Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Ogłoszenia i zamówienia

2016-10-24
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - wydanie publikacji pt.: „ Poezja mojej małej ojczyzny”
„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 


 W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

1. Zamawiający.

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”
ul. Mickiewicza 1/200, 56-200 Góra

tel. 0 65 544 36 40, fax. 065 543 26 58

Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia jest Jolanta Wrotkowska, Prezes Zarządu  
tel. 65/544 36 40 lub 536 408 818, e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl.

 

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wydanie publikacji

Format: A5,

Objętość: 80 strony + okładka

okładka:

·         tektura introligatorska 1,5 mm, oklejka kreda półmat 135g/m2 – druk kolor 4+0, folia mat – 100 sztuk

·         karton 220 g/m2foliamat– druk kolor 4+0, folia mat – 400 sztuk

środek: offsetowy 80 /m2, druk czarno-biały

oprawa: twarda, szyto klejona, grzbiet prosty

wersja językowa: język polski

nakład: 400 szt. w miękkiej oprawie + 100 sztuk w twardej oprawie

przygotowanie projektu graficznego, skład, przygotowanie do druku, druk i dostawa do siedziby zleceniodawcy po stronie zleceniobiorcy

teksty i zdjęcia po stronie zleceniodawcy

korekty, wydruki próbne po stronie zleceniobiorcy

 

3. Termin realizacji zamówienia.

do 21.11.2016r.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień (prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia),

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4)      okażą się referencjami od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których wykonywali zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat oraz przedstawią min. 3 publikacje o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1)      oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru Zamawiającego (załącznik nr 2),

2)      referencje od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których oferent wykonywał zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat

3)      min. 3 publikacje o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona.

 

5. Sposób obliczenia ceny.

1.       W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.       Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie.

 

6. Kryteria oceny ofert.

-          cena – 100 %,

 

7. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1)      wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

2)      oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4, (załącznik nr 2)

3)        min. 3 publikacje o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty

 

 

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

8. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (mieszczącej się w Górze, 
ul. Mickiewicza 1/200) w terminie do dnia 2 listopada 2016 roku do godz. 12.00.

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”

Oferta w postępowaniu na wydanie albumu po obszarze LGD Ujście Baryczy

ul. Mickiewicza 1/200   56-200 Góra

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 listopada 2016 roku o godz. 12.15  w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 200.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy 
przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek informację z sesji otwarcia.

9. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 20 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

10. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)      nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)      wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

3)      postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

11. Umowa.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3.

 

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

 Góra, dnia 24 październik 2016 roku

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się