Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Ogłoszenia i zamówienia

2019-02-01
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZA USTAWOWYM
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie poza ustawowym na kompleksową organizacje 3 dniowej wizyty studyjnej dla 15 osób w terminie 22-24.05.2019 r.

Celem wizyt studyjnych jest prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami, prezentacja dorobku LGD „PRYM” oraz RLGD „Z IKRĄ”, prezentacja dziedzictwa historycznego i przyrodniczego regionu. Udział w wizycie studyjnej ma umożliwić zapoznanie się z przykładami prowadzenia własnego przedsiębiorstwa oraz działalności kulturalnej i inwestycyjnej.  Podczas spotkań zaprezentowane mają być przykłady z zakresu rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków finansowych z UE w ramach PROW 2007-2014 oraz PROW 2014-2020 i PORYBY 2014-2020, rozwoju produktów i usług lokalnych.

Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Ujście Baryczy”
ul. Armii Polskiej 11-13
56-200 Góra
tel. 65/ 30 700 30, 536 408 818
e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl

Przedmiot zamówienia:
Zakres oferty:

I.Kompleksowa organizacja 3 dniowej wizyty studyjnej dla 15 osób w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do:
 1. Opracowania programu wizyty studyjnej wraz z opisem merytorycznym odwiedzanych miejsc. Wykonawca przedstawi nazwy i adresy zaproponowanych podmiotów, nazwy i adresy podmiotów, w których będzie realizowane wyżywienie oraz nazwę i adres zaproponowanego hotelu na obszarze LGD „PRYM”.
 2. Realizacji wizyty zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego programem odpowiadającym wytycznym Zamawiającego.
 3. Zapewnienia noclegu.
 4. Zapewnienia wyżywienia.
 5. Zapewnienia jednego opiekuna podczas wizyty, który posiada wiedzę z zakresu działań realizowanych przez LGD „PRYM” oraz RLGD „Z IKRĄ”.
 6. Zorganizowania jednej uroczystej kolacji - w której udział wezmą uczestnicy wizyty studyjnej i zaproszeni goście, max 20 osób.
Program
Wizyta ma być realizowana na terenie województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działania LGD „PRYM” oraz RLGD „Z IKRĄ”. Rozpoczęcie wizyty 1 dnia ok godz. 12.00 serwisem kawowym, zakończenie – 3 dnia ok. 14.00 obiadem.W programie należy uwzględnić:
 • spotkanie z władzami LGD „PRYM” – prezentacja dorobku i dobrych praktyk
 • przykłady działalności LGD i RLGD z zakresu rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków finansowych z UE w ramach PROW 2007-2014, PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020 – spotkania z przedsiębiorcami, twórcami ludowymi, przedstawicielami władz.
 • wizyty w miejscach historycznie ważnych dla regionu, w tym zwiedzanie miasta Łódź, ok 4 h, z wykwalifikowanym przewodnikiem,
 • korzystanie z basenów termalnych w Uniejowie – 1 x
 • udział w warsztatach manualnych – rękodzielniczych – 1 x
Nocleg
Hotel min. trzy gwiazdkowy (hotel, który aktualnie jest zaszeregowany do kategorii trzech gwiazdek lub wyższej lub odpowiada standardami tej kategoryzacji). Pokoje z łazienkami 2-osobowe lub pokoje 1-osobowe (w zależności np. od różnej płci), posiadające oddzielne miejsca do spania. Podczas wizyty wszyscy uczestnicy muszą być zakwaterowani w tym samym hotelu.

Wyżywienie
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia dla każdego uczestnika wizyty studyjnej:
 1. Śniadanie (standardowy szwedzki stół): np. sałatki warzywne, naleśniki, jajecznica, parówki, pieczywo, masło, sery, wędliny, warzywa, płatki śniadaniowe, mleko, jogurty, napoje (herbata, kawa, śmietanka/mleko do kawy, cukier, cytryna, soki, woda mineralna gazowana i niegazowana).
 2. Obiad: zupa, drugie danie, deser, napoje (herbata, kawa, śmietanka/mleko do kawy, cukier, słodzik, cytryna, soki, woda mineralna gazowana i niegazowana).
 3. Kolacja (standardowy szwedzki stół): jedno danie ciepłe, przystawki, sałatki, pieczywo, masło, wędliny, sery, ryby, warzywa, napoje (herbata, kawa, śmietanka/mleko do kawy, cukier, słodzik, cytryna, soki, woda mineralna gazowana i niegazowana).
 4. W przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez uczestników faktu bycia wegetarianinem lub diabetykiem należy zapewnić odpowiednie menu. Każdorazowo Zamawiający zgłosi Wykonawcy liczbę posiłków specjalnych.
Opiekun
Opiekun odpowiedzialny będzie za sprawną organizację wizyt, terminową realizację wszystkich spotkań przewidzianych w programie, zakwaterowanie w hotelach itp.
Opiekun musi towarzyszyć grupie i sprawować nad nią opiekę podczas podróży oraz wszystkich oficjalnych spotkań przewidzianych w programie, posiadać wiedzę z zakresu produktów lokalnych regionu łódzkiego, ściśle współpracować z osobami odpowiedzialnym i za realizację wizyt ze strony Zamawiającego.

Dodatkowe informacje:
 1. Zamawiający potwierdzi program wizyty najpóźniej na 21 dni przed jej realizacją.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminów realizacji zamówienia o czym poinformuje Wykonawcę najpóźniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, wystawionej/-go  niezwłocznie po zrealizowaniu całego zadania.
Złożona oferta powinna zawierać:
 • Nazwę i adres oferenta
 • Termin ważności oferty
Wartość oferty (netto oraz brutto)
Cena brutto będzie niezmienna do zakończenia realizacji usługi i nie będzie podlegać negocjacji.
Cena brutto realizacji zamówienia winna zawierać podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień składania ofert.
Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.
Wykonawca wystawia Zamawiającemu jedną fakturę za całość.
Należy przewidzieć całość realizacji zadania, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji zamówienia Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.

Termin realizacji zamówienia: 22-24.05.2019 rok

Wymagane doświadczenie i kwalifikacje oferenta (potencjalnego wykonawcy):
Wykonawca musi zagwarantować, iż posiada doświadczenie w organizacji wizyt studyjnych, oraz wiedzę z zakresu produktów lokalnych województwa łódzkiego.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD Ujście Baryczy
( woj. dolnośląskie)
adres e-mail:  ujscie.baryczy@gora.com.pl
nr tel. :  65/ 30 700 30, 536 408 818

Ofertę należy przekazać w terminie do:08.02.2019 r.

Procedura składania ofert:
 • Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej  - papierowej na wzorze oferty stanowiących załącznik do zapytania ofertowego i podpisana przez osoby upoważnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wykonawcy, mieć datę sporządzenia oraz podpisy osób reprezentujących Wykonawcę lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - skany dokumentów na adres ujscie.baryczy@gora.com.pl
 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.
 • Do oferty należy dołączyć szczegółowy plan przebiegu wizyty studyjnej.
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o
 • Cena - 60% (60 pkt. najniższa oferta a pozostałe proporcjonalnie mniej)
 • Doświadczenie - 40% (należy dostarczyć 4 szt. referencji od innych LGD na rzecz, których oferent organizował wyjazd studyjny lub wydarzenia dotyczące produktu lokalnego; za każde Wykonawca dostanie 10 pkt.)
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ujście Baryczy ” do zawarcia umowy.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się