Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Ogłoszenia i zamówienia

2019-03-04
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi wykonania strony internetowej

I. Zamawiający: 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „UJŚCIE BARYCZY”
56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 11-13
tel. 65 30 700 30, 536 408 818
e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl
KRS nr 0000313176
REGON 020865316
NIP 5010059411
Nr identyfikacyjny 062956291

II. Określenie przedmiotu zamówienia

1. Wykonanie projektu graficznego strony głównej i 2 przykładowych podstron serwisu wraz z elementami towarzyszącymi Projekt graficzny zostanie przygotowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem następujących wymagań:
 • strona musi być czytelna, funkcjonalna, intuicyjna.
 • strona musi posiadać jeden element animowany poprawiający jej atrakcyjność
 • umieszczenie wymaganych logotypów i sformułowań zgodnie z Księgą wizualizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.  Wykonanie prac programistycznych obejmujących integrację grafiki z systemem strony zgodnie z  zaakceptowanym projektem graficznym
 • Strona musi być wyposażona w autorski, licencjonowany system CMS do zarządzania treścią (nie   akceptujemy darmowych systemów np. Joomla czy Wordpress). System musi być bardzo prosty w obsłudze, aby mogły z niego korzystać nawet niedoświadczone osoby.
 • Strona dostosowująca się do ekranów urządzeń o różnych rozdzielczościach ekranu (responsywna).
 • Technologia wykonania strony powinna pozwalać na jej rozbudowę o kolejne moduły w przyszłości. 
 • Strona powinna posiadać przyjazny interfejs dostosowany także dla osób niedowidzących (przyciski zmiany kontrastu i wielkości czcionek, nawigowanie przy pomocy klawiatury)
 • Strona powinna poprawnie wyświetlać się na wszystkich urządzeniach, bez wymagania instalacji   dodatkowego oprogramowania (np. pluginu Adobe Flash Player).
 • Strona powinna spełniać minimalne wymagania dot. jej funkcjonalności i posiadać co najmniej:
  • menu główne z możliwością samodzielnego stworzenia nieograniczonej ilości kategorii głównych i podkategorii
  • zakładkę "aktualności" (wyświetlanie treści skróconych i treści pełnych, możliwość dodawania nieograniczonej ilości plików do pobrania)
  • wyszukiwarkę treści strony z dynamicznym systemem podpowiedzi
  • funkcjonalnie zaprojektowaną podstronę "nabory" umożliwiającą szybkie wyszukanie naborów z danego roku
3. Migracja danych z obecnej strony internetowej Zamawiającego
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia wszystkich treści znajdujących się na obecnej stronie Zamawiającego

4. Wdrożenie serwisu
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził następujące prace związane z wdrożeniem strony:
 • Uruchomienie serwisu na serwerze Zamawiającego.
 • Przeszkolenie (telefoniczne) dwóch osób ze strony Zamawiającego z zakresu obsługi systemu CMS
 • Telefoniczne konsultacje odnośnie obsługi strony i CMS przez okres 6 m-cy od odbioru strony.
 • Udostępnienie instrukcji obsługi systemu CMS w wersji pisanej (papierowej - wydruk bądź elektronicznej – plik tekstowy).
III. Termin wykonania zamówienia
Finalny termin wykonania usługi to 30.05.2019 r.

 IV. Minimalne wymagania dla wykonawcy, których spełnienie jest niezbędne dla wyboru oferty
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • ze względu na specyfikę działalności organizacji LGD, wykażą się doświadczeniem w zakresie realizacji stron internetowych oraz innych projektów informatycznych dla tychże organizacji (co najmniej 5 ukończonych projektów w ciągu ostatnich 2 lat). Stosowne linki należy podać w ofercie.
 • udostępnią link, login i hasło do wersji demo swojego systemu CMS (bez instrukcji obsługi systemu). Link i dane do logowania należy zamieścić w ofercie.
V. Sposób przygotowania oferty
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta w postaci pliku PDF powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl lub złożona osobiście w biurze Zamawiającego:  ul. Armii Polskiej 11-13, 56-200 Góra

VI. Termin składania ofert
Termin złożenia oferty upływa z dniem 15 marca 2019 r. do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Kryterium wyboru oferty
Zamawiający wybierze wykonawcę wg następujących kryteriów:
 • Ocena łatwości obsługi i jego przydatności dla naszych pracowników - system CMS 20%
 • Doświadczenie w realizacji stron internetowych oraz innych projektów informatycznych dla organizacji LGD – 20%
 • Cena – gwarancja niezmienności oferty do końca realizacji zadania – 60%
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny. 

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się