Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2010-12-15
Zmiana statutu i plany na rok 2011 LGD ,,Ujście Baryczy
Na drugim w br. walnym zebraniu zgromadzili się członkowie Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy”, której Gmina Góra jest członkiem. Zebranie odbyło się w dniu 14 grudnia. Głównym punktem obrad była zmiana statutu stowarzyszenia. Przyjęte zmiany dotyczyły między innymi uregulowania kwestii wygaśnięcia mandatu członków władz stowarzyszenia, gdyż dotychczas obowiązujący statut milczał na ten temat. Doprecyzowano także sprawę udzielania Zarządowi absolutorium; przede wszystkim zdefiniowano czym jest  absolutorium, za jaki okres i w jakim terminie powinno zostać udzielone oraz sprecyzowano, że absolutorium udzielane jest bezwzględną  większością głosów.  Ponadto, w związku z zapowiedzianą Prezesa Zarządu Tadeusza Otto rezygnacji z pełnionej funkcji ze względu na liczne obowiązki zawodowe, które nie pozwalają mu na dalsze kierowanie stowarzyszeniem, wprowadzono regulację dotyczącą możliwości zatrudnienia Prezesa Zarządu. Zarząd LGD proponuje zatrudnienie prezesa w wymiarze 2/5 etatu. Wybór nowego prezesa zapowiadany jest na pierwszym walnym zebraniu członków LGD w roku 2011. Zmiany statutu dotyczyły także rozszerzenia kompetencji Komisji Rewizyjnej o zadania, które wynikają z Lokalnej Strategii Rozwoju, a dotyczące oceny funkcjonowania stowarzyszenia oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Ponadto zdjęto ze Skarbnika obowiązek dokonywania kontrasygnaty w przypadku zaciągania zobowiązań finansowych przez LGD, jako zapis zbyt restrykcyjny i utrudniający prowadzenie bieżącej działalności LGD, pozostawiając jednocześnie Skarbnikowi kompetencje w zakresie bieżącego nadzoru na finansami stowarzyszenia.

Walne zebranie członków było też okazją do zaprezentowania planu rzeczowo-finansowego LGD „Ujście Baryczy” na rok 2011. Przyjęty przez Zarząd plan jest bardzo ambitny i zakłada między innymi organizację konferencji przyrodniczej, szkoleń aktywizacyjnych w okresie poprzedzającym składanie wniosków do LGD o dofinansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi obszarów wiejskich, organizację rajdu rowerowego, konkursu fotograficznego, szkolenia dla lokalnych liderów, promocję LGD na dożynkach i festynach, a także waloryzację ornitologiczną w celu ustalenia miejsc rozmieszczenia platform do obserwacji ptaków wędrownych.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się