Dostęp do rozrywki online w dowolnym momencie - Ice Casino


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2010-07-02
Walne Zebranie Członków LGD

W dniu 1 lipca członkowie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” spotkali się na Walnym Zebraniu Członków. Posiedzenie jak zawsze rozpoczęło się od informacji przedstawionej przez Prezesa Zarządu Tadeusza Otto o działalności w LGD w okresie od ostatniego Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 2 grudnia 2009 roku.

Jak poinformował Prezes, w okresie tym Zarząd zbierał się na 4. posiedzeniach. Posiedzenie w dniu 2 grudnia  ubr. poświęcone było rozstrzygnięciu postępowań w sprawach zamówień publicznych; 19 stycznia br. Zarząd powołał zespoły robocze LGD: ds. turystyki, ds. produktów regionalnych, ds. promocji i ds. aktywności społecznej; na posiedzeniu w dniu 12 marca przyjęto nowych członków: 3 osoby fizyczne i 1 stowarzyszenie (Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Naratów); 15 czerwca dyskutowano, a po dyskusji zaopiniowano z niewielkimi uwagami program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Baryczy opracowanego przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, na tym posiedzeniu przyjęto także, zaopiniowaną wcześniej przez Archiwum Państwowe w Lesznie instrukcję kancelaryjną dla Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy”.

Najistotniejszym działaniem Lokalnej Grupy Działania w ostatnim okresie był pierwszy nabór wniosków organizowany przez LGD. Nabór ogłoszony został w dniu 9 lutego, wnioski zbierane były do dnia 25 marca, a całość dokumentacji z naboru z listą wniosków wytypowanych do dofinansowania przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniu 6 maja. Poniższa tabela prezentuje wyniki naboru w ujęciu statystycznym:

Działanie

Limit dostępnych środków

Złożone wnioski

Wnioski, które uzyskały dofinansowanie

liczba

kwota

liczba

kwota

Mikroprzedsiębiorczość

80 000 zł

0

0,00

0

0,00

Różnicowanie

80 000 zł

1

8 700,00

1

8 700,00

Odnowa Wsi

750 000 zł

2

750 000,00

2

750 000,00

Małe projekty

180 000 zł

15

245 638,35

10

177 183,83

RAZEM

1 090 000 zł

18

1 004 338,00

13

935 883,83

Wszystkie wnioski były rozpatrywane przez organ decyzyjny LGD, czyli przez Radę, która w celu oceny złożonych wniosków zbierała się 4 razy oraz na jednym posiedzeniu dla rozpatrzenia złożonych 2 odwołań.

Posiedzenie odbyła także Komisja Rewizyjna, na swym posiedzeniu w dniu 1 lipca zajęła się wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium z działalności za rok 2009. Po ocenie sprawozdania finansowego i sprawozdania złożonego przez Prezesa Zarządu Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium.

Poza posiedzeniami poszczególnych władz stowarzyszenia w dniu 12 marca odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej poświęcone omówieniu działalności LGD i naborowi wniosków.

Z istotnych zobowiązań jakie zaciągnęło LGD w tym roku wymienić należy podpisanie umowy kredytowej na kwotę 120 000 zł oraz podpisanie umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na funkcjonowanie LGD „Ujście Baryczy” w roku 2010 na kwotę 136 944,18 zł.

W informacji swojej Prezes Zarządu przypomniał o zorganizowanych w roku ubiegłym szkoleniach dla władz LGD i Rady, a także o konferencjach promujących program Leader we wszystkich trzech gminach tworzących Lokalną Grupę Działania. Przypomniał także o 3. szkoleniach aktywizacyjnych zorganizowanych dla społeczności lokalnej, poprzedzających bezpośrednio nabór wniosków.

Po informacji Prezesa przystąpiono do omówienia działalności finansowej LGD w roku 2009. Plan wydatków LGD na rok 2009 wynosił 72 tys. zł natomiast faktyczne wykonanie budżetu wyniosło 40 tys. zł. Jak wyjaśnił Prezes Zarządu tak niskie wykonanie zaplanowanych wydatków jest konsekwencją podpisania dopiero w dniu 15 października 2009 roku umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego dającej LGD możliwość działania. Jak tłumaczył Prezes, realizację zaplanowanych zadań na rok 2009 i związane z tym wykonanie budżetu należy i tak uznać jako sukces, biorąc pod uwagę termin podpisania umowy. Wyjaśnienia te, jak i działalność Zarządu LGD spotkały się z przychylnym przyjęciem przez członków LGD, którzy jednomyślnie podjęli uchwałę o udzieleniu Zarządowi absolutorium za działalność i prowadzenie gospodarki finansowej w roku 2009.

Walne Zebranie Członków było także okazją do zaprezentowania dotychczasowej działalności zespołów roboczych i przedstawienia ich propozycji do działań LGD. Przewodnicząca zespołu ds. turystyki Elżbieta Maćkowska, zabierając głos w imieniu zespołu, w ramach działalności LGD widzi możliwość opracowania przewodnika po Ziemi Górowskiej, zebrania informacji o zasobach naturalnych, turystycznych, przyrodniczych itp.,  ogłoszenia konkursu nt. dziedzictwa kulturowego gmin tworzących LGD, zebrania i ujednolicenia szlaków pieszych, rowerowych, kajakowych na obszarze Ujścia Baryczy, utworzenie trasy do nornic walking.

Mirosław Żłobiński, kierujący zespołem ds. promocji, poinformował, że zespół ma bardzo wiele pomysłów do realizacji, ale na początek zaproponował opracowanie kieszonkowego przewodnika po Ziemi Górowskiej, opracowanie bazy danych do portalu promującego obszar Ujścia Baryczy oraz  ogłoszenie konkursu na temat historii miejscowości Ujścia Baryczy.

Przewodnicząca zespołu ds. produktów regionalnych Urszula Gasik zaproponowała zajęcie się promocją produktów regionalnych oraz opracowaniem informatora o produktach lokalnych.

Możliwość realizacji przedstawionych propozycji, a także innych, które zostaną jeszcze zgłoszone, Zarząd LGD rozważy przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie działalności LGD na rok 2011 i lata następne. (to)Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się