Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Ogłoszenia i zamówienia

2016-08-20
Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 2 pracownikówStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zwraca się z prośbą 
o przedstawienie oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 2 pracowników biura LGD Ujście Baryczy w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo zblokowanych w jeden blok w siedzibie LGD Ujście Baryczy

Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 2 osobowej grupy pracowników biura LGD Ujście Baryczy finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji działania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.      Termin realizacji zamówienia: od października 2016 – do 30 września 2017r.

3.      Kurs obejmuje ok. 100 godzin lekcyjnych realizowanych w godzinach popołudniowych. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych zblokowanych w jeden blok. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4.      Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, w salce zapewnionej przez Zamawiającego.

5.      Dni i godziny zajęć ustalone będą w porozumieniu z lektorem.

6.      Poziom kursu powinien zostać dostosowany do uczestników poprzez przeprowadzenie rozmowy, potwierdzającej znajomość języka na określonym poziomie zgodnym z europejskim systemem opisu kształcenia językowego, 
w celu wyłonienia właściwego poziomu zaawansowania.

7.      Wykonawca zapewni uczestnikom kursu materiały szkoleniowe niezbędne do nauki oraz sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenia ćwiczeń słuchowych.

8.      W ramach kursu Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić co najmniej jeden okresowy test sprawdzający oraz test końcowy.

9.      Po zakończeniu kursu każdy uczestnik kursu utrzyma certyfikat ukończenia kursu.

10.   Zamawiającemu przysługuje możliwość zmian lektora bez podawania przyczyny.

11.   Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy cywilno - prawnej (umowy zlecenia).

12.   Termin płatności wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (rachunku). Płatność w miesięcznych ratach za każdy miesiąc przeprowadzonego kursu po zakończeniu danego miesiąca. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznych zestawień odbytych zajęć wraz z listą obecności i przekazywania ich zamawiającemu w terminie 15 dni od końca każdego miesiąca trwania kursu.

 

Wymagania odnośnie lektora wykonującego zamówienie:

 

Lektor realizujący zamówienie winien posiadać tytuł magistra filologii angielskiej lub posiadać tytuł magistra lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego lub posiadać certyfikat CPE z przygotowaniem pedagogicznym bądź kwalifikacje językowe poświadczone dokumentem stwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie C2 – zgodnie ze skalą biegłości językowej według Rady Europy oraz doświadczenie w prowadzeniu kursów językowych dla dorosłych.

 

Ofertę obejmującą kalkulację kosztów  - cenę netto oraz brutto za godzinę lekcyjną kursu oraz CV i dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie lektora należy przesłać do poniedziałku 05.09.2016r. do godziny 12.00 na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl lub dostarczyć osobiście do biura LGD przy ul. Mickiewicza 1 w Górze w ww. terminie.

 

Kryterium wyboru wykonawcy: cena 100%

 

W przypadku pytań proszę się kontaktować z:

Jolanta Wrotkowska, nr tel.: 536408818, 65 544 36 40
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

LGD zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się