Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Ogłoszenia i zamówienia

2019-03-11
ZAPYTANIE OFERTOWE - Obsługa transportowa wyjazdu studyjnego

„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 
Góra, dnia 11.03.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia:

Obsługa transportowa wyjazdu studyjnego z LGD Ujście Baryczy (Góra 56-200)  do LGD „PRYM” i RLGD „Z Ikrą”  - okolice Uniejowa

Szacunkowa ilość kilometrów – 800 km                                                                              

Przedmiot zamówienia:
Przewóz uczestników wizyty studyjnej 15 osób, w dniach 22.05.2019-24.05.2019 r., na trasie zgodnie z poniższą tabelą:

data

godzina orientacyjna

miejsce

adres

2019-05-22

8.00

Góra, plac przy LO

56-200 Góra, ul.Szkolna 2

2019-05-22

12.00-12.20

Centrum Odnowy Wsi siedziba LGD "PRYM" i RLGD "Z Ikrą",

ul. Ozorkowska 3, Parzęczew 95-045

2019-05-22

13.00-13.45

Galanta Chata

Zduny 22A, 9-100 Zduny

2019-05-22

14.15-15.15

Dolina Skrzatów

Słoneczna 16/5, 95-045 Florentynów

2019-05-22

15.45

"Gościniec Nad Wartą" - zakwaterowanie

Sienkiewicza 137, 99-210 Uniejów

2019-05-22

16.30-18.30

Termy Uniejów

Zamkowa 3/5, 99-210 Uniejów

2019-05-22

19.30

"Gościniec Nad Wartą" - kolacja, nocleg

Sienkiewicza 137, 99-210 Uniejów

2019-05-23

10.00-13.00

Zagroda Plastyczna Bogna Stępień

Kazimierzów 15 , 99-205 Dalików

2019-05-23

13.30-14.30

Czarny Staw  - obiad

Nowy Adamów 3, 95-070 Nowy Adamów

2019-05-23

15.00 - 19.00

Łódź - zwiedzanie

ul. Piotrkowska

2019-05-23

19.30

"Gościniec Nad Wartą" - kolacja, nocleg

Sienkiewicza 137, 99-210 Uniejów

2019-05-24

8.00-9.30

"Gościniec Nad Wartą" - Śniadanie, wymeldowanie

Sienkiewicza 137, 99-210 Uniejów

2019-05-24

10.00 - 11.00

Kościół w Siędlątkowie

Siedlątków 1, 99-235 Pęczniew

2019-05-24

11.15-12.30

Zbiornik Jeziorsko, Marina Pęczniew,

Plażowa, 99-235 Pęczniew

2019-05-24

 

Popowo

Sadowa 19, 99-235 Popów

2019-05-24

13.00 - 14.00

PHU SUMEX

Spacerowa 50, 99-235 Pęczniew

2019-05-24

14.00 -  19.00

Podróż powrotna - Góra

 


Cel zamówienia
celem zamówienia jest przewóz w obydwie strony grupy Uczestników Projektu w tą i z powrotem do miejsca odbywania zajęć praktycznych na wodach otwartych w ramach realizacji kursów nurkowania PADI OWD

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest transport grupy Uczestników wizyty studyjnej z siedziby LGD Ujście Baryczy – Góra 56-200 do LGD „PRYM” oraz RLGD „Z Ikrą”  i z powrotem.

Przewóz osób ma być wykonany pojazdem w należytym stanie technicznym, co będzie potwierdzone minimum aktualnymi badaniami technicznymi. Stan pojazdu/ów będzie gwarantował przebywanie podróżnych w czystości i komforcie. Pojazd ma być wyposażony w klimatyzację, przestrzeń na bagaże oraz być komfortowy dla osób starszych.

Harmonogram realizacji zamówienia
22 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
prowadzą m.in. działalność gospodarczą w zakresie, objętym przedmiotem niniejszego zapytania poświadczony wpisem do centralnej ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS
posiadają odpowiednie zezwolenia i licencje na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób.

Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - przewóz będzie realizowany pojazdem o stanie technicznym odpowiadającym normom zawartym w obowiązujących przepisach prawnych w zakresie określonym ustawą o transporcie drogowym, a przewóz będzie świadczony przez wykwalifikowanego/ych kierowcę/ów, legitymującego/ych się odpowiednimi uprawnieniami

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej
 i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie OC i NW pojazdu lub pojazdów, którymi będzie Wykonawca realizował usługę

Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych i zależnych od Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
  1. Formularz Oferty  ,
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium oceny ofert:
  • cena brutto – 100 pkt

Na oferty oczekujemy w terminie do dnia 21 marca 2019 roku do godz. 12:00

Oferty prosimy przesłać  pocztą  elektroniczną  na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl .

W ofercie należy podać cenę  brutto za km oraz  za całość usługi

Oferty można składać także w siedzibie LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Armii Polskiej 11-13.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, tel. 536 408 818, 65/30 700 30


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się