Tutaj jesteś: Aktualności » Nabór wniosków 2014 » Niedziela, 24 marzec Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

Nabór wniosków 2014

                

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra – Niechlów – Wąsosz w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 ogłasza konkursy:

 tematyczny na operacje:

1.  Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się
do osiągnięcia
celów tej osi tzw. Małe Projekty - limit dostępnych środków: 223 085,59 zł

w następujących tematach: Przedsięwzięcie nr 1 Turystyka w Ujściu Baryczy:

– oznakowanie szlaków i atrakcji turystycznych;

– obiekty infrastruktury turystycznej i  rekreacyjnej.

ogólny na następujące operacje:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
 
- limit dostępnych środków : 220 745,89 zł

Termin składania wniosków: od dnia 07.04.2014 r. do dnia 22.04.2014 r. do godziny 12.00.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy” w Górze,
ul. Mickiewicza 1/200.

Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD w dwóch egzemplarzach.

1.     Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD w ramach konkursu tematycznego:

Operacja musi być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju, czyli spełnić łącznie trzy warunki:

- wpisywać się w co najmniej jeden cel ogólny związane z tematem rozpisanego konkursu

- wpisywać się w co najmniej jeden cel szczegółowy związane z tematem rozpisanego konkursu

- wpisywać się w przedsięwzięcie związane z tematem rozpisanego konkursu

2.     Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD w ramach konkursu ogólnego:

 Operacja musi być zgodna z:

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR

- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR

3.Operacja musi w ramach konkursu tematycznego i ogólnego uzyskać w ramach oceny zgodności
z lokalnymi kryteriami

·          minimum 5 pkt. na 10 pkt.  w przypadku działania Małe projekty

·          minimum 4 pkt. na 10 pkt. w przypadku działania Odnowa i rozwój wsi

Formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, kryteria wyboru i wykaz dokumentów  dostępny jest w siedzibie LGD „Ujście Baryczy”, na jej stronie internetowej www.ujsciebaryczy.pl
oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl
.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, wypełnienia wniosku, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 w biurze LGD „Ujście Baryczy” w Górze, ul. Mickiewicza 1/200, tel. 65/544 36 40,
e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl. 
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD:

1.       Lokalne kryteria wyboru.

2.       Karta oceny zgodności operacji z LSR.

3.       Karta oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie.