Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Nabór 1/2022

2022-03-11
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2022 Z DNIA 14.03.2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2022 z dn. 14.03.2022r.

 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”
działające na terenie gmin: Góra, Niechlów, Wąsosz

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramachpoddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwojulokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju ObszarówWiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnegona rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Termin składania wniosków:
od 30 marca 2022r. do 13 kwietnia 2022r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 13 kwietnia 2022r.do godziny 12.00.

 

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy” – 56-200 Góra, ul. Armii Polskiej11-13, I piętro, pokój 11.

 

Forma wsparcia – premia w wysokości 100 000,00 zł, ryczałtwypłacany w dwóch transzach: 80% po podpisaniu umowy, 20% po zrealizowaniuoperacji

 

Intensywność pomocy – 100%

 

Limit środków w ramach naboru – 157 874,34euro


(631 497,36 zł po kursie indykatywnym 4zł/euro)

 

Zakres tematyczny naboru:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez podejmowanie działalności gospodarczej

(w ramach zakresu, o którymmowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. wsprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramachpoddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnegokierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z późn. zm.).

 

Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki z LSR:

Cel ogólny 2: Zmniejszenieemigracji zarobkowej mieszkańców Ujścia Baryczy

Cel szczegółowy2.1:Tworzenie i utrzymanie miejsc pracy na obszarze Ujścia Baryczy

Przedsięwzięcie: 2.1.1:Przedsiębiorczość w Ujściu Baryczy

 

 

Uprawnieni wnioskodawcy:

Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskichUnii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSRdla Ujścia Baryczy, spełniające wymagania zawarte w §3 i §4 RozporządzeniaMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowychwarunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparciena wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przezspołeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020(Dz.U. z 2015 r. poz.1570; z późniejszymi zmianami).

 

 

Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące wramach naboru:

1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami wmiejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu o naborze.

2. Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniuMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawieszczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramachpoddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwojulokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju ObszarówWiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570; z późniejszymi zmianami).

3. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z LSR.

4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego,szczegółowego i przedsięwzięcia LSR dla Ujścia Baryczy przez osiąganie zaplanowanychw LSR wskaźników.

5. Operacja musi uzyskać minimalną liczbę 50 punktów –(max 90 pkt)  wocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.

 

Wymagane dokumenty:

·        Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletemzałączników

·        Formularz „Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru”

 

Lokalne kryteria wyboru:

 

Lp.

Kryterium

Punktacja

Opis kryterium

1.

Wnioskodawca  jest osobą w trudnej sytuacji na rynku pracy - pochodzi z grupy defaworyzowanej: młodzież wkraczająca na rynek pracy (do ukończenia 25 roku życia), kobiety mieszkające na wsi pozostające bez pracy, kobiety powracające na rynek pracy, bezrobotni lub pozostający bez pracy min. 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, osoby w wieku 50+ pozostające bez pracy, osoby niepełnosprawne

Tak – 20 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium preferuje wnioskodawców reprezentujących grupy defaworyzowane na rynku pracy, szczególnie narażone na jej utratę lub brak możliwości pozyskania nowej

Badane na podstawie informacji/oświadczenia podmiotu ubiegającego się
o pomoc

2.

Uruchamiana działalność jest dla wnioskodawcy:

1. pierwszą,
2. kolejną, ale w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej

1 – 10 pkt.

2  – 0 pkt.

 

Kryterium preferuje osoby wkraczające na rynek pracy, zakładające pierwszą działalność.

3.

Uruchamiana działalność spełnia warunki innowacyjności zgodnie z definicją LGD

 

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium preferuje operacje wprowadzające elementy innowacyjne zgodnie z definicją LDG. Ocena na podstawie informacji w załączniku pn "Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru".

4.

Uruchamiana działalność wprowadza rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, co ma odzwierciedlenie w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji (koszt bezpośrednio związany z wprowadzeniem rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu został uwzględniony w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji)

Tak, udział procentowy kosztu w kosztach całości inwestycji: przekracza 10% – 10 pkt.
mieści się w przedziale 5% – 10% –  5 pkt.
mieści się  w przedziale 2% – 5% – 2 pkt.
poniżej 2% –  0 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium preferuje operacje wprowadzające rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, zgodnie z katalogiem wyznaczonym przez LGD w treści LSR (w procedurach wyboru operacji). Ocena na podstawie informacji w załączniku pn "Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru". Premiuje się operacje o wyższych nakładach na rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

5.

Wnioskodawca jest członkiem LGD min. 6 m-cy przed złożeniem wniosku i uczestniczy aktywnie w życiu stowarzyszenia w szczególności poprzez udział w walnych zebraniach członków, w wydarzeniach realizowanych przez LGD (szkolenia, kursy, warsztaty, wydarzenia edukacyjno – promocyjne), potwierdzone co najmniej 2 podpisami na liście obecności z ww. zadań

Jest członkiem
i uczestniczy – 10 pkt.

Nie jest członkiem
i uczestniczy – 5 pkt.

Jest członkiem i nie uczestniczy – 3 pkt.

Nie jest członkiem
i nie uczestniczy – 0 pkt.

Kryterium premiuje wnioskodawców będących aktywnymi członkami LGD zaangażowanymi w działalność stowarzyszenia. Oceniane na podstawie list obecności oraz informacji zawartej przez wnioskodawcę na wymaganym załączniku pn. „Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru”

6.

Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez LGD z zakresu przedsiębiorczości i/lub korzystał z bezpłatnego bezpośredniego doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD polegającego na pracy z wnioskiem (konsultacja pełnej dokumentacji planowanej do złożenia w ramach naboru – wniosku wraz z załącznikami).

Tak, uczestniczył w co najmniej jednym szkoleniu i co najmniej raz korzystał z doradztwa – 10 pkt.

Tak, uczestniczył w co najmniej jednym szkoleniu lub co najmniej raz korzystał z doradztwa – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium premiuje wnioskodawców, którzy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez LGD
w zakresie przedsiębiorczości oraz korzystających
z  bezpośredniego doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD. Oceniane na podstawie list obecności na szkoleniach i rejestru doradztwa oraz informacji zawartej przez wnioskodawcę na wymaganym załączniku
pn.
„Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru”

7.

Wnioskodawca zobowiązuje się w okresie trwałości projektu do rozpropagowania informacji o źródle finansowania operacji, w szczególności do zamieszczenia logotypu LGD oraz innych zgodnie z księgą wizualizacji w miejscu ogólnie dostępnym w przedsiębiorstwie.

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium premiuje wnioskodawców, którzy w sposób jasny będą informować społeczeństwo o  źródłach finansowania operacji.

Badane na podstawie oświadczenia/deklaracji podmiotu ubiegającego się o pomoc.

8.

Uruchamiana działalność wynika ze zdefiniowanych potrzeb środowiskowych (wynikających z analizy SWOT obszaru)

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium odzwierciedla wyniki analizy SWOT dla obszaru i premiuje działalność
z zakresu: turystyki i rekreacji, promocji regionu, produktu lokalnego, działalności prozdrowotnej.

Oceniane na podstawie kodu PKD uruchamianej działalności.

 

Tryb składania wniosków:

 

1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składaćbezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przezpełnomocnika (wymagany jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo) albo przezosobę upoważnioną (wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie) wmiejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, tj. w dniach od poniedziałku dopiątku w godzinach od 8.00 do 15.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych odpracy), przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 13.04.2022 do godz.12.00.

2. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony naaktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymizałącznikami w 2 egzemplarzach papierowych
i wersjach elektronicznych na płytach CD (wraz z załącznikami, które posiadawnioskodawca
w wersji elektronicznej), podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznaniepomocy lub pełnomocnika.

3. Należy przygotować sobie kopię wniosku w wersjipapierowej, na której zostanie potwierdzone złożenie wniosku do LGD. PracownikBiura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu:pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę załączników, podpisprzyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadawany przez LGD.

4. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu doBiura LGD. UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znacznie w sytuacji opisanejw Regulaminie Pracy Rady cytat: „Rozdział VII § 31. Pkt. 6a. W przypadkuuzyskania przez  dwie lub więcej operacjitakiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decydujedata i godzina złożenia wniosku do LGD.”

5. Wniosek w wersji papierowej powinien być wypełnionyelektronicznie oraz wydrukowany, podpisany we właściwych miejscach, trwalespięty i umieszczony w skoroszycie bez tzw. „koszulek”.


Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom:

Bezpłatne doradztwo w zakresie zasad wypełnianiawniosków wraz z załącznikami prowadzone jest przez pracowników Biura LGD„Ujście Baryczy” w biurze LGD (Góra, ul. Armii Polskiej 11 – 13, I piętro,pokój 11).


UWAGA! Doradztwo jest premiowane punktami podczas oceny wglokalnych kryteriów wyboru.

Doradztwo w zakresie opracowania wnioskówwraz z załącznikami udzielane jest codziennie (w dni robocze) od godz.8.00 do 12.00 po wcześniejszym umówieniu. Jednocześnie informujemy, że niebędzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.


Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

Formularze dokumentów do pobrania (znajdują się pod niniejszym ogłoszeniemoraz pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 wzakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

1) Formularz wniosku oprzyznanie pomocy (wersja 4z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) 
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) 
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 

2) Biznesplan (wersja4z)

 • Biznesplan (*.pdf) 
 • Biznesplan (*.docx) 
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) 
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 

3) Formularz umowy oprzyznaniu pomocy (wersja 5z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) 
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (*.pdf)
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) 
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej 
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

4) Formularz wniosku opłatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (*.pdf) 
 • Wniosek o płatność (*.xlsx) 
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) 
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx) 
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) 
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu 

5) Formularz informacji monitorującejz realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) 
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) 
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) 

Miejsce udostępnianiadokumentów: 

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przezSpołeczność na lata 2016-2022, formularze wniosków o przyznanie pomocy iinstrukcje wypełniania wniosków oraz zasady udzielanego wsparcia dostępne są nastronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”– www.ujsciebaryczy.pl  podtreścią niniejszego ogłoszenia oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego WojewództwaDolnośląskiego www.umwd.pl oraz AgencjiRestrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl .

 

Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanegoprzez Społeczność na lata 2016-2022

Załącznik nr 2 – Lokalne kryteria wyboruoperacji
Załącznik nr 3 – Karta oceny wstępnej
Załącznik nr 4 – Karta oceny wg lokalnych kryteriówwyboru
Załącznik nr 5 – „Odniesienie do lokalnych kryteriówwyboru”
Załącznik nr 6 – Procedura wyboru operacjirealizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie nawdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przezspołeczność” objętego PROW 2014-2020
Załącznik nr 7 – Regulamin Pracy Rady
Załącznik nr 8 – Karta Doradztwa
Załącznik nr 9 – Oświadczenie w sprawie przetwarzaniadanych osobowych Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną

Załącznik nr 10 – Oświadczenie Beneficjenta o zgodziena przekazywanie informacji

Załącznik nr 11 – Planowane do osiągnięcia wskaźniki

 



WAŻNE ZALECENIA DLA WNIOSKODAWCÓW:

1. Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełnioneelektronicznie. W sytuacji, kiedy dane pole we wniosku nie dotyczy podmiotuubiegającego się o przyznanie pomocy – należy wstawić kreskę „-”, a w przypadkudanych liczbowych należy wstawić wartość „0,00”, chyba, że w instrukcji podanoinaczej.

2. W rubryce dotyczącej wnioskowanej kwoty pomocynależy podać 100 000 zł.

3. Wnioski wraz z załącznikami powinny być kompletne,stanowić zwartą całość i być poukładane zgodnie z listą załączników do wniosku(np. wpięte w skoroszyt lub segregator).
W celu sprawnego przyjęcia wniosków oraz skrócenia czasu ich przyjmowaniaprosimy
o ponumerowanie stron załączników oraz nie wkładanie dokumentów do „koszulekfoliowych”. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyćwszystkie dołączone do wniosku załączniki.
Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli nasprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowaniawniosków.

4. Do wniosków należy dołączyć wymagane załączniki wwersji oryginalnej bądź przygotowane kopie potwierdzone za zgodność zoryginałem w sposób opisany wyżej w części dotyczącej Trybu składania wniosków(pkt.6). Należy pamiętać o dołączeniu płyty CD z wersją elektroniczną wnioskudo każdego egzemplarza wniosku.

5. Przypominamy, że we wniosku w INFORMACJI OZAŁĄCZNIKACH należy uwzględnić wszystkie dołączane załączniki. W pozycji INNEZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE OPERACJI należy uwzględnić np. oferty cenowe, itp. Wwierszu RAZEM należy podać sumę wszystkich dołączanych załączników.

6. Przypominamy, że w celu weryfikacji przez LGDspełnienia kryteriów wyboru Wnioskodawca powinien złożyć formularz „Odniesieniedo lokalnych kryteriów wyboru” wraz z załączonymi do niego wszelkimi dokumentami,oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie danego kryterium np. oświadczenie,że Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lubwziął udział w szkoleniu dotyczącym konkursu; załączniki potwierdzającespełnienie kryteriów wyboru w zakresie przynależności wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej- zaświadczenie z PUP, oświadczenie o statusie wnioskodawcy na rynku pracy orazdokumenty potwierdzające niepełnosprawność; dokumentacja techniczna, ekspertyzy,opinie potwierdzające innowacyjność bądź rozwiązania sprzyjające ochronieśrodowiska naturalnego i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, itp.

7. W związku z tym, że wnioski są przyjmowane w godz.8.00-15.00, a przyjęcie dokumentów jednego wnioskodawcy zajmuje nawet dokilkudziesięciu minut, zalecamy nie zwlekanie ze złożeniem wniosku doostatniego dnia naboru, który upływa 13.04.2022r. o godz. 12.00. W sytuacji,gdy w ostatnim dniu naboru (13.04.2022) tuż przed godz. 12.00 stawi się wbiurze kilku beneficjentów - otrzymają oni od pracowników biura tzw. „numerki”,które wyznaczą kolejkę do składania wniosków. Wnioski przyniesione w dniu 13.04.2022po godzinie 12.00 zostaną uznane za niezłożone w terminie.

8. Wnioskodawca może wycofać wniosek na każdym etapieprocedowania. Podstawą wycofania wniosku jest pisemne zawiadomienie LGD o tymfakcie, zgodnie z Procedurą wyboru  operacjirealizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie nawdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego PROW 2014-2020.

9. Wnioski będą oceniane na podstawie:

1) Karty weryfikacji wstępnej (zgodności z LSR) – abywniosek został poddany dalszej procedurze wszystkie kryteria, które dotycząwniosku muszą być spełnione!
2) Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – aby wniosek uzyskałdofinansowanie musi osiągnąć minimalną liczbę punktów oraz zmieścić się wlimicie dostępnych w danym naborze środków! W przypadku dużej ilości wnioskówspełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decydujemiejsce na liście rankingowej.
10.
Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jestuzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji zLSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD jednokrotnie wzywapodmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia wyjaśnień lub dokumentóww terminie 7 dni. W przypadku, gdy wnioskodawca w określonym terminie nie złożywyjaśnień bądź dokumentów lub złożone wyjaśnienia, dokumenty sąniewystarczające, a pewne okoliczności nadal budzą wątpliwości, LGD uzna je zanieudowodnione. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na wnioskodawcy, który ztego faktu wywodzi skutki prawne.

11. Wnioski wybrane przez LGD są przekazywane doUrzędu Marszałkowskiego, który może jednokrotnie zwrócić się do Wnioskodawcy ouzupełnienie braków w terminie 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądźwyjaśnienie wątpliwości. W związku z tym ważne jest jak najlepsze przygotowaniekompletnego wniosku i wszystkich załączników.

12. Limit dostępnych środków w ramach naboru ustalonyjest w kwocie euro. Zgodnie z zasadami po wyborze przy określeniu, które operacjemieszczą się w limicie środków, zostanie on przez LGD przeliczony po kursie stałym4zł/euro. Jednakże ostatecznie zostanie on przeliczony przez Zarząd Województwapo kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez EuropejskiBank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącupoprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się