Tutaj jesteś: Aktualności » Zamówienie publiczne » Niedziela, 24 marzec Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

Zamówienie publiczne


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 176401-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Góra
Część 1,, Wieża obserwacyjno - widokowa w Niechlowie,, W ramach zadania przewidziano do wykonania następujący zakres robót : - usunięcie humusu, - wykopy, - przygotowanie i montaż zbrojenia, - stopy fundamentowe żelbetowe, -...
Termin składania ofert: 2014-08-29


Góra: Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących operacji: ,, Wieża obserwacyjno - widokowa w Niechlowie,, ,, Wiata drewniana w Naratowie,,.
Numer ogłoszenia: 196685 - 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 176401 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, woj. dolnośląskie, tel. 65 5443640, faks 65 5432658.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących operacji: ,, Wieża obserwacyjno - widokowa w Niechlowie,, ,, Wiata drewniana w Naratowie,,..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część 1,, Wieża obserwacyjno - widokowa w Niechlowie,, W ramach zadania przewidziano do wykonania następujący zakres robót : - usunięcie humusu, - wykopy, - przygotowanie i montaż zbrojenia, - stopy fundamentowe żelbetowe, - obsadzenie płaskowników, - izolacje przeciwwilgociowe, - konstrukcja wieży i dachu, - krokwie, - deskowanie połaci dachowych, - podłoga, schody drabiniaste, balustrady z poręczami. Część 2,, Wiata drewniana w Naratowie,, W ramach zadania przewidziano do wykonania następujący zakres robót : - ręczne wykopy, - ławy fundamentowe betonowe, - fundamenty z bloczków fundamentowych, - izolacje przeciwwilgociowe, - słupy, murłaty, - krokwie, miecze i zastrzały, - deskowanie połaci dachowych, -montaż deski okapowej, - podkład . Wykonawca w ramach zadania nr 1 zapewni kierownika budowy, obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz umieści na terenie obiektu tabliczkę z regulaminem korzystania z niego. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń , dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych , jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.20.00-6, 37.53.52.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja planowana do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wieża obserwacyjno - widokowa w Niechlowie..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DREW - STYL Przemysław Wachowiak,, ul. Wolności 4,, 63-940 Bojanowo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20318,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 24900,00
 • Oferta z najniższą ceną: 23083,25 / Oferta z najwyższą ceną: 86100,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Wiata drewniana w Naratowie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DREW - STYL Przemysław Wachowiak,, ul. Wolności 4,, 63-940 Bojanowo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6957,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8500,00
 • Oferta z najniższą ceną: 8500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 32000,00
 • Waluta: PLN.

 

 

drukuj pobierz pdf  


Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie po zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - II p.docx
(wprowadzono: 2014-09-16 11:53:57)
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących operacji:

,, Wieża obserwacyjno – widokowa w Niechlowie,,

,, Wiata drewniana w Naratowie,,

 

W zakresie części 1

 

,, Wieża obserwacyjno – widokowa w Niechlowie,,

 

Zgodnie z dyspozycją, zawartą w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informujemy Państwa, iż Wykonawca, którego oferta została wskazana jako najkorzystniejsza w przedmiotowej części postępowania – uchyla się od zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia  publicznego. W badanej sytuacji prawnej i faktycznej Zamawiający zdecydował się na zastosowanie legitymacji zawartej w art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn.zm.) i wybiera ofertę nr 2, złożoną    przez    Przemysława Wachowiak, DREW – STYL Przemysław Wachowiak, ul. Wolności 4, 63-940 Bojanowo   z ceną 24 900,00 złotych.

Podpisanie umowy planuje się na 16.09.2014 r. godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.  

 

                                                                                       Z poważaniem:

                                                                                                                    Jolanta Wrotkowska

                                                                                                                    Prezes

 WYNIKI OGŁOSZEŃ: Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących operacji: ,, Wieża obserwacyjno – widokowa w Niechlowie,, ,, Wiata drewniana w Naratowie,,

 

 

LGD 008-2/14

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących operacji:

,, Wieża obserwacyjno – widokowa w Niechlowie,,

,, Wiata drewniana w Naratowie,,

 

W zakresie części 1

 

,, Wieża obserwacyjno – widokowa w Niechlowie,,

 

Zgodnie z dyspozycją, zawartą w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informujemy Państwa, iż w przedmiotowej części postępowania wskazano ofertę nr 4, złożoną przez CAPITAL Sp. z o.o. , ul. Skryta 16, 62-050 Mosina z ceną 23 083,25 złotych. Jest to oferta z najniższą ceną wśród ofert, złożonych w badanej części postępowania. Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ocena oferty 100 pkt.

 

                                                                   

W zakresie części 2

,, Wiata drewniana w Naratowie,,

 

 

Zgodnie z dyspozycją, zawartą w art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informujemy Państwa, iż w przedmiotowej części postępowania wskazano ofertę nr 1 DREW – STYL Przemysław Wachowiak, ul. Wolności 4, 63-940 Bojanowo z ceną 8 500,00 złotych. Jest to oferta z najniższą ceną wśród ofert, złożonych w badanej części postępowania. Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ocena oferty 100 pkt

 

W załączeniu streszczenie i ocena ofert.

 

W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców i nie odrzucono ofert. W badanych okolicznościach prawnych i faktycznych umowa może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp na podstawie legitymacji zawartej w art. W art. 94  ust.2 pkt 3  lit. a ustaw Pzp. Podpisanie umowy planuje się na dzień 10.09.2014 r. godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

                                                                                          

Z poważaniem:

 

Jolanta Wrotkowska  

 Prezes

 

 

oznaczenie sprawy                                                  LGD 008-2/14

 

                                                                                                            

Zestawienie ofert

 

Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących zadań:

 

 

Część 1,, Wieża obserwacyjno – widokowa w Niechlowie,,

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena i ocena  oferty

1.

WIZARD Karol Błaszczyk, ul. Mickiewicza 51, 26-021 Daleszyce

56 000,00 złotych/41,22 pkt.

2.

DREW – STYL Przemysław Wachowiak, ul. Wolności 4, 63-940 Bojanowo

24 900,00 złotych/92,70 pkt.

3.

TRIBUD Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Tomasz Krystian Bogacz, Psary, ul. Parkowa 49 A, 51-180 Wrocław

86 100,00 złotych/26,81 pkt.

4.

CAPITAL Sp. z o.o. , ul. Skryta 16, 62-050 Mosina

23 083,25 złotych/100 pkt.

 

 

 

 

 

 

Część 2,, Wiata drewniana w Naratowie,,

 

 

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena i ocena  oferty

1.

DREW – STYL Przemysław Wachowiak, ul. Wolności 4, 63-940 Bojanowo

8 500,00 złotych/ 100 pkt.

2.

WIZARD Karol Błaszczyk, ul. Mickiewicza 51, 26-021 Daleszyce

32 000,00 złotych/26,56 pkt.

3.

CAPITAL Sp. z o.o. , ul. Skryta 16, 62-050 Mosina

21 332,57 złotych/39,85 pkt.

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 241122-2014 z dnia 2014-07-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Góra
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach następujących zadań: Część 1 ,, Siłownia na otwartym powietrzu w Wąsoszu,, W ramach zadania przewidziano do wykonania następujący zakres robót : - wykonanie dołów,...
Termin składania ofert: 2014-08-04


Góra: Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących zadań: ,, Siłownia na otwartym powietrzu w Wąsoszu,, ,, Wieża obserwacyjno - widokowa w Niechlowie,, ,, Wiata drewniana w Naratowie,, ,, Siłownia na otwartym powietrzu przy stadionie w Górze,,
Numer ogłoszenia: 188425 - 2014; data zamieszczenia: 03.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 241122 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, woj. dolnośląskie, tel. 65 5443640, faks 65 5432658.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących zadań: ,, Siłownia na otwartym powietrzu w Wąsoszu,, ,, Wieża obserwacyjno - widokowa w Niechlowie,, ,, Wiata drewniana w Naratowie,, ,, Siłownia na otwartym powietrzu przy stadionie w Górze,,.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach następujących zadań: Część 1 ,, Siłownia na otwartym powietrzu w Wąsoszu,, W ramach zadania przewidziano do wykonania następujący zakres robót : - wykonanie dołów, - stopy fundamentowe, - montaż 6 urządzeń: wioślarz, wahadło, orbitrek, biegacz, rowerek, prasa nożna. Część 2,, Wieża obserwacyjno - widokowa w Niechlowie,, W ramach zadania przewidziano do wykonania następujący zakres robót : - usunięcie humusu, - wykopy, - przygotowanie i montaż zbrojenia, - stopy fundamentowe żelbetowe, - obsadzenie płaskowników, - izolacje przeciwwilgociowe, - konstrukcja wieży i dachu, - krokwie, - deskowanie połaci dachowych, - podłoga, schody drabiniaste, balustrady z poręczami. Część 3,, Wiata drewniana w Naratowie,, W ramach zadania przewidziano do wykonania następujący zakres robót : - ręczne wykopy, - ławy fundamentowe betonowe, - fundamenty z bloczków fundamentowych, - izolacje przeciwwilgociowe, - słupy, murłaty, - krokwie, miecze i zastrzały, - deskowanie połaci dachowych, -montaż deski okapowej, - podkład . Część 4,, Siłownia na otwartym powietrzu przy stadionie w Górze,, W ramach zadania przewidziano do wykonania następujący zakres robót : - wykonanie dołów, - stopy fundamentowe, - montaż 6 urządzeń: wioślarz, wahadło, orbitrek, biegacz, rowerek, prasa nożna. Wykonawca w ramach zadania nr 2 zapewni obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wykonawca w ramach zadań o numerach 1,2 i 4 umieści na terenie obiektów tabliczki z regulaminem korzystania z nich. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń , dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych , jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. W przypadku siłowni napowietrznych Zamawiający uzna za równoważne urządzenia, które zapewniają te same funkcjonalności oraz są wykonane z materiałów równych lub lepszych rozwiązaniom materiałowym wskazanym przez Zamawiającego...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.20.00-6, 37.53.52.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja planowana do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: ,, Siłownia na otwartym powietrzu w Wąsoszu,,.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hegen Polska Sp. z o.o., Plac Konstytucji 3- go Maja 2b,, 32-300 Olkusz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20321,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17025,67
 • Oferta z najniższą ceną: 17025,67 / Oferta z najwyższą ceną: 34809,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: ,, Siłownia na otwartym powietrzu przy stadionie w Górze,,.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hegen Polska Sp. z o.o., Plac Konstytucji 3- go Maja 2b,, 32-300 Olkusz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20321,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17025,67
 • Oferta z najniższą ceną: 17025,67 / Oferta z najwyższą ceną: 34809,00

Waluta: PLN.


      


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących zadań:

,, Siłownia na otwartym powietrzu w Wąsoszu,,

,, Wieża obserwacyjno – widokowa w Niechlowie,,

,, Wiata drewniana w Naratowie,,

,, Siłownia na otwartym powietrzu przy stadionie w Górze,,

 

Zgodnie z dyspozycją, zawartą w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informujemy Państwa, co następuje:

W zakresie części 1

- wskazano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez  Hegen Polska sp. z o.o. Plac  Konstytucji 3-go Maja 2 b, 32-300 Olkusz z ceną 17 025,67 złotych.

Jest to oferta z najniższą ceną wśród ofert, złożonych w tej części przedmiotowego postępowania. Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ocena oferty 100 pkt.

 

W zakresie części 4

 

- wskazano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez  Hegen Polska sp. z o.o. Plac  Konstytucji 3-go Maja 2 b, 32-300 Olkusz z ceną 17 025,67 złotych.

Jest to oferta z najniższą ceną wśród ofert, złożonych w tej części przedmiotowego postępowania. Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Ocena oferty 100 pkt.

 

W załączeniu streszczenie i ocena ofert. W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców i nie odrzucono ofert. W badanych okolicznościach prawnych i faktycznych umowa może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa  w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp na podstawie legitymacji zawartej w art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp. Podpisanie umowy planuje się na dzień 28.08.2014 r. godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

   Z poważaniem:

 Jolanta Wrotkowska

         Prezes

 

Streszczenie i ocena ofert

 

 

Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących zadań:

 

 

Część 1,, Siłownia na otwartym powietrzu w Wąsoszu,,

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena i ocena  oferty

1.

Hegen Polska Sp. z o.o., Pl. Konstytucji 3-go Maja 2b, 32-300 Olkusz

17 025,67 złotych/100 pkt.

2.

Małgorzata Stankiewicz, Projektowanie i Pielęgnacja Ogrodów Sprzedaż Roślin OGRODNIK, ul. Szkolna 6, 83-423 Wielki Klincz

34 809,00 złotych/48,91 pkt.

3.

FFC DISTRIBUTION SP. Z. O. O. ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 85/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski

24 345,50 złotych/69,93 pkt.

4.

Ryszard Syska, ,, HERKULES,, ul. Śląska 41 A, 32-500 Chrzanów

20 910,00 złotych/81,42 pkt.

 

 

 

 

 

 

Część 4,, Siłownia na otwartym powietrzu przy stadionie w Górze,,

 

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena i ocena  oferty

1.

Hegen Polska Sp. z o.o., Pl. Konstytucji 3-go Maja 2b, 32-300 Olkusz

17 025,67 złotych/100 pkt.

2.

Małgorzata Stankiewicz, Projektowanie i Pielęgnacja Ogrodów Sprzedaż Roślin OGRODNIK, ul. Szkolna 6, 83-423 Wielki Klincz

34 809,00 złotych/48,91 pkt.

3.

Ryszard Syska, ,, HERKULES,, ul. Śląska 41 A, 32-500 Chrzanów

20 910,00 złotych/81,42 pkt.

4.

FFC DISTRIBUTION SP. Z. O. O. ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 85/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski

24 345,50 złotych/69,93 pkt.

 

 

      

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących zadań:

,, Siłownia na otwartym powietrzu w Wąsoszu,,

,, Wieża obserwacyjno – widokowa w Niechlowie,,

,, Wiata drewniana w Naratowie,,

,, Siłownia na otwartym powietrzu przy stadionie w Górze,,

 

 

Informujemy Państwa, co następuje:

- unieważniono przedmiotowe postępowanie  w zakresie części 2 i 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.).

W postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie złożono  żadnej oferty na wskazane części.

 

 

 

                                                                                                                                  Z poważaniem:

 

                                                                                                                            Jolanta Wrotkowska

                                                                                                                                         Prezes                                       

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gora.com.pl


Góra: Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących operacji: ,, Wieża obserwacyjno - widokowa w Niechlowie,, ,, Wiata drewniana w Naratowie,,
Numer ogłoszenia: 176401 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz , ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, woj. dolnośląskie, tel. 65 5443640, faks 65 5432658.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujsciebaryczy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących operacji: ,, Wieża obserwacyjno - widokowa w Niechlowie,, ,, Wiata drewniana w Naratowie,,.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1,, Wieża obserwacyjno - widokowa w Niechlowie,, W ramach zadania przewidziano do wykonania następujący zakres robót : - usunięcie humusu, - wykopy, - przygotowanie i montaż zbrojenia, - stopy fundamentowe żelbetowe, - obsadzenie płaskowników, - izolacje przeciwwilgociowe, - konstrukcja wieży i dachu, - krokwie, - deskowanie połaci dachowych, - podłoga, schody drabiniaste, balustrady z poręczami. Część 2,, Wiata drewniana w Naratowie,, W ramach zadania przewidziano do wykonania następujący zakres robót : - ręczne wykopy, - ławy fundamentowe betonowe, - fundamenty z bloczków fundamentowych, - izolacje przeciwwilgociowe, - słupy, murłaty, - krokwie, miecze i zastrzały, - deskowanie połaci dachowych, -montaż deski okapowej, - podkład . Wykonawca w ramach zadania nr 1 zapewni kierownika budowy, obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz umieści na terenie obiektu tabliczkę z regulaminem korzystania z niego. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń , dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych , jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.20.00-6, 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie ustanowiono obowiązku wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za właściwe złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez ustawodawcę w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm. ).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za właściwe złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez ustawodawcę w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm. ).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za właściwe złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez ustawodawcę w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm. ).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za właściwe złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez ustawodawcę w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm. ).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za właściwe złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez ustawodawcę w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm. ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty wymienione w pkt 6 przedmiotowej SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 2. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do ubiegania się o wyznaczenie przez Zamawiającego nowych terminów wykonania prac budowlanych w wypadku: a)przerwania robót budowlanych nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, b)wystąpienia zdarzenia zewnętrznego nie dającego się przewidzieć, na które strony umowy nie mają wpływu i którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w całości lub w części jego zobowiązań umownych, w szczególności: klęski żywiołowe i inne zdarzenia związane z działaniem siły przyrody, takie jak: trzęsienia ziemi, powódź, a także zdarzenia pozostające poza kontrolą i wolą stron umowy oraz osób, za które strony ponoszą odpowiedzialność (w tym podwykonawcy), takie jak wojna i działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, akty terroryzmu, skażenia radioaktywne, c)opóźnień w rozpoczęciu i wykonaniu robót budowlanych, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu należytej staranności, np. konieczność wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających terminową realizację zadania, d)innych okoliczności, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony jedynie o czas trwania przeszkody. 3.Wykonawcy przysługuje uprawnienie do ubiegania się o wyznaczenie przez Zamawiającego nowych terminów wykonania prac budowlanych w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę tego uprawnienia. 4.Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót wprowadzić zmiany do dokumentacji projektowej, jakie okażą się konieczne, a także przerwać realizację robót na czas określony. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, natomiast skutki tych zmian oraz przerwy mogą stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia robót oraz zmiany wynagrodzenia w oparciu o czynniki cenotwórcze wskazane w kosztorysie Wykonawcy lub dostępnych publikatorach. 5.Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować o zmiany w sposobie realizacji robót objętych umową inaczej niż to przewiduje Dokumentacja projektowa zatwierdzona przez Zamawiającego, albo zastosować inne materiały niż określone w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiany te są konieczne, np. wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne, zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady i nie wpłyną na zmniejszenie trwałości, wartość użytkową, estetyczną i techniczną obiektu oraz na przedłużenie terminu wykonania umowy, jak też na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy i kosztów eksploatacji wykonanego obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno - budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych dla środowiska. 6. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy w przypadkach zaistnienia okoliczności, działań lub zaniechań osób trzecich, które uniemożliwiają realizację postanowień umownych. Wówczas niemożliwy do zrealizowania zapis zastępuje się zapisem najbardziej zbliżonym do pierwotnej woli stron. Dokładny opis i warunki zmian zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik do siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gora.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lokalna Grupa Działania ,, Ujście Baryczy,, Gmin Góra- Niechlów - Wąsosz ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, pokój nr 200..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2014 godzina 12:00, miejsce: Lokalna Grupa Działania ,, Ujście Baryczy,, Gmin Góra- Niechlów - Wąsosz ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, pokój nr 200, II piętro ( w wieży) budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze,..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja planowana do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wieża obserwacyjno - widokowa w Niechlowie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zadania przewidziano do wykonania następujący zakres robót : - usunięcie humusu, - wykopy, - przygotowanie i montaż zbrojenia, - stopy fundamentowe żelbetowe, - obsadzenie płaskowników, - izolacje przeciwwilgociowe, - konstrukcja wieży i dachu, - krokwie, - deskowanie połaci dachowych, - podłoga, schody drabiniaste, balustrady z poręczami. Wykonawca w ramach zadania nr 1 zapewni kierownika budowy, obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz umieści na terenie obiektu tabliczkę z regulaminem korzystania z niego. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń , dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych , jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.20.00-6, 37.53.52.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wiata drewniana w Naratowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zadania przewidziano do wykonania następujący zakres robót : - ręczne wykopy, - ławy fundamentowe betonowe, - fundamenty z bloczków fundamentowych, - izolacje przeciwwilgociowe, - słupy, murłaty, - krokwie, miecze i zastrzały, - deskowanie połaci dachowych, -montaż deski okapowej, - podkład . Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń , dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych , jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.20.00-6, 37.53.52.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.