Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Nabór 1/2021

2021-07-12
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 z dnia 12.07.2021r.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2021 z dn. 12.07.2021r.

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” 
działające na terenie gmin: Góra, Niechlów, Wąsosz 
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin składania wniosków:
od 06 sierpnia 2021r. do 20 sierpnia 2021r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 20 sierpnia 2021r. do godziny 12.00.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy” – 56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 11-13, I piętro, pokój 11.

Forma wsparcia – premia w wysokości 100 000,00 zł, ryczałt wypłacany w dwóch transzach: 80% po podpisaniu umowy, 20% po zrealizowaniu operacji

Intensywność pomocy – 100%

Limit środków w ramach naboru110 810,71 euro 

(443 242,84 zł po kursie indykatywnym 4zł/euro)

Zakres tematyczny naboru:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez podejmowanie działalności gospodarczej
(w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z późn. zm.).

Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki z LSR:
Cel ogólny 2: Zmniejszenie emigracji zarobkowej mieszkańców Ujścia Baryczy
Cel szczegółowy 2.1:Tworzenie i utrzymanie miejsc pracy na obszarze Ujścia Baryczy
Przedsięwzięcie: 2.1.1: Przedsiębiorczość w Ujściu Baryczy


Uprawnieni wnioskodawcy:
Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR dla Ujścia Baryczy, spełniające wymagania zawarte w §3 i §4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570; z późniejszymi zmianami).


Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:
1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym 
w ogłoszeniu o naborze.
2. Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570; z późniejszymi zmianami).
3. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z LSR.
4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia LSR dla Ujścia Baryczy przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
5. Operacja musi uzyskać minimalną liczbę 50 punktów – (max 90 pkt)  w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.

Wymagane dokumenty:
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników
Formularz „Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru”

Lokalne kryteria wyboru:

Lp./ Kryterium/ Punktacja/ Opis kryterium
1./ Wnioskodawca  jest osobą w trudnej sytuacji na rynku pracy - pochodzi z grupy defaworyzowanej: młodzież wkraczająca na rynek pracy (do ukończenia 25 roku życia), kobiety mieszkające na wsi pozostające bez pracy, kobiety powracające na rynek pracy, bezrobotni lub pozostający bez pracy min. 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, osoby w wieku 50+ pozostające bez pracy, osoby niepełnosprawne/ 
Tak – 20 pkt.
Nie – 0 pkt./
Kryterium preferuje wnioskodawców reprezentujących grupy defaworyzowane na rynku pracy, szczególnie narażone na jej utratę lub brak możliwości pozyskania nowej
Badane na podstawie informacji/oświadczenia podmiotu ubiegającego się o pomoc

2./ Uruchamiana działalność jest dla wnioskodawcy: 
1. pierwszą, 
2. kolejną, ale w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej/
1 – 10 pkt.
2  – 0 pkt./
Kryterium preferuje osoby wkraczające na rynek pracy, zakładające pierwszą działalność.

3./ Uruchamiana działalność spełnia warunki innowacyjności zgodnie z definicją LGD/
Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt./
Kryterium preferuje operacje wprowadzające elementy innowacyjne zgodnie z definicją LDG. Ocena na podstawie informacji w załączniku pn "Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru".

4./ Uruchamiana działalność wprowadza rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, co ma odzwierciedlenie w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji (koszt bezpośrednio związany z wprowadzeniem rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu został uwzględniony w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji)/
Tak, udział procentowy kosztu w kosztach całości inwestycji: przekracza 10% – 10 pkt.
mieści się w przedziale 5% – 10% –  5 pkt.
mieści się  w przedziale 2% – 5% – 2 pkt.
poniżej 2% –  0 pkt.
Nie – 0 pkt./
Kryterium preferuje operacje wprowadzające rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, zgodnie z katalogiem wyznaczonym przez LGD w treści LSR (w procedurach wyboru operacji). Ocena na podstawie informacji w załączniku pn "Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru". Premiuje się operacje o wyższych nakładach na rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

5./ Wnioskodawca jest członkiem LGD min. 6 m-cy przed złożeniem wniosku i uczestniczy aktywnie w życiu stowarzyszenia w szczególności poprzez udział w walnych zebraniach członków, w wydarzeniach realizowanych przez LGD (szkolenia, kursy, warsztaty, wydarzenia edukacyjno – promocyjne), potwierdzone co najmniej 2 podpisami na liście obecności z ww. zadań/
Jest członkiem i uczestniczy – 10 pkt.
Nie jest członkiem i uczestniczy – 5 pkt.
Jest członkiem i nie uczestniczy – 3 pkt.
Nie jest członkiem i nie uczestniczy – 0 pkt./
Kryterium premiuje wnioskodawców będących aktywnymi członkami LGD zaangażowanymi w działalność stowarzyszenia. Oceniane na podstawie list obecności oraz informacji zawartej przez wnioskodawcę na wymaganym załączniku pn. „Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru”

6./ Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez LGD z zakresu przedsiębiorczości i/lub korzystał z bezpłatnego bezpośredniego doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD polegającego na pracy z wnioskiem (konsultacja pełnej dokumentacji planowanej do złożenia w ramach naboru – wniosku wraz z załącznikami)./
  Tak, uczestniczył w co najmniej jednym szkoleniu i co najmniej raz korzystał z doradztwa – 10 pkt.
Tak, uczestniczył w co najmniej jednym szkoleniu lub co najmniej raz korzystał z doradztwa – 5 pkt.
Nie – 0 pkt./
Kryterium premiuje wnioskodawców, którzy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez LGD 
w zakresie przedsiębiorczości oraz korzystających z  bezpośredniego doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD. Oceniane na podstawie list obecności na szkoleniach i rejestru doradztwa oraz informacji zawartej przez wnioskodawcę na wymaganym załączniku pn. „Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru” 

7./ Wnioskodawca zobowiązuje się w okresie trwałości projektu do rozpropagowania informacji o źródle finansowania operacji, w szczególności do zamieszczenia logotypu LGD oraz innych zgodnie z księgą wizualizacji w miejscu ogólnie dostępnym w przedsiębiorstwie./
Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt./
Kryterium premiuje wnioskodawców, którzy w sposób jasny będą informować społeczeństwo o  źródłach finansowania operacji.
Badane na podstawie oświadczenia/deklaracji podmiotu ubiegającego się o pomoc.

8./ Uruchamiana działalność wynika ze zdefiniowanych potrzeb środowiskowych (wynikających z analizy SWOT obszaru)/
Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt./
Kryterium odzwierciedla wyniki analizy SWOT dla obszaru i premiuje działalność z zakresu: turystyki i rekreacji, promocji regionu, produktu lokalnego, działalności prozdrowotnej. Oceniane na podstawie kodu PKD uruchamianej działalności.

Tryb składania wniosków:

1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika (wymagany jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo) albo przez osobę upoważnioną (wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, tj. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 20.08.2021 do godz. 12.00.
2. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach papierowych 
i wersjach elektronicznych na płytach CD (wraz z załącznikami, które posiada wnioskodawca 
w wersji elektronicznej), podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika.
3. Należy przygotować sobie kopię wniosku w wersji papierowej, na której zostanie potwierdzone złożenie wniosku do LGD. Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadawany przez LGD.
4. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD. UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znacznie w sytuacji opisanej w Regulaminie Pracy Rady cytat: „Rozdział VII § 31. Pkt. 6a. W przypadku uzyskania przez  dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje data i godzina złożenia wniosku do LGD.”
5. Wniosek w wersji papierowej powinien być wypełniony elektronicznie oraz wydrukowany, podpisany we właściwych miejscach, trwale spięty i umieszczony w skoroszycie bez tzw. „koszulek”. 

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom:
Bezpłatne doradztwo w zakresie zasad wypełniania wniosków wraz z załącznikami prowadzone jest przez pracowników Biura LGD „Ujście Baryczy” w biurze LGD (Góra, ul. Armii Polskiej 11 – 13, I piętro, pokój 11).

UWAGA! Doradztwo jest premiowane punktami podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. 
Doradztwo w zakresie opracowania wniosków wraz z załącznikami udzielane jest codziennie (w dni robocze) od godz. 8.00 do 12.00 po wcześniejszym umówieniu. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.


II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf)  
Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx)  
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy  
2) Biznesplan (wersja 4z)
Biznesplan (*.pdf)  
Biznesplan (*.docx)  
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx)  
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu  
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)
Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf)  
Załącznik nr 1 Biznesplan (*.pdf) 
Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf)  
Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji 
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy 
Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej  
Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
Wniosek o płatność (*.pdf)  
Wniosek o płatność (*.xlsx)  
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf)  
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx)  
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx)  
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu  
5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf)  
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx)  
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) 
 
Miejsce udostępniania dokumentów: 
Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022, formularze wniosków o przyznanie pomocy i instrukcje wypełniania wniosków oraz zasady udzielanego wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” – www.ujsciebaryczy.pl  pod treścią niniejszego ogłoszenia oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.pl oraz Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl .

Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 
Załącznik nr 2 – Lokalne kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3 – Karta oceny wstępnej
Załącznik nr 4 – Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
Załącznik nr 5 – „Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru”
Załącznik nr 6 – Procedura wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
Załącznik nr 7 – Regulamin Pracy Rady
Załącznik nr 8 – Karta Doradztwa
Załącznik nr 9 – Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną
Załącznik nr 10 – Oświadczenie Beneficjenta o zgodzie na przekazywanie informacji 
Załącznik nr 11 – Planowane do osiągnięcia wskaźnikiWAŻNE ZALECENIA DLA WNIOSKODAWCÓW:
1. Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełnione elektronicznie. W sytuacji, kiedy dane pole we wniosku nie dotyczy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy – należy wstawić kreskę „-”, a w przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość „0,00”, chyba, że w instrukcji podano inaczej.
2. W rubryce dotyczącej wnioskowanej kwoty pomocy należy podać 100 000 zł.
3. Wnioski wraz z załącznikami powinny być kompletne, stanowić zwartą całość i być poukładane zgodnie z listą załączników do wniosku (np. wpięte w skoroszyt lub segregator). 
W celu sprawnego przyjęcia wniosków oraz skrócenia czasu ich przyjmowania prosimy o ponumerowanie stron załączników oraz nie wkładanie dokumentów do „koszulek foliowych”. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie dołączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
4. Do wniosków należy dołączyć wymagane załączniki w wersji oryginalnej bądź przygotowane kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem w sposób opisany wyżej w części dotyczącej Trybu składania wniosków (pkt.6). Należy pamiętać o dołączeniu płyty CD z wersją elektroniczną wniosku do każdego egzemplarza wniosku.
5. Przypominamy, że we wniosku w INFORMACJI O ZAŁĄCZNIKACH należy uwzględnić wszystkie dołączane załączniki. W pozycji INNE ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE OPERACJI należy uwzględnić np. oferty cenowe, itp. W wierszu RAZEM należy podać sumę wszystkich dołączanych załączników.
6. Przypominamy, że w celu weryfikacji przez LGD spełnienia kryteriów wyboru Wnioskodawca powinien złożyć formularz „Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru” wraz z załączonymi do niego wszelkimi dokumentami, oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie danego kryterium np. oświadczenie, że Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym konkursu; załączniki potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru w zakresie przynależności wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej - zaświadczenie z PUP, oświadczenie o statusie wnioskodawcy na rynku pracy oraz dokumenty potwierdzające niepełnosprawność; dokumentacja techniczna, ekspertyzy, opinie potwierdzające innowacyjność bądź rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, itp.
7. W związku z tym, że wnioski są przyjmowane w godz. 8.00-15.00, a przyjęcie dokumentów jednego wnioskodawcy zajmuje nawet do kilkudziesięciu minut, zalecamy nie zwlekanie ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru, który upływa 20.08.2021r. o godz. 12.00. W sytuacji, gdy w ostatnim dniu naboru (20.08.2021) tuż przed godz. 12.00 stawi się w biurze kilku beneficjentów - otrzymają oni od pracowników biura tzw. „numerki”, które wyznaczą kolejkę do składania wniosków. Wnioski przyniesione w dniu 20.08.2021 po godzinie 12.00 zostaną uznane za niezłożone w terminie.
8. Wnioskodawca może wycofać wniosek na każdym etapie procedowania. Podstawą wycofania wniosku jest pisemne zawiadomienie LGD o tym fakcie, zgodnie z Procedurą wyboru  operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
9. Wnioski będą oceniane na podstawie:
1) Karty weryfikacji wstępnej (zgodności z LSR) – aby wniosek został poddany dalszej procedurze wszystkie kryteria, które dotyczą wniosku muszą być spełnione!
2) Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – aby wniosek uzyskał dofinansowanie musi osiągnąć minimalną liczbę punktów oraz zmieścić się w limicie dostępnych w danym naborze środków! W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej.
10. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD jednokrotnie wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów w terminie 7 dni. W przypadku, gdy wnioskodawca w określonym terminie nie złoży wyjaśnień bądź dokumentów lub złożone wyjaśnienia, dokumenty są niewystarczające, a pewne okoliczności nadal budzą wątpliwości, LGD uzna je za nieudowodnione. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na wnioskodawcy, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.
11. Wnioski wybrane przez LGD są przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego, który może jednokrotnie zwrócić się do Wnioskodawcy o uzupełnienie braków w termie 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. W związku z tym ważne jest jak najlepsze przygotowanie kompletnego wniosku i wszystkich załączników.
12. Limit dostępnych środków w ramach naboru ustalony jest w kwocie euro. Zgodnie z zasadami po wyborze przy określeniu, które operacje mieszczą się w limicie środków, zostanie on przez LGD przeliczony po kursie stałym 4zł/euro. Jednakże ostatecznie zostanie on przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).


ogłoszenie-o-naborze-1_2021
Załącznik nr 1 do ogłoszenia Lokalna Strategia Rozwoju
załącznik nr 2 do ogłoszenia - lokalne kryteria wyboru
Załącznik nr 3 do ogłoszenia - karta weryfikacji wstępnej
Załącznik nr 4 do ogłoszenia - karta oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru
Załącznik nr 5 do ogłoszenia- Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru przedsiębiorczość
Załącznik nr 6 do ogłoszenia - Procedura wyboru i oceny operacji
załącznik nr 7 do ogłoszenia - Regulamin Pracy Rady
załącznik nr 8 do ogłoszenia -karta doradztwa
Załącznik nr 9 do ogłoszenia - oświadczenie o danych osobowych
załącznik nr 10 do ogłoszenia - Oświadczenie o zgodzie na przekazywanie informacji
Załącznik nr 11 do ogłoszenia - planowane wskaźniki w ramach naboru
wniosek o przyznanie pomocy
Biznesplan
umowa przyznania pomocy
wniosek o płatność i sprawozdanie z realizacji biznesplanu
informacja monitorująca

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się