Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

AKTUALNOŚCI

2021-10-13
ZAPYTANIE OFERTOWE - WARSZTATY KULINARNE "NO WASTE"
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Nazwa i adres Zamawiającego

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”
ul. Armii Polskiej 11-13, 56-200 Góra 
NIP 5010059411        Tel:: 65 30 700 30    tel. kom. 536 408 818

II. Nazwa przedmiotu zamówienia 

Realizacja warsztatów kulinarnych „NO WASTE” - przygotowanie, realizacja, wykonanie zdjęć potraw kulinarnych, przygotowanie przepisów w oparciu o ideę niemarnowania żywności.

Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: 
Miejsce realizacji warsztatów –przeprowadzenie warsztatów na obszarze LGD „Ujście Baryczy” w każdej z Gmin członkowskich (Góra, Niechlów, Wąsosz  – ze względu na remont GOK w Niechlowie możliwa jest inna uzgodniona lokalizacja) Koszty lokalu i zaplecza kuchennego  ponosi wykonawca.
Szczegółowe zadania osoby prowadzącej warsztaty: 
stworzenie potraw z wykorzystaniem lokalnych produktów w myśl zasady NO WASTE.
przekazanie informacji o wykorzystywanych produktach podczas realizacji warsztatów oraz 
o prezentowanych produktach lokalnych dostępnych na terenie danej gminy, zawarcie kontekstu zdrowego odżywiania 
przeprowadzenie relacji z warsztatów na profilu FB Stowarzyszenia
dostarczenie zdjęć i przepisów do umieszczenia w publikacji kulinarnej, wykonanie zdjęć potraw na miejscu realizacji warsztatów 
podczas warsztatów promowanie konkursu kulinarnego na najciekawszy przepis z użyciem produktów regionalnych i zaproszenie do wzięcia w nim udziału
zapewnienie produktów stanowiących specyfikę stworzonego przepisu 
zapewnienie organizacji pracy na stanowisku – współaranżacja miejsca realizacji warsztatów pod kątem kulinarnym 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają udokumentowane zaplecze kadrowe, merytoryczne oraz techniczne niezbędne do realizacji zamówienia, które należy obowiązkowo przedłożyć wraz z formularzem ofertowym, jak również doświadczenie w realizacji podobnych zamówień.
Zleceniobiorca dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom – np. zatrudnienie kucharza 
W cenie usługi Wykonawca zapewni także przekazanie praw autorskich i pokrewnych do materiałów powstałych w wyniku realizacji umowy na wszelkich polach eksploatacji, nieograniczonych czasowo ani terytorialnie 

Oferty niespełniające warunków zapytania oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia lub unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. 
W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy ze Zleceniodawcą, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą. 

Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 13.11. 2021 
Czas trwania : 2-3 h/spotkanie

Warunki płatności: przelew – z terminem płatności 14 dni 


III. Ofertę należy:
- złożyć w formie pisemnej w terminie do 20-10-2021 r.  do godz. 12:00 (listem – na adres siedziby, e-mailem – scan podpisanego dokumentu na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl) na Formularzu Oferty bądź własnym zawierającym wszystkie wskazane dane przedmiotu zamówienia)

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
Pod uwagę brana jest data i godzina wpływu oferty do Biura LGD. 

IV.     Tryb postępowania:  rozpoznanie cenowe

V.  Formularz oferty:
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
REGON         NIP

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Brutto PLN (słownie: .......................................................... )
w tym VAT.......... % tj ................PLN
2. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w punkcie II i III, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
4.1. Udokumentowane kompetencje wykonawcy
4.2. …………………………………………………………………………………………….…………………..., dn. …………….                            
…………………….…………………………….. (podpis i pieczęć wykonawcy)  


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się