecie.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->9.       <!--[endif]-->Miejsce  i termin składania ofert:

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Ofertę należy złożyć do dnia 26.11.2014r. w formie papierowej pod adresem:

LGD Ujście Baryczy

ul. Mickiewicza 1/200

56-200 Góra

Oferty można przesłać również pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->10.    <!--[endif]-->Osoby do kontaktu

<!--[if !supportLists]-->Ø        <!--[endif]-->Jolanta Wrotkowska (mail:ujscie.baryczy@gora.com.pl), tel 536 408 818

<!--[if !supportLists]-->Ø        <!--[endif]-->Elżbieta Kalecka (mail:ujscie.baryczy@gora.com.pl), tel 65 544 36 40

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->Góra, dnia 17.11.2014r.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

ZAPYTANIE OFERTOWE

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych w Górze z wyrobu biżuterii ceramicznej dla 15 osób. Warsztaty obejmują 2 spotkania czterogodzinne: jedno w celu wykonania wyrobów - listopad 2014, drugie w celu dekoracji wyschniętych i wypalonych przedmiotów  - grudzień 2014. Materiały, wypał, dojazd, wynagrodzenie prowadzącego po stronie wykonawcy. Zamawiający zapewnia pomieszczenie, w którym warsztaty się odbędą 
i nabór uczestników.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Osoba do kontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, tel. 536 408 818, 65/544 36 40

Termin realizacji usługi: listopad – grudzień 2014

Na oferty oczekujemy w terminie do dnia 21 listopada 2014 roku do godz. 12:00

Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl .

Oferty można składać także w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
   

Góra, dnia 17.11.2014r.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

ZAPYTANIE OFERTOWE

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia:

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->Catering – ciepły posiłek regeneracyjny dla ok. 100 osób – wystawców, organizatorów 
i osób występujących na scenie podczas programu artystycznego na imprezie 
III Adwentowy Jarmark Wyrobów Tradycyjnych w Górze. Posiłek serwowany podczas trwania jarmarku powinien obejmować danie na ciepło związane charakterem 
z potrawami wigilijnymi (np. łazanki, pierogi, krokiety, bigos) oraz ciepły napój (np. kawa, herbata, barszcz, grzaniec).

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->Przygotowanie tradycyjnych potraw świątecznych charakterystycznych dla regionu Ujście Baryczy, produktów lokalnych, do degustacji dla odwiedzających podczas trwania III Adwentowego Jarmarku Wyrobów Tradycyjnych wraz z jednorazowymi naczyniami/ opakowaniami i przeprowadzeniem akcji promocyjnej wśród uczestników Jarmarku:

<!--[if !supportLists]-->a)      <!--[endif]-->wyroby cukiernicze (np. pierniki, rogaliki, ciasto) – 100 porcji

<!--[if !supportLists]-->b)      <!--[endif]-->nabiał i jego przetwory wytworzone w sposób tradycyjny w gospodarstwie rolnym– 100 porcji

<!--[if !supportLists]-->c)       <!--[endif]-->potrawy wigilijne (np. pierogi, krokiety) – 100 porcji

<!--[if !supportLists]-->d)      <!--[endif]-->inne produkty tradycyjne konsumpcyjne i niekonsumpcyjne – 100 szt.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Osoba do kontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, tel. 536 408 818, 65/544 36 40

Termin realizacji usługi: 14 grudnia  2014 roku.

Na oferty oczekujemy w terminie do dnia 21 listopada 2014 roku do godz. 12:00

Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl .

Oferty można składać także w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200.

Dopuszcza się możliwość złożenia ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wybrania ofert częściowych i do skorzystania z części oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.


ZAPYTANIE OFERTOWE

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zamówienia publicznego dotyczącego:

Zabezpieczeniu nagłośnienia oraz oprawy muzycznej podczas Jarmarku Wyrobów Tradycyjnych w Górze

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->Nazwa Zamawiającego

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

LGD Ujście Baryczy

ul. Mickiewicza 1

56-200 Góra

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->Przedmiot Zamówienia

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenia nagłośnienia oraz oprawy muzycznej podczas Jarmarku Wyrobów Tradycyjnych, który odbędzie się  placu targowym w Górze.

W ramach powyższego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia nagłośnienia, zaaranżowania oprawy muzycznej (o tematyce Bożonarodzeniowej), konferansjerki imprezy, przeprowadzenia prezentacji stoisk, przeprowadzenia konkursów i zabaw zadanych przez organizatora, ułożenia scenariusza imprezy zgodnie z wytycznymi organizatora uwzględniającego występy miejscowych artystów, zapewnienie minimum 3 wykonawców miejscowych.  Wykonanie nagłośnienia i oprawy muzycznej odbędzie się na sprzęcie własnym wykonawcy. Dostęp do mediów (prąd) zapewni organizator.

<!--[if !supportLists]-->3.       <!--[endif]-->Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia: 14.12.2014 r.,  godz. 12.00 – 16.00

.

<!--[if !supportLists]-->4.       <!--[endif]-->Miejsce realizacji zamówienia

Miejscem realizacji zamówienia jest Targowisko Miejskie w Górze, ul.Targowa 1

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->5.       <!--[endif]-->Wykaz dokumentów jakie Wykonawca musi złożyć w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

<!--[if !supportLists]-->a.      <!--[endif]-->Formularz oferty – Załącznik do zapytania ofertowego

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->6.       <!--[endif]-->Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zamówienia

<!--[if !supportLists]-->7.       <!--[endif]-->Wymagania wobec oferenta

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Doświadczenie w prowadzaniu wydarzeń o podobnym charakterze, poświadczone wykazem.

<!--[if !supportLists]-->8.       <!--[endif]-->Wykaz dokumentów jakie Wykonawca musi złożyć w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->a.      <!--[endif]-->Wykaz prowadzonych imprez z danymi kontaktowymi do poprzednich zleceniodawców

<!--[if !supportLists]-->b.      <!--[endif]-->Formularz oferty – Załącznik do zapytania ofertowego

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->9.