Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

1(G)/2018

2018-03-22
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018/G z dn. 22.03.2018r. - PROJEKT GRANTOWY „Turystyka i promocja Ujścia Baryczy”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” działające na terenie gmin: Góra, Niechlów, Wąsosz ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tytuł projektu grantowego: Turystyka i promocja Ujścia Baryczy

Zakres operacji: zachowanie dziedzictwa lokalnego; rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej; promowanie obszaru objętego LSR

Zakres tematyczny naboru i planowane do realizacji zadania:
Przedsięwzięcie 1.1.2 Doposażenie podmiotów kultywujących dziedzictwo lokalne
Przedsięwzięcie 1.2.1 Aktywna promocja Ujścia Baryczy
Przedsięwzięcie 1.3.1 Turystyka i rekreacja w Ujściu Baryczy

Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki z LSR:
Cel ogólny 1: Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze Ujścia Baryczy
Cel szczegółowy 1.1: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Przedsięwzięcie: 1.1.2: Doposażenie podmiotów kultywujących dziedzictwo lokalne

Planowane wskaźniki do osiągnięcia:

Wskaźniki produktu: 
Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 3 szt.

Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 3 szt.

Wskaźniki rezultatu:
Liczba osób korzystających z efektów doposażenia podmiotów dziedzictwa lokalnego – 100 osób

Limit środków w ramach naboru na przedsięwzięcie 1.1.2: 54 000 zł

Cel szczegółowy 1.2: Wypromowanie obszaru Ujścia Baryczy
Przedsięwzięcie 1.2.1 Aktywna promocja Ujścia Baryczy

Planowane wskaźniki do osiągnięcia:

Wskaźniki produktu: 
Liczba wydawnictw promujących obszar Ujścia Baryczy – 3 szt.
Liczba wydarzeń / imprez – 4 szt.
Ilość rodzajów materiałów promocyjnych – 5 szt.

Wskaźniki rezultatu:
Liczba odbiorców wydawnictw promujących obszar Ujścia Baryczy – 4500 szt.
Liczba uczestników wydarzeń promujących obszar – 1000 osób
Liczba odbiorców materiałów promocyjnych – 1800 szt.
Limit środków w ramach naboru na przedsięwzięcie 1.2.1: 108 000 zł

Cel szczegółowy 1.3 Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru
Przedsięwzięcie 1.3.1 Turystyka i rekreacja w Ujściu Baryczy

Planowane wskaźniki do osiągnięcia:

Wskaźniki produktu: 
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 7 szt.

Wskaźniki rezultatu:
Ilość osób korzystających z miejsc rekreacyjnych/małej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej – 500 osób
Limit środków w ramach naboru na przedsięwzięcie 1.3.1: 108 000 zł
Limit ogólny środków w ramach naboru: 270 000 zł

Termin składania wniosków:
od 10 kwietnia 2018 do 25 kwietnia 2018r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 25 kwietnia 2018r. do godziny 12.00.


Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy” – 56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 11-13, I piętro, pokój 11.
 
Forma wsparcia i intensywność pomocy  
– refundacja w wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych dla wszystkich kategorii Beneficjentów
– wypłata środków: zaliczka w wysokości 80% po podpisaniu umowy, 20% po realizacji zadania
– wysokość pomocy nie może być niższa niż 5000 zł i wyższa niż 50 000 zł
 
Lokalne kryteria wyboru grantobiorców obowiązujące w ramach naboru:


Lp.

Kryterium

Punktacja

Opis kryterium

1.

Wnioskodawca  zrealizował dotychczas co najmniej jedną operację dofinansowaną ze środków publicznych

Tak – 10 pkt.

Nie  – 0 pkt.

Premiuje wnioskodawców posiadających doświadczenie w realizacji operacji, co rokuje prawidłowe prowadzenie i rozliczenie operacji

Badane na podstawie oświadczenia/informacji podmiotu ubiegającego się o pomoc

2.

Wnioskodawca zobowiązuje się w okresie trwałości projektu do rozpropagowania informacji o źródle finansowania operacji, w szczególności do zamieszczenia logotypu LGD oraz innych zgodnie z księgą wizualizacji we wszystkich materiałach powstających w wyniku realizacji projektu (wydawnictwa, oznakowanie tablicami informacyjnymi itp.)

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium premiuje wnioskodawców, którzy w sposób jasny będą informować społeczeństwo o  źródłach finansowania operacji

Badane na podstawie oświadczenia/deklaracji podmiotu ubiegającego się o pomoc

3.

Operacja wprowadza rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, co ma odzwierciedlenie w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji (koszt bezpośrednio związany z wprowadzeniem rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu został uwzględniony w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji)

Tak, udział procentowy kosztu w kosztach całości inwestycji: przekracza 10% – 10 pkt.
mieści się w przedziale 5% – 10% –  5 pkt.
mieści się  w przedziale 2% – 5% – 2 pkt.
poniżej 2% –  0 pkt.

 Nie – 0 pkt.

Kryterium preferuje operacje wprowadzające rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, zgodnie z katalogiem wyznaczonym przez LGD w treści LSR (w procedurach wyboru operacji). Ocena na podstawie informacji w załączniku pn "Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru". Premiuje się operacje o wyższych nakładach na rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

4.

Operacja wprowadza  rozwiązania innowacyjne zgodnie z definicją LGD

 

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt

Wprowadza elementy innowacyjne zgodnie z definicją LGD. Ocena na podstawie informacji w załączniku pn "Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru".

5.

Wnioskodawca jest członkiem LGD min. 6 m-cy przed złożeniem wniosku i uczestniczy aktywnie w życiu stowarzyszenia w szczególności poprzez udział w walnych zebraniach członków, w wydarzeniach realizowanych przez LGD (szkolenia, kursy, warsztaty, wydarzenia edukacyjno – promocyjne), potwierdzone co najmniej 2 podpisami na liście obecności z ww. zadań

Jest członkiem i uczestniczy –   10 pkt.

Nie jest członkiem i uczestniczy – 5 pkt.

Jest członkiem i nie uczestniczy – 3 pkt.

Nie jest członkiem i nie uczestniczy – 0 pkt.

Kryterium premiuje wnioskodawców będących aktywnymi członkami LGD zaangażowanymi w działalność stowarzyszenia

Oceniane na podstawie list obecności oraz informacji zawartej przez wnioskodawcę na wymaganym załączniku pn. "Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru".

6.

Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez LGD nt. zasad, trybu przyznawania i rozliczania pomocy w ramach działania, z którego ubiega się o środki i/lub korzystał z bezpłatnego bezpośredniego doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD polegającego na pracy z wnioskiem (konsultacja pełnej dokumentacji planowanej do złożenia w ramach naboru – wniosku wraz z załącznikami).

Tak, uczestniczył w co najmniej jednym szkoleniu i co najmniej raz korzystał z doradztwa – 10 pkt.

Tak, uczestniczył w co najmniej jednym szkoleniu lub co najmniej raz korzystał z doradztwa – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium premiuje wnioskodawców, którzy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez LGD przed naborem wniosków oraz korzystających z  bezpośredniego doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD. Oceniane na podstawie list obecności na szkoleniach i rejestru doradztwa oraz informacji zawartej przez wnioskodawcę na wymaganym załączniku pn. „Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru”.

7.

Operacja angażuje:

1.     2 i więcej partnerów

2.      1 partnera

3.      Nie angażuje partnerów

Udział parterów został jasno określony (umowa partnerska) to znaczy w treści umowy określono konkretne zadania jakie wykonywać będzie dany partner Wnioskodawcy.

1.                     20 pkt.

2.                     10 pkt.

3.                     0 pkt.

Kryterium premiuje wnioskodawców angażujących partnerów społecznych, posiadających umowy na współpracę partnerską w zakresie operacji, określającą zadania partnerów, proporcjonalnie do ich ilości

(konieczne jest załączenie umowy partnerskiej)

8.

Operacja będzie realizowana w miejscowości poniżej 5 000 mieszkańców

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Preferuje się operacje realizowane w miejscowościach poniżej 5 000 mieszkańców. Kryterium badane na podstawie zaświadczenia z ewidencji ludności.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania w ramach projektu grantowego – 50pkt. maksymalna liczba punktów 90 pkt.

Lokalne kryteria wyboru upublicznione zostały na stronie internetowej www.ujsciebaryczy.pl

 Wymagane dokumenty:
Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników
Formularz „Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru”

Miejsce udostępniania dokumentów: 
Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022, wzory wniosków o powierzenie grantu, sprawozdania końcowego z realizacji grantu, umowy o powierzenie grantu, lokalne kryteria wyboru stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia oraz upublicznione zostały na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” – www.ujsciebaryczy.pl 

Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: 2018-2019r., realizacja zadania przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu
 
Zasady i tryb składania odwołań od uchwał Rady dotyczących wyboru grantobiorców i zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu:

Grantobiorcy od:
  • negatywnej oceny zgodności zadania z LSR albo
  • nieuzyskania przez zadanie minimalnej liczby punktów, albo
  • wyniku wyboru, który powoduje, że zadanie nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków albo
  • ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana
przysługuje prawo wniesienia odwołania.

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny zadania.

Odwołanie wnoszone jest w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez LGD na stronie internetowej LGD.

Odwołanie polega na ponownym rozpatrzeniu przez Radę wniosku o powierzenie grantu nie później niż 7 dni od dnia złożenia odwołania.

Odwołanie pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy:

zostało wniesione po upływie wskazanego terminu,

zostało wniesione przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący grantobiorcą lub jego uprawnionym notarialnie reprezentantem, którego wniosek o powierzenie grantu podlegał ocenie,

nie zawierało pisemnego uzasadnienia dotyczącego kwestii będących przedmiotem odwołania lub innych danych wymaganych w formularzu odwołania.

dotyczy innych kwestii niż te wskazane w pkt. 1 niniejszego rozdziału

W momencie ponownego rozpatrywania wniosku o powierzenie grantu członkowie Rady rozpatrują wniosek na podstawie kryteriów obowiązujących w danym konkursie i tylko w tych elementach, których dotyczy odwołanie i uzasadnienie podane przez grantobiorcę.

Wniosek o powierzenie grantu, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyskał liczbę punktów kwalifikujących go do objęcia wsparciem w danym naborze, zyskuje prawo dofinansowania w miarę dostępnych w danym naborze środków finansowych, zgodnie z informacją o naborze.

Odwołanie dotyczące konkretnego zadania może zostać złożone tylko jeden raz i tylko w przypadku oceny negatywnej, w przypadkach określonych w pkt. 1.

O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku o powierzenie grantu grantobiorca zostaje poinformowany w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym wniosek był rozpatrywany.

Ponowna decyzja Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Zakres i tryb odwołań od decyzji Rady został dokładnie opisany w Procedurze projektów grantowych stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia

Tryb składania wniosków:

1. Wnioski o powierzenie grantu należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika (wymagany jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo) albo przez osobę upoważnioną (wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, tj. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 25.04.2017 do godz. 12.00.

2. Wniosek o powierzenie grantu sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach papierowych 
i wersji elektronicznej na płycie CD (wraz z załącznikami, które posiada wnioskodawca w wersji elektronicznej), podpisany przez podmiot ubiegający się o powierzenie grantu lub pełnomocnika.

3. Należy przygotować sobie kopię wniosku w wersji papierowej, na której zostanie potwierdzone złożenie wniosku do LGD. Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadawany przez LGD.

4. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD. UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znacznie w sytuacji opisanej w Regulaminie Pracy Rady cytat: „Rozdział VII § 31. Pkt. 6a. W przypadku uzyskania przez  dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje data i godzina złożenia wniosku do LGD.”

5. Wniosek w wersji papierowej powinien być wypełniony elektronicznie oraz wydrukowany, podpisany we właściwych miejscach, trwale spięty i umieszczony w skoroszycie bez tzw. „koszulek”.

6. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub podmiot, który wydał dokument lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii załączników przez pracownika LGD, należy do wniosku załączyć odpowiednie kopie i bezwzględnie okazać do wglądu pracownikowi LGD oryginały dokumentów.

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom:

Bezpłatne doradztwo w zakresie zasad wypełniania wniosków wraz z załącznikami prowadzone jest przez pracowników Biura LGD „Ujście Baryczy” w biurze LGD (Góra, ul. Armii Polskiej 11- 13, I piętro, pokój 11).

UWAGA! Doradztwo jest premiowane punktami podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Doradztwo w zakresie opracowania wniosków wraz z załącznikami udzielane jest codziennie (w dni robocze) od godz. 8.00 do 12.00 po wcześniejszym umówieniu. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022
Załącznik nr 2 – Lokalne kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3 – Karta weryfikacji wstępnej
Załącznik nr 4 – Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
Załącznik nr 5 – „Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru”
Załącznik nr 6 – Projekty grantowe – opis procedury
Załącznik nr 7 – Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantów
Załącznik nr 8 – Wniosek o powierzenie grantu
Załącznik nr 9 – Wzór umowy o powierzenie grantu
załącznik nr 10 – Sprawozdanie końcowe z realizacji grantu
Załącznik nr 11 – Regulamin Pracy Rady
Załącznik nr 12 – Karta Doradztwa 

WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW:

1.  Wnioski wraz z załącznikami powinny być kompletne, stanowić zwartą całość i być poukładane zgodnie z listą załączników do wniosku (np. wpięte w skoroszyt lub segregator). W celu sprawnego przyjęcia wniosków oraz skrócenia czasu ich przyjmowania prosimy o ponumerowanie stron załączników oraz nie wkładanie dokumentów do „koszulek foliowych”. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie dołączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

2. Do wniosków należy dołączyć wymagane załączniki w wersji oryginalnej bądź przygotowane kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem w sposób opisany wyżej w części dotyczącej Trybu składania wniosków.

3. W związku z tym, że wnioski są przyjmowane w godz. 8.00-15.00, a przyjęcie dokumentów jednego wnioskodawcy zajmuje nawet do kilkudziesięciu minut, zalecamy nie zwlekanie ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru, który upływa 25.04.2018r. o godz. 12.00. W sytuacji, gdy w ostatnim dniu naboru (25.04.2018) tuż przed godz. 12.00 stawi się w biurze kilku beneficjentów - otrzymają oni od pracowników biura tzw. „numerki”, które wyznaczą kolejkę do składania wniosków. Wnioski przyniesione w dniu 25.04.2018 po godzinie 12.00 zostaną uznane za niezłożone w terminie.

4. Wnioskodawca może wycofać wniosek na każdym etapie procedowania. Podstawą wycofania wniosku jest pisemne zawiadomienie LGD o tym fakcie, zgodnie z Procedurą projektów grantowych.

5. W przypadku ubiegania się o pomoc z uwzględnieniem podatku VAT (koszty brutto) informujemy, że na etapie sprawozdania końcowego z realizacji grantu konieczne będzie przedłożenie interpretacji indywidualnej z Krajowej Informacji Skarbowej. Ze względu na czas oczekiwania na wydanie takiej interpretacji prosimy w przypadku wyboru grantobiorcy do realizacji zadania o wcześniejsze wystąpienie o niniejszy dokument.

6. Informujemy, że w przypadku realizacji grantu płatności za ponoszone koszty należy dokonywać bezgotówkowo przelewem bankowym (płatność kartą bankową, kredytową itp. jest traktowana jako płatność gotówkowa!)


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się